متالورژي سمنان


امتحان تئورئ کارگاه ریخته گری

بسمه تعالی

امتحان تئورئ کارگاه ریخته گری- نیمسال : دوم  جمع بارم ۴نمره

 1-   پارامترهایی که در ساخت مدل باید مد نظر قرار بگیرند را بنویسید ؟

2-   افزودنی های مختلف که درماسه قالب گیری کاربرد دارند را نام ببرید ؟

3-   قالب گیری به روش پوسته ای را شرح دهید؟

4-   مزایای تولید به روش ریخته گری نسبت به سایر روشهای تولید دیگر را  بنویسید ؟

5-   دو آلیاژ مهم وصنعتی مس را نام برده و در مورد هر یک بطور مختصر توضیح دهید ؟

6-   و ظایف یک سیستم راهگاهی مناسب را بنویسید ؟

7-   از هنگام ریختن مذاب به داخل قالب تا رسیدن درجه حرارت قطعه ریخته گری شده به درجه حرارت محیط به طور کلی چند  نوع انقباض  در  قطعات  ریخته گری شده به وجود می آید ، نام ببرید ؟ و چگونگی جبران هر یک را بنویسید  ؟

8-   ریخته گری به روش ثقلی را توضیح دهید ؟

 

موفق باشید. طاهری

 

 


نعمت الله طاهری