متالورژي سمنان


نمونه سئوالات سال سوم رشته متالورژی

اصول متالورژیکی و تکنولوژیکی ریخته گری

11- کدام یک از موارد زیر جزء مزایای روش ریخته گری به شمار نمی آید؟

1) سهولت و سرعت تولید                                                                        2) تولید قطعات بزرگ                    

3) غیر یکنواختی در خواص مکانیکی                                                            4) طبیعت فلز

 

12- جنس قالبهای دائمی به کدام عامل مهم بستگی دارد؟

1) مقاومت به سایش                   2) استحکام                                  3) مقاومت در برابر ضربه               4) سهولت در شکل پذیری

 

13- قطر ذرات ماسه چه اندازه است؟

1) 2-05/0 میلیمتر                     2) 002/0 میلمتر                          3) 5/0 میلیمتر                             4) 02/0-5/0 میلیمتر

 

14- کدام یک از ترکیبات زیر دیر گدازی ماسه های مصنوعی را کاهش می دهد؟

1) اکسید آلومینیم                        2) اکسید آهن                                3) اکسید سیلیسیم                           4) اکسید پتاسیم

 

15- اکسی کلرید جزء کدام یک از انواع چسبها می باشد؟

1) سیمان پرتلند                         2) سیمان شیمیایی                         3) سیلیکات سدیم                           4) ملاس ها

 

16- در کدام روش قالبگیری ماشینی فشردگی ماسه فقط بوسیله نیروی وزن خود ماسه انجام می شود؟

1) ضربه ای ساده                                   2) فشاری ساده                            3) ضربه ای – فشاری                    4) فشاری

 

17- از رنگ قرمز به چه منظور در مدل سازی استفاده می شود؟

1) برای نشان دادن قطعات آزاد                                                       2) برای قسمتهای تراشکاری

3) برای قسمتهای اصلی                                                               4) برای تکیه گاه های ماهیچه

 

18- کدام یک از رزین های زیر در فرآیند قالب گیری پوسته ای بیشترین کاربرد را دارد؟

1) اوره فرم آلدئید                       2) فوران                                                3) ملاس                                     4) فنل فرم آلدئید

 

19- روش ریخته گری تحت فشار با محفظه سرد برای کدام نوع از آلیاژها کاربرد زیادی دارد؟

1) مس                                                2) روی                                      3) سرب                                     4) چدن

 

20- مواد پوششی روانکار مطلوب کدام است؟

1) سیلیکات سدیم                        2) سیلیکات سدیم باکائولن                3) گرافیت                                   4) بنتونیت

 

21- کدام یک از عناصر زیر در آهن خام کوره بلند مضر و نامطلوب است؟

1) کربن                                   2) سیلیسیم                                  3) فسفر و گوگرد                          4) منگنز

 

22- زایده های قطعات ریختگی از قبیل راهگاه و قطعات معیوب در یک واحد تولیدی به ................ موسوم می باشند.

1) شمش های اولیه                    2) شمش های ثانویه                      3) قراضه ها                                4) برگشتی ها

 

23- کدام مورد رابطه تقریبی ساده مقدار تخلخل را بیان می کند؟

1)            2)               3)                       4)

 

24-مولیبدن دارای کدام نوع شبکه کریستالی می باشد؟

1) F.C.C                               2) B.C.C                                  3) H.C.P                                  4) شش وجهی

 

25-در کدام نوع از انجماد، انجماد از جداره قالب شروع شده و پوسته جامد فلز به تدریج به طرف مرکز قطعه ادامه می یابد؟

1) همه جانیه                             2) جهت دار                                 3) پوسته ای                                 4) با دامنه انجماد کوتاه

 

26- مذاب رسانی صحیح وانجماد جهت دار از قطعه به تغذیه هنگامی امکان پذیر می شود که:

1) tr>tc>tn                           2) tn>tc>tr                              3) tr>tn>tc                              4) tc>tn>tr

 

27-      کدام گزینه تغذیه گرم را بیان می کند؟

1) راهبارهß تغذیه ß قطعه         2) تغذیه ß راهباره ß قطعه                       3) راهباره ß قطعه ß تغذیه                   4) قطعه ß راهباره ß تغذیه

 

28- کدام گزینه رابطه تنش سطحی را بیان می کند؟

1)                              2)                                 3)                                 4)

 

29- مقدار حرارتی که درجه حرارت یک گرم آب را به مقدار یک درجه سانتی گراد بالا ببرد ................ می نامند.

1) گرمای ویژه                          2) گرمای نهان گداز                       3) کالری                                                4) B.T.U

 

30- کدام یک از موارد زیر جزء منابع تولید گاز در مذاب نمی باشد؟

1) هوای محیط                           2) مواد نسوز                               3) مواد قالب                                4) سیالیت مذاب

 

محاسبات فنی عمومی وتخصصی

31- محیط دایره ای که قطر آن 2 متر است چند سانتی متر می باشد؟

1) 28/6                                  2) 8/62                                     3) 628                                      4) 06280/0

32- زاویه مرکزی (α) و زاویه بین دو ضلع (β) یک شش ضلعی منتظم را به دست آورید؟

1) °30= α   و °150= β                        2) °60= α   و °120= β                3) °90= α   و °110= β                          4) °45= α   و °135= β  

 

33- 3 رادیان معادل چند درجه می باشد؟

1) 9/117                                2) 7/119                                   3) 1/179                                   4) 9/171

 

34- مساحت شکل مقابل را به دست آورید؟

1) 4800                                 2) 2400                                                                 100

3) 3600                                 4) 1200

                                                                                                                   80

35- هر g/cm3 معادل چند kg/dm3 می باشد؟

1) 1                                       2) 100                                      3) 1000                                                4) 1000000

 

36- نسبت انتقال در دستگاه انتقال حرکت با مشخصات mm84=1d و min/1190=n1 و min340=2n را بدست آورید؟

1) 5:1/2                                 2)5:1/3                                     3) 5:1/4                                    4) 28:1/0

 

37- نقطة ذوب مس oc1083  است آن را بر حسب درجه حرارت کلوین بدست آورید؟

1) 810                                   2) 1981                                                3) 1263                                                4) 1356

 

38- واحد توان در سیستم SI کدام است؟

1) ژول                                                2) نیوتن                                     3) وات                                       4) وات ثانیه

 

39- جرم مکعبی به ابعاد cm30×20×10 و جرم مخصوص gr/cm37/2 چند کیلوگرم می باشد؟

1) 16200                               2) 200/16                                 3) 162                                      4) 62/1

 

40- از یک میله فولادی به طول 1 متر قطعاتی به ابعاد cm 30 و cm40و cm5/4 بریده خواهد شد. درصد دور ریز آن را حساب کنید؟

1) 2/34%                              2)5/24%                                  3)5/43%                                  4)5/13%

 

42- اگر شیب حرارتی دیواره ای 40 باشد ودر جه حرارت سطح داخلی دیواره oc985، درجه حرارت را در عمق 16 سانتی متری از سطح گرم دیواره چه مقدار است؟

1) oc435                               2) oc 345                                 3) oc 543                                 4) oc 645

 

43- ضریب انبساط خطی یک نوع آلیاژ برنج، به طور متوسط از درجه حرارت محیط (oc25= iθ) تا نقطه ذوب (oc906=mθ) برابر است با  ، درصد اضافه مجاز انقباض در طراحی مدل چه میزان است؟

1) 76/2%                              2) 67/3%                                 3) 76/1%                                 4) 76/3%

 

45- هر  معادل چند  است؟

1) 18/4                                  2) 24/0                                     3) 81/9                                     4) 326/2

 

46- مطلوبست درصد راکتیویته نوع کک، که در آن 85% گاز منو اکسید کربن و بقیه گاز دی اکسید کربن خارج شده اند؟

1) 9/83%                              2) 8/63%                                 3) 9/85%                                 4) 9/73%

 

48- وزن یک مدل فلزی از آلیاژ آلومینیم با چگالی 3/2 برابر 2/9 کیلوگرم است. و اگرقطعه ریخته شده از برنج با چگالی 3/8 باشد وزن قطعه چند کیلوگرم است؟

1) 43                                     2) 34                                        3) 23                                        4) 54

 

49- اگر ترکیب حجمی هوا 20% اکسیژن و بقیه نیتروژن باشد، برای احتراق کامل 4/2 کیلوگرم کربن خالص چند متر مکعب هوا در شرایط متعارفی لازم است؟

1) 4/22                                  2) 4/28                                     3) 2/16                                     4) 2/11

 

 

شناخت فلزات

51- برای پی جویی کانسار کرومیت آنها را در سنگهای ................. ردیابی می کنند؟

1) آذرین                                  2) طبقات رسوبی                          3) رسوبات یخچالی                                   4) طبقات رسی

 

52- کوره های با جداره اسیدی از چه ماده ای ساخته می شوند؟

1) آجرهای منیزیتی                    2) خاک نسوز                               3) آجرهای سیلیسی                       4) آجرهای کرومیتی

 

53- استاتور توربینها از کدام نوع چدن ساخته می شوند؟

1) داکتیل                                  2) چکش خوار                              3) خاکستری                                4) آلیاژی

 

54- کدام عنصر باعث تشکیل چدن های نشکن می شود؟

1) سیلیسیم                               2) منگنز                                     3) منیزیم                                    4) کرم

 

55- جهت افزایش استحکام در درجه حرارتهای بالا از کدام عنصر در چدن استفاده می شود؟

1) کرم                                     2) نیکل                                       3) مس                                       4) مولیبدن

 

56- فسفر در چدن ها باعث افزایش ..................... می شود.

1) سختی                                 2) استحکام                                  3) سیالیت                                   4) نقطه ذوب

 

57- لوله واتصالات تحت فشار از چه نوع چدنی ساخته می شوند؟

1) مالی بل                               2) خاکستری                                3) گرافیت کروی                           4) چکش خوار

 

58- کدام نوع فولاد در برابر عوامل خورنده و سایشی مقاوم می باشد؟

1) منگنزی                               2) کرم دار                                   3) نیکل و کرم                               4) سیلیسیم دار

 

59- کانی معروف مس ........................ است.

1) بوکسیت                               2) هماتیت                                   3) کوپریت                                   4) سیدریت

 

60- تولید فلزات با نقطه ذوب بسیار بالا توسط کدام روش انجام می گیرد؟

1) اکستروژن                            2) ریخته گری                              3) متالورژی پودر                         4) جوشکاری

 

رسم عمومی و مدل و قالب

61- در نقشه مدلسازی کدام مورد ابتدا مد نظر باید قرار گیرد؟

1) شیب                                   2) خط جدایش                              3) تکیه گاه                                   4) اضافه انقباض

 

 

62- در نقشه ساختمانی مدل کدام مورد مشخص می شود؟

1) تکیه گاه، اضافه تراش، خط جدایش                                              2) شیب، تکیه گاه، اضافه انقباض

3) خط جدایش، پین انقباض، اضافه تراش                                         4) شیب، بین انطباق مدل ، تکیه گاه

 

63- خط جدایش در نقشه مدلسازی و ساختمانی مدل چگونه است؟

1) خط نقطه ضخیم- خط نقطه نازک                                                  2) خط نقطه نازک- خط نقطه ضخیم

3) خط نقطه ضخیم- خط نقطه ضخیم                                                 4) خط نقطه ضخیم- خط پر و ضخیم

 

64- کدام مورد به ترتیب مقیاسات کاهنده وافزاینده را نشان می دهد؟

1) 5:1  و 2:2                          2) 1:2   و    3:2                         3) 1:8   و 1:9                            4) موارد 2و3

 

65- قطعه ای که نمی توان روی آن براده برداری کرد در مدل ان از چه نوع شیبی استفاده می گردد؟

1) شیب نقصانی                         2) شیب نقصانی و میانی                 3) شیب میانی                              4) شیب اضافی

 

66- درنقشة مدلسازی کدام مورد صحیح است؟

1) ارتفاع و شیب تکیه گاه فوقانی بیشتر از تکیه گاه پایینی است

2) میزان اضافه تراش سطوح بالائی بیشتر از سطوح پایینی است

3) اضافه انقباض ابعاد داخلی با ابعاد خارجی تفاوت دارد

4) ارتفاع و شیب تکیه گاه پایینی بیشتر از تکیه گاه فوقانی است

 

67- ماهیچه چکمه ای چه موقعی مورد استفاده قرار می گیرد؟

1) ماهیچه ای که تکیه گاه مناسب و مقاوم ندارد                                               2) ماهیچه ای که اصولاً هیچ تکیه گاهی ندارد

3) وقتی که سوراخ از سطح جدایش دور باشد                                                 4) موارد 1 و3

 

68-  کدامیک از موارد زیر درباره مدلهای شابلونی صدق نمی کند ؟

1) مدل شابلونی برای تولید قطعات با دقت بالا استفاده دارد        

2) مدل شابلونی برای تولید قطعات طویل استفاده دارد

3)مدل شابلونی برای تولید قطعات با تعداد کم استفاده دارد

4) مدل شابلونی برای تولید قطعات با مقاطع یکنواخت و طویل استفاده دارد

 

69- راهنمای ماهیچه چه استفاده ای دارد؟

1) جلوگیری از جابجایی ماهیچه                                                     2) ساخت ماهیچه با ابعاد دقیق

3) جاگذاری صحیح ماهیچه                                                                        4) موارد 1 و3

 

شیمی 2

76- مفهوم عدد اتمی یک عنصر کدام است؟

1) تعداد پروتونهای اتم هر عنصر را عدد اتمی می گویند                            2) تعداد نوترونهای اتم هر عنصر را عدد اتمی می گویند

3) مجموع  تعداد پروتونها ونوترونهای هر اتم را عدد اتمی می گویند    4) مجموع تعداد الکترونها و نوترونهای هر اتم را عدد اتمی می گویند

 

77- منظور از لایه ظرفیت کدام است؟

1) به اولین لایه الکترونی هر اتم  لایه ظرفیت گویند                  2) به آخرین لایه الکترونی هر اتم لایه ظرفیت گویند

3) به مجموع لایه های الکترونی لایه ظرفیت گویند                   4) به سطوح انرژی لایه ظرفیت گویند

78- آرایش الکترونی برای عنصر پتاسیم K19 کدام است؟

1) 1d3     6p3      2s3      6p2     2s2      2s1                          2)   1d4     6p3      2s3      6p2     2s2      2s1

3) 1s4     6p3      2s3      6p2     2s2      2s1                           4) 1d3] Ar18[

 

79- مفهوم ملکول قطبی کدام است؟

1) مولکولی که قطبیت پیوندهای آن اثر یکدیگر را از بین نمی برند

2) مولکولی که قطبیت پیوندهای آن اثر یکدیگر را از بین می برند

3) مولکول دو اتمی مثل HF که تنها یک پیوند قطبی دارند

4) موارد 1و3

 

80- عوامل مؤثر بر تعادل یعنی عواملی که در جابجا کردن تعداد تعادلها موثر عبارتند:

1) دما، غلظت، فشار                                                                   2) دما، کاتالیزور، سطح تماس

3) دما، نوع مواد، فشار                                                               4) فشار، غلظت، کاتالیزور

 

81- کدام عبارت زیر صحیح می باشد؟

1) تمام فلزات در هوا خورده میشوند                                                            2) تمام شبه فلزات در هوا خورده میشوند

3) فلزاتی مثل کروم و آلومینیم در هوا خورده نمی شوند                                    4) فلزاتی مثل آهن و فولاد در هوا خورده نمی شوند

 

 

82- ظرفیت گوگرد در 4SO2H چگونه محاسبه میگردد؟

1) 6=2-(2×4)                         2) 6=2-(4×2)                            3) 3=2-(2+4)                            4) موارد 1 و2

 

84-  PH محلول 01/0 مولار اسید هیدروکلریک HCL کدام است ودامنه تغییرات PH برای این ماده چقدر است؟

1) بین صفر تا هفت، 2=PH                                                         2) بین صفر تا هفت، 2-10=PH     

3) بین هفت تا چهارده، 01/0=PH                                                 4) بین صفر تا چهارده، 2=PH

 

85-  نرمالیته محلول 147 گرم در لیتر اسید سولفوریک 4SO2H کدام است؟

1) 3 نرمال                               2) 2 نرمال                                  3) 1/3 نرمال                               4) 1/2 نرمال

 

86- کدام خاصیت در مورد الماس درست است؟

1) نرم ترین ماده موجود در طبیعت است       

2) سخت ترین ماده موجود در طبیعت است و همه چیز را خط می اندازد

3) در بلور الماس هر اتم کربن با 4 اتم کربن دیگر پیوند کووالانسی یگانه دارد

4) موارد 2و3

 

87- کدام خاصیت در مورد گرافیت صحیح است؟

1) در بلور گرافیت هر اتم کربن با 3 اتم کربن دیگر پیوند کووالانسی یگانه دارد

2) نرم ترین جامد های معدنی است

3) بلور گرافیت ساختار لایه ای دارد

4) همه موارد

 

88- کدام گزینه صحیح می باشد؟

1) طلا فلزی زرد خوشرنگ و بسیار نرم و سنگین و فساد ناپذیر می باشد

2) طلا فلزی نجیب و فساد پذیر می باشد

3) طلا در طبیعت بصورت ترکیب یافت می شود

4) هیچ ماده ای نمی تواند طلا را در خود حل نماید

 

89-علم و تکنیک جدا کردن فلزات از کانة آنها را ...................... گویند.

1) الکترولیز                              2) متالورژی                                3) خوردگی فلزات                         4) تغلیظ کانه

 

 90- مشخصات چدن کدام است؟

1) آنچه که بصورت مذاب از کوره بلند ذوب آهن خارج می شود

2) ماده ای است که بین 4 تا5 درصد کربن دارد

3) از آهن خالص زود گدازتر است

4) همه موارد صحیح می باشد

کارگاه ریخته گری 1 و2

91- یکی از مهم ترین عیوب ماسه های طبیعی کدام است؟

1) قیمت آن                               2) میزان چسب آن                         3) نا خالصی در آن                                    4) نقطه دیر گدازی آن

 

92- نام دیگر چسب سیلیکات سدیم کدام است؟

1) 2CO                                 2) سیلیس                                   3) آب شیشه                                4) رزین

 

93- کدام جمله در مورد بوته گرافیتی صحیح است؟

1) بوته هدایت حرارتی کمی دارد                                                     2) بوته خاصیت چسبندگی به مذاب دارد

3) بوته در فشار یک اتمسفر هرگز ذوب نمی شود                                 4) بوته به هیچ عنوان تصعید نمی شود

 

94- مدل ها از لحاظ شکل ظاهری چگونه تقسیم بندی می شوند؟

1) مدل طبیعی- ماهیچه دار                                                                        2) طبیعی- دو تکه

3) طبیعی- مدل فلزی                                                                   4) مدل چوبی- فلزی

 

95- گازی که میل ترکیبی زیادی نسبت به AL دارد کدام است؟

1) نیتروژن                               2) هیدروژن                                 3) هلیم                                 4) هیدروژن و نیتروژن

 

96- چسب مورد استفاده در روش قالبگیری ماسه تر کدام است؟

1) سپاریت                               2) سیلیکات سدیم                           3) فنل فرمالدئید                            4) بنتونیت

 

97- اجزای یک سیستم راهگاهی به ترتیب عبارتند از:

1) حوضچه بالائی- کانال بار ریز- کانال اصلی- حوضچه پایینی- کانال فرعی

2) حوضچه بالائی- کانال اصلی- کانال بار ریز- حوضچه پایینی- کانال فرعی

3) حوضچه بالائی- کانال بار ریز- کانال اصلی- کانال فرعی

4) حوضچه بالائی- کانال بار ریز- حوضچه پایینی- کانال اصلی- کانال فرعی

 

98- در کورة زمینی بوته ای تماس مذاب با سوخت از چه نوعی می باشد؟

1) تماس غیر مستقیم                   2) تماس مستقیم                            3) تماس سطحی                           4) تماس مختلط

 

99- پس قالب برای قالب گیری کدامیک از مدل های زیر استفاده می شود؟

1) مدل با سطح جدایش غیر یکنواخت                                                2) مدل با ماهیچه سر خود

3) مدل با قطعه آزاد                                                                     4) مدل های بزرگ و پیچیده

 

100-     برای ریخته گری کدامیک از آلیاژ های زیر از ماسه های درشت تری استفاده می شود؟

1) آلومینیم                               2) مس                                       3) چدن                                       4) سیلومین

 

101-     در روش ماهیچه سازی سرد از کدام چسب استفاده می شود؟

1) چسب فوران واسید فسفریک                                                       2) چسب فنل فرمالدئید

3) چسب بنتونیت                                                                        4) چسب ماسه شِل

 

102- برای  خارج کردن ماهیچه هایی که سطح صاف و مسطح ندارند از داخل جعبه ماهیچه از .................. کمک گرفته می شود؟

1) دو نیم جعبه ماهیچه                 2) بستر ماهیچه                            3) صفحه زیر درجه                                   4) صفحه ماهیچه

 

تکنولوژی مدلسازی

103-  مدلهای ماهیچه دار تو پر وسبدی جزء کدام مدلها هستند؟

1)مدلهای دو تکه                        2) مدلهای تولید                                        3) مدلهای دائمی                           4) مدلهای کمکی

 

104- نام دیگر چوب مرکزی کدام مورد است؟

1) چوب داخلی              2) چوب پیر                                             3) چوب جوان                              4) چوب مغز درخت

106- کدام مورد انداختن چوب را توضیح می دهد؟

1) چوب در جهت عرضی به سمت چپ خم شود                       2) چوب در جهت عرضی به سمت راست خم شود

3) چوب در جهت طولی خم شود                             4) موارد 1و2

 

107- اندازه گیرهای ثابت کدام مورد می باشد؟

1) خط کش                               2) میکرومتر                                3) نقاله                                      4) فرمان

 

108-  زاویه برش در اره های ظریف بر چند درجه است؟

1) °90=α                               2) °90>α                                  3) °90<α                                  4) °75=α

 

109- چنانچه دهانه رنده بزرگ باشد طول پوشال ................... وضخامت آن ................... می شود؟

1) بلند- زیاد                             2) کوتاه – کم                               3) کوتاه- زیاد                              4) بلند- کم

 

110-  از کدام سوهان جهت چوبسای کاری سطوح قوس دار تخت استفاده می کنند؟

1) تخت                                   2) گرد                                        3) نیم گرد                                   4) فرم

 

                                                                                                            موفق باشید


نعمت الله طاهری