متالورژي سمنان


تربیت افراد متناسب با عصر اطلاعات

برای تربیت افراد متناسب با عصر اطلاعات - محور می باید مبنای آموزش و یادگیری را براساس رویکردهای جدید تنظیم کرد. در کلاس های مجازی یادگیری برخلاف آموزش سنتی، به صورت کیفی است. در عصر کنونی موضوع »آموزش هرکجا و هر زمان« و »یادگیری مادام العمر« یک اصل پذیرفته شده است که نگاه سنتی به آموزشهای مقطعی را نفی می کند. زندگی اثربخش در قرن بیست و یکم مستلزم شناخت ویژگیهای آن است که اساس آن اطلاعات - محوری است. در این عصر، یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی که دستخوش تغییرات و سیع خواهد شد، نهاد آموزش و یادگیری در سطح عمومی و عالی است.
نعمت الله طاهری