متالورژي سمنان


نمونه سئوالات امتحان :تئوری ریخته گری 3

بسمه تعالی دانشگاه آزاد سمنان امتحان :تئوری ریخته گری نیمسال:اول سال تحصیلی87- 86 وقت امتحان: 50 دقیقه نام و نام خانوادگی: شماره دانشجوئی: نام استاد: ارائه برگه سئوال بهمراه پاسخنامه الزامی می باشد. -------------------------------------------------------------------------------- 1 – ریخته گری را تعریف کرده و مزایای تولید این روش با سایر روشهای تولید را بنویسید ؟ 2- خصوصیات مواد قالب را همراه با مثال شرح دهید ؟ 3- آلیاژسازی به چه منظوری صورت میگیرد و روش ساخت آلیاژ زیر را در کارگاه های کوچک ریخته گری شرح دهید ؟ AlCu15Si3 4- چند نمونه از عملیات کیفی مذاب را نام ببرید و یک مورد آنرا شرح دهید ؟ 5- منظور از تغذیه گذاری در ریخته گری چیست ، توضیح دهید؟ 6- خصوصیات سیستم راهگاهی را بنویسید و اجزای آنرا نام ببرید؟ 7- ماهیچه چیست و انواع آنرا نام ببرید؟ 8- به یک مورد از سئوالات زیر پاسخ دهید ؟ الف ) تفاوتهای مدل و قطعه تولید شده آنرا بنویسید ؟ ب ) تفاوتهای رسم مدل و رسم مکانیکی همان قطعه را بنویسید؟ موفق باشید- طاهری
نعمت الله طاهری