متالورژي سمنان


نمونه سئوالات امتحان :تئوری ریخته گری 2

بسمه تعالی رشته : ساخت و تولید امتحان :تئوری ریخته گری نیمسال:دوم سال تحصیلی87- 86 وقت امتحان: 50 دقیقه نام و نام خانوادگی: شماره دانشجوئی: نام استاد: ارائه برگه سئوال بهمراه پاسخنامه الزامی می باشد. جمع بارم سئوالات 10 نمره -------------------------------------------------------------------------------- 1 – تولید درریخته گری به چند روش صورت میگیرد به اختصار توضیح دهید؟ 2- روشهای مختلف ورود گازها به مذاب را نام برده ،همچنین روشهای گاز زدایی از مذاب را بنویسید ؟ 3- آلیاژسازی به چه منظوری صورت میگیرد و روش ساخت آلیاژ زیر را در کارگاه های کوچک ریخته گری شرح دهید ؟ AlMg3 4- طرز کارکوره های قوس الکتریکی را بنویسید ؟ 5- ابعاد تغذیه لازم را برای قطعه ای مکعب شکل به ضلع 10 سانتیمتراز جنس نوعی فولاد ، محاسبه کنید؟ K=2.1Cm/min Tr=1.44Tc H=D 6- به یک مورد از سئوالات زیر پاسخ دهید ؟ الف ) کوچکترین سطح مقطع تنگه سیستم راهگاهی را برای قطعه فوق (مکعب به ضلع 10سانتیمتر) را محاسبه کنید ؟ (وزن مخصوص فولاد 8/7 گرم برسانتیمتر مکعب و ضریب ریختگی 5/0 ، زمان بارریزی 20ثانیه ، ارتفاع مؤثر راهگاه 18 سانتیمترو شتاب ثقل 981ساتیمتربرمجذورثانیه در نظر گرفته شود.) ب) خصوصیات سیستم راهگاهی را بنویسید و اجزای آنرا نام ببرید؟ 7- چند نمونه از افزودنیهای مواد قالب را نام برده ، بطور مختصر توضیح دهید؟ 8- انقباض چیست ودر هنگام طراحی مدلها انقباض چگونه محاسبه می شود؟ 9- در هنگام طراحی مدلها به چه نکاتی باید توجه شود؟ 10- ماهیچه چیست و از چه قسمتهایی تشکیل می شود؟ موفق باشید- طاهری
نعمت الله طاهری