متالورژي سمنان


نمونه سئوالات امتحان :تئوری ریخته گری

بسمه تعالی رشته : صنایع وسیالات امتحان :تئوری ریخته گری نیمسال:دوم سال تحصیلی87- 86 وقت امتحان: 50 دقیقه نام و نام خانوادگی: شماره دانشجوئی: نام استاد: ارائه برگه سئوال بهمراه پاسخنامه الزامی می باشد. جمع بارم سئوالات 4 نمره -------------------------------------------------------------------------------- 1 – ریخته گری را تعریف کرده و مراحل ریخته گری (شرایط حاکم بر انجام آن ) را نام ببرید؟ 2- ماسه چیست وخصوصیات ماسه مورد استفاده در صنایع ریخته گری را بنویسید ؟ 3- آلیاژسازی به چه منظوری صورت میگیرد و روش ساخت آلیاژ زیر را در کارگاه های کوچک ریخته گری شرح دهید ؟ AlSi10 4- چند نمونه از کوره های مورد استفاده در صنایع ریخته گری را نام ببرید و یک مورد آنرا شرح دهید ؟ 5- منظور از خط جدایش در مدلهای ریخته گری چیست ، توضیح دهید؟ 6- خصوصیات سیستم راهگاهی را بنویسید و اجزای آنرا نام ببرید؟ 7- مک چیست و انواع آنرا نام ببرید؟ 8- به یک مورد از سئوالات زیر پاسخ دهید ؟ الف ) تفاوتهای مدل و قطعه تولید شده آنرا بنویسید ؟ ب ) ماهیچه چیست و از چه قسمتهایی تشکیل می شود؟ موفق باشید- طاهری
نعمت الله طاهری