متالورژي سمنان


سئوالات علم مواد 2

بسمه تعالی امتحان :علم مواد نیمسال:(دانشجویان معرفی شده) سال تحصیلی تاریخ: نام و نام خانوادگی: شماره دانشجوئی: نام استاد: وقت امتحان: 80 دقیقه ارائه برگه سئوال بهمراه پاسخنامه الزامی می باشد.بارم سئوالات مشخص نشده 5/1 نمره می باشد0 1- نقایص بلوری نقطه ای Vacencies (خلاء – جاخالی ها ) و خطی Dislocation را توضیح دهید ؟ 2- تفاوتهای عمده فولادهای هیپر یوتکتوئید و هیپو یوتکتوئید را بنویسید ؟ 3- با ترسیم اشکال ساده موارد ذیل را در شبکه کریستالی مکعب نشان دهید؟ ( 1 1 1) الف )صفحه با مشخصات میلر [1 1 1] ب) جهت با مشخصات میلر 4- ضریب فشردگی صفحه ( 1 0 0 ) شبکه کریستالی F.C.C را محاسبه کنید؟ 5- سمانتیت اولیه و سمانتیت ثانویه را توضیح دهید و بنویسید هر یک از چه فاز یا تحولی بوجود می آیند؟ 6- پیوند کوالانسی ( اشتراکی ) را بطور مختصر همراه با مثال شرح دهید ؟ 7- ثابت کنید جرم مخصوص مس 9/8 است . ( شبکه کریستالی F.C.C و شعاع اتمی بر حسب انگسترن بطور تقریب A 2785/1 ، جرم تمی 64 و عدد آوگادرو می باشد.) 8- چرا در ورقهای حلبی ابتدا فلز اصلی خورده میشود و فلز پوششی سالم باقی می ماند توضیح دهید ؟ 9- نمودار تعادلی یک سیستم دو تائی فرضی را رسم کنید که در حالت مذاب و در حالت جامد کاملا در یکدیگر حل می شوند ؟ 10- پرلیت چیست ، همراه با مثال توضیح دهید؟ (1نمره) 11- تحولات یوتکتیک ، یوتکتوئید و پریتکتیک را توضیح دهید ؟ 12- چه اتمهایی میتوانند بصورت بین نشین در ساختار کریستالی عناصر دیگر قرار گیرند ؟ چرا ؟(1نمره) 13- عدد همسایگی ( کوردیناسیون ) سه نوع شبکه کریستالی (بدلخواه ) بنویسید ؟ 14- نمودار تعادلی(فشار ،دما) آهن خالص را ترسیم کنید و خاصیت آلوتروپی را در آن نشان دهید ؟ موفق باشید.طاهـــــــــری
نعمت الله طاهری