متالورژي سمنان


نمونه سئوال امتحان علم مواد

بسمه تعالی 1- نمودار تعادلی(فشار ،دما) یک فلز خالص فرضی را ترسیم کنید که خاصیت آلوتروپی داشته باشد و فازهای موجود در نمودار را   مشخص کنید؟2- منحنی سرد کردن سه نوع فولاد (فولاد اتکتوئید ، هیپو اتکتوئید و هیپر اتکتوئید)را رسم نموده و فازهای مختلف موجود در هر مرحله را  مشخص کنید؟ (از نمودار آهن کربن در پاسخ به این سئوال استفاده کنید). 3- با ترسیم اشکال ساده موارد ذیل را در شبکه کریستالی مکعب نشان دهید؟                           (2 1 1)    الف )صفحه با مشخصات میلر              [1 1 0]    ب) جهت با مشخصات میلر    4- ضریب فشردگی شبکه کریستالی F.C.C را محاسبه کنید؟5- انواع سمانتیت که در نمودار آهن و سمانتیت (سیستم ناپایدار ) وجود دارند را نام برده و بنویسید هر یک از چه فاز یا تحولی بوجود  می آیند؟6- SiO2    ،  CaO   ،  MgO   و Al2O3   چه نوع پیوندی دارند ؟ در مورد آن بطور مختصر شرح دهید ؟7- ثابت کنید جرم مخصوص مس  9/8 است .  ( شبکه کریستالی   F.C.C   و  شعاع اتمی بر حسب انگسترن بطور تقریب A  2785/1  ،  جرم تمی  64   و عدد آوگادرو    می باشد.)8- چرا در ورقهای گالوانیزه ابتدا فلز پوششی خورده میشود و فلز اصلی سالم باقی می ماند توضیح دهید ؟9- نمودار تعادلی یک سیستم دو تائی فرضی را رسم کنید که در حالت مذاب کاملا در یکدیگر حل می شوند اما در حالت جامد انحلال محدود دارند ؟10- هیستروزیس (پس ماند مغناطیسی) را در آهن نرم (Fe – Si )  و آهن سخت (Fe – Cr – Co )  مقایسه کنید؟ (1نمره)1 1- تحولات یوتکتیک ، یوتکتوئید و پریتکتیک را با توجه به دیاگرام آهن و سمانتیت توضیح دهید ؟12- محلول جامد جانشین و بین نشین را شرح دهید ؟(1نمره)13- Recrystallization   یا تبلورمجدد را توضیح دهید ؟ 14- نقایص بلوری نقطه ای  Vacencies  (خلاء – جاخالی ها ) و خطی Dislocation   را توضیح دهید ؟
نعمت الله طاهری