متالورژي سمنان


نمونه سوالات علم مواد

بسمه تعالینمونه سوالات علم مواد1-               دانسیته صفحه (0  1  0) در سلول واحد  FCC محاسبه کنید.2-               انواع مواد را به چند گروه تقسیم می کنند ؟ نام ببرید.3-               ابر الکترونی یا گاز الکترونی را توضیح دهید.4-               سرامیک چیست و انواع آن کدامند؟5-               خصوصیات فلزات را بنویسید.6-               در مورد مواد مصنوعی مختصرا توضیح دهید.7-               کامپوزیت چیست و انواع آن رانام ببرید.8-               بیومواد (مواد زیستی) ، مواد اپتیک ، مواد مغناطیس و مواد هوشمند را به طور مختصر توضیح دهید.9-               انواع شبکه های کریستالی را نام ببرید.10-  سه سطح طبقه بندی آریش اتمی مواد را نام ببرید؟11- فاکتور تراکم اتمی (APF) را برای ساختار های SC   ، BCC و FCC  محاسبه کنید.12- عدد همسایگی  coordination numberچیست ؟ توضیح دهید.13- عدد همسایگی شبکه های HCP،  SC ، BCC و FCC را محاسبه کنید.14- پلی مورفیسم و آلوتروپی را شرح دهید.15- مقدار تغییر حجم تئوری ناشی از استحاله پلی مورفیک یک فلز با ساختار FCC به ساختار BCC را محاسبه کنید. (شعاع اتمی تغییر نمی کند).16- جهت های  [0 0 1] و [1 1 1] و [1 1 0]  را در شبکه کریستالی مکعبی نشان دهید.17- صفحه های (0 0 1) و (1 1 1) و (2 3 1) را در شبکه های مکعبی نشان دهید.18- فشرده ترین جهات و صفحات در شبکه های SC , FCC , BCC , CPH  کدامند.19- انواع عیوب کریستالی را نام ببرید و بنویسید هریک به چند دسته تقسیم می شوند ؟ 20- انواع عیوب نقطه ای را همراه با مثال نام ببرید ؟ 21- انواع عیوب خطی همراه با مثال نام ببرید ؟ 22- قانون فازی گیبس را شرح دهید ؟ 23- نمودار فازی تعادلی فشار دما برای آلومینیم خالص رسم کنید ؟ 24- نمودار فازی تعادلی فشار دما برای آهن خالص رسم کنید؟25- نمودار فازی تعادلی فشار دما برای فلزخالصی  رسم کنید که خاصیت آلوتروپی داشته باشد ؟26- نقطه سه گانه را شرح دهید ؟ 27- چند فلز را نام ببرید که خاصیت آلوتروپی داشته باشند ، یک نمونه را توضیح دهید ؟ 28- نمودار تعادل فازی دو جزئی ساده ای را رسم کنید که اجزاء تشکیل دهنده آ لیاژ در حالت مایع کاملا در یکدیگر محلول هستند و در حالت جامد نیزدر یکدیگر قابل حل باشند ؟ ( سیستم ایزو مورف )29- نمودار تعادل فازی دو جزئی ساده ای را رسم کنید که اجزاء تشکیل دهنده آ لیاژ در حالت مایع کاملا در یکدیگر محلول هستند ولی در حالت جامد در یکدیگر قابل حل نباشند ؟ ( واکنش یوتکتیک  )30- نمودار تعادل فازی دو جزئی ساده ای را رسم کنید که اجزاء تشکیل دهنده آ لیاژ در حالت مایع کاملا در یکدیگر محلول هستند ولی در حالت جامد به صورت محدود در یکدیگر قابل حل باشند ؟ 31- نمودار تعادل فازی دو جزئی ساده ای را رسم کنید که اجزاء تشکیل دهنده آن در حالت مایع و هم در حالت جامد در یکدیگر قابل حل نباشند ؟ 32- نمودار تعادل فازی دو جزئی ساده ای را رسم کنید که اجزاء تشکیل دهنده آ لیاژ در حالت مایع کاملا در یکدیگر محلول هستند و در حالت جامد با هم ترکیب شیمیایی ایجاد کنند ؟33- یوتکتیک ؛ یوتکتوئید ؛ و پریتکتیک را توضیح دهید ؟ 34- قانون اهرم را شرح دهید ؟ 35- فریت چیست ؟ توضیح دهید  ؟36- پرلیت چیست و از چه فازهایی تشکیل می شود ؟ 37- درصد فازهای موجود در پرلیت ( دمای محیط ) محاسبه کنید ؟ 38- درجه آزادی را در نقطه سه گانه محاسبه کنید ؟ 39- نمودار تعادل فازی دو جزئی ساده ای را رسم کنید که اجزاء تشکیل دهنده آ لیاژ در حالت مایع کاملا در یکدیگر محلول هستند و در حالت جامد نیزدر یکدیگر قابل حل باشند علاوه بر آن دارای کمینه نیز باشند ؟ 40- نمودار تعادل فازی دو جزئی ساده ای را رسم کنید که اجزاء تشکیل دهنده آ لیاژ در حالت مایع کاملا در یکدیگر محلول هستند و در حالت جامد نیزدر یکدیگر قابل حل باشند علاوه بر آن دارای بیشینه نیز باشند ؟41- تفاوتهای آهن ؛ آلفا ؛ بتا ؛ گاما و دلتا را بنویسید ؟ 42- منحنی سرد کردن آهن خالص را رسم کنید ؟ 43- منحنی سرد کردن چدن یوتکتیک , هیپر یوتکتیک و هیپو یوتکتیک را رسم کنید ؟ 44- منحنی سرد کردن فولاد یوتکتوئید , هیپر و هیپو یوتکتوئید را رسم کنید ؟ 45- انواع عیوب صفحه ای ( دو بعدی ) را نام برده و به طور مختصر توضیح دهید ؟ 46- مواد نانو دارای چه ویژه گی هستند ؟ 47- ویسکر ها چه موادی هستند و چگونه تولید می شوند ؟48- انواع پیوندهای اولیه و ثانویه را نام ببرید؟ 49- پیوند ثانویه را شرح دهید ؟ 50- پیوند یونی را شرح دهید ؟ 51- پیوند کوالانسی را شرح دهید ؟52- پیوند فلزی را شرح دهید ؟ 53- بردار برگرز را توضیح دهید؟54- باچه شرایطی دو عنصر کاملا در درصد های از صفر تا صد باهم محلول خواهند شد ؟ (قوانین هیوم – روتاری )55- محلولهای جامد جانشین و بین نشین را شرح دهید ؟ 56- قانون فازها را شرح دهید؟57- درجه آزادی را در نقطه ای روی خط جامد مایع محاسبه کنید؟58- قانون گیبس را نوشته و عوامل موثر در آن را نام ببرید؟59- چرا از منحنی های تعادل (نمودارهای فازی) استفاده می شود؟60- ریکریستالیزاسیون را شرح دهید.61- بازیابی یا ترمیم را شرح دهید.62 – تبلور مجدد اولیه و ثانویه را شرح دهید.63- شرایطی که در تبلور مجدد اولیه باید در نظر داشت را بنویسید.64- خواص مکانیکی (سختی،مقاومت کششی ، تنش داخلی و انعطاف پذیری) در جریان بازیابی ، تبلور مجدد اولیه و ثانویه را شرح دید.65- جرم مخصوص آهن را محاسبه کنید ؟شبکه کریستالی  BCC    شعاع اتمی برحسب آنگسترم  24/1 جرم اتمی 85/55 66- جرم مخصوص نیکل را محاسبه کنید ؟شبکه کریستالی  FCC   شعاع اتمی برحسب نانومتر  5/12 جرم اتمی 71/5867- انواع ترکیبهای آلیاژی را با مثال نام ببرید ؟ 68- ترکیبهای آلیاژی بین فلزی ( ظرفیتی ) را شرح دهید ؟ 69- ترکیبهای آلیاژی بین نشینی را شرح دهید ؟ 70- ترکیبهای آلیاژی الکترونی را شرح دهید ؟ 71- ترکیبهای آلیاژی لوی Laves را شرح دهید ؟ 72- دلایل استفاده از نمودار های تعادلی را در متالورژی پیدا کنید؟73- شیوه بدست آوردن نمودار تعادلی را بدست آورید؟74- نمودارتعادلی آلیاژهایی را رسم کنید که در حالت مایع کاملا حلال هستند و در حالت جامد تحول پریتکتیک دارند؟75- تعداد اتمهای تشکیل دهنده سلولهای واحد  SC . BCC . FCC . HCP  را محاسبه کنید ؟76- خستگی را تعریف کنید و آزمایش مربوط به آن را توضیح دهیذ؟77- خزش چیست وآزمایش مربوط به خزش را بنویسید؟78- کریستال را تعریف کنید و چند نمونه از سیستمهای کریستالی را نام ببرید؟79- خوردگی چیست و انواع خوردگی را نام ببرید؟80- خوردگی شیمیایی و الکترو شیمیایی را نام ببرید؟81- خوردگی سایشی را توضیح دهید؟82- خوردگی بیوشیمیایی را توضیح دهید؟83- حفاظت کاتدی و آندی را توضیح دهید؟84- عواملی که موجب پدیده خوردگی می شوند به چند دسته تقسیم می شوند همراه با مثال شرح دهید؟85- خوردگی در فلزات گوناگون از نظر شکل به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید؟86- اگر پتانسیل فلز مس ،قلع و روی cu= -0/18 و zn= -1/06  و  sn = -./44باشد به سوالات زیر پاسخ دهید؟الف- اگر مس و روی در آب دریا درکنار هم قرار بگیرند اختلاف پتانسیل پیل تشکیل شده چقدر است و بنویسید کدام یک خورده می شوند؟ب- اگر قلع و روی در آب دریا درکنار هم قرار بگیرند اختلاف پتانسیل پیل تشکیل شده چقدر است و بنویسید کدام یک خورده می شوند؟ج – سرعت خوردگی الف بیشتر است یا ب 87- مهمترین روشهایی که برای حفاظت فلزات در مقابل خوردگی به کار گرفته می شود را نام ببرید؟88- تفاوت ورق گالوانیزه با حلبی در چیست؟89- خوردگی خشک را توضیح دهید؟90- محلول های جامد منظم و غیر منظم را توضیح دهید؟91- ثابت کریستالی در شبکه های FCC و BCC را محاسبه کنید؟92- مقدار تغییر حجم تئوری ناشی از استحاله پلی مورفیک یک فلز با ساختار FCC به ساختار BCC را محاسبه کنید( شعاع اتمی تغییر نمی کند)93- عیوب شاتکی ( شوتکی ) و فرنکل را شرح دهید؟ 94-  جوانه زنی همگن و نا همگن را شرح دهید ؟ 95- نمودار فازی تعادلی فشار دما را برای یک فلز فرضی بکشید که خاصیت آلوتوپی نداشته باشد ؟96- نمودار فازی تعادلی فشار دما را برای یک فلز فرضی بکشید که خاصیت آلوتوپی داشته باشد ؟97- لدبوریت چیست توضیح دهید ؟ 98- سمنتیت چیست و انواع سمنتیت موجود در دیاگرام آهن و سمنتیت را نام برده و بنویسید از چه فازی جدا خواهد شد ؟ 99- گرافیت چیست و انواع گرافیت موجود در دیاگرام آهن و کربن را نام برده و بنویسید از چه فازی جدا خواهد شد ؟100- انواع فولادها را از نظر ترکیب شیمیایی به چند نوع تقسیم می شوند شرح دهید ؟ 101- انواع چدنها را از نظر شکل کربن موجود در آن به چند نوع تقسیم می شوند شرح دهید ؟ 102- نیمه هادی ها چه موادی هستند ، انواع نیمه هادی ها را نام برده و خواص و کاربرد آنها را بنویسید ؟103- عوامل محیطی که موجب خوردگی در فلزات می شوند را نام ببرید ؟104- عوامل متالورژیکی که موجب خوردگی در فلزات می شوند را نام ببرید ؟105- عوامل مربوط به شرایط کاربردی که موجب خوردگی در فلزات می شوند را نام ببرید ؟106- عوامل مربوط به زمان  که موجب خوردگی در فلزات می شوند را نام ببرید ؟107- آلیاژ را تعریف کرده و دلایل آلیاژ سازی را بنویسید ؟ 108- پریتکتوئید ، منوتکتیک ، سنکتیک را شرح دهید ؟ 109- مراحل مختلف فرایند بازپخت را بنویسید ؟110- موانع حرکت نابجایی ها را بنویسید ؟111- اگر صفحه ای محور X ها را در 2 و محور y ها را در 3 و محور zها را در 4 قطع کرده باشد مختصات میلر آن صفحه چیست ؟ 112- انواع عیوب فضایی ( سه بعدی ) را نام برده و به طور مختصر توضیح دهید ؟113– سرامیکها یا مواد سرامیکی را شرح داده و انواع آن را نام ببرید ؟114- پیوند فلزی را شرح داده و چگونگی تشکیل گاز الکترونی در این پیوند را بنویسید ؟ 115-  تعداد اتم های تشکیل دهنده سلول ابتدایی و عدد همسایگی ( کئوردیناسیون ) سه نوع شبکه کریستالی (بدلخواه ) بنویسید ؟116- ساختار اتمی جامدات به چند گروه تقسیم می شود یک مورد آن را توضیح دهید ؟  117- منحنی سرد کردن آهن خالص را رسم نموده و فازهای مختلف موجود در هر مرحله را  مشخص کنید؟ 118- ضریب فشردگی شبکه کریستالی مکعب با سطوح مرکزدار را محاسبه کنید؟ 119- با ترسیم اشکال ساده موارد ذیل را در شبکه کریستالی مکعب نشان دهید؟الف) جهت با مشخصات میلر    [ 1 1 0 ]                           ب )صفحه با مشخصات میلر   (  1 1 0)         120- نمودار تعادلی یک سیستم دو تائی را رسم کنید که در حالت مذاب کاملا در یکدیگر حل می شوند ولی در حالت جامد هیچگونه حلالیتی ندارند و مخلوط مکانیکی ایجاد می کنند ؟121- اگر مس و روی در آب دریا کنار هم قرار گیرند کدامیک آند پیل را تشکیل داده و خورده می شود ، وهمچنین اختلاف پتانسیل بوجود آمده چند ولت است ؟Cu=-0.18   Zn=-1.06122- انواع نقایص بلوری را نام ببرید و بنویسید نواقص شوتکی و فرانکل جزء کدامیک از نواقص یاد شده می باشند ؟124- عواملی که در افزایش یا کاهش خوردگی مؤثرند را نام ببرید ؟125-  چدنهای یوتکتیک ، هیپو یوتکتیک و هیپر یوتکتیک را بطور خلاصه توضیح دهید ؟126- ویسکرها چه موادی هستند و چگونه می توان آنها را تولید کرد ؟127- مختصات میلر صفحه ای را تعیین کنید که محورهای مختلف را به صورت ذیل قطع میکند؟Z= 2         Y=1       X=2128- ضریب فشردگی صفحه ( 0  0  1  ) شبکه کریستالی مکعب با سطوح مرکزدار را محاسبه کنید؟ 129- با ترسیم اشکال ساده موارد ذیل را در شبکه کریستالی مکعب نشان دهید؟الف) جهت با مشخصات میلر  [ 101]ب )صفحه با مشخصات میلر ( 210)130- نمودار تعادلی یک سیستم دو تائی را رسم کنید که در حالت جامد و مذاب کاملا در یکدیگر حل می شوند ؟131- انواع  سمانتیت که در نمودار آهن و سمانتیت (سیستم ناپایدار ) وجود دارند را نام برده و بنویسید هر یک از چه فاز یا تحولی بوجود  می آیند؟ 132-نواقص یا عیوب نقطه ای را تعریف کرده و انواع عیوب نقطه ای را نام ببرید ؟133- عواملی که در افزایش یا کاهش خوردگی مؤثرند را نام ببرید ؟134- جوانه زنی و رشد را در مراحل انجماد یک فلز بطور خلاصه توضیح دهید ؟135- انواع خواص فیزیکی مواد را نام برده و یکی را بطور مختصر توضیح دهید ؟136- مختصات میلر صفحه ای را تعیین کنید که محورهای مختلف را به صورت ذیل قطع میکند؟Z=2         Y=3              X=1  
نعمت الله طاهری