متالورژي سمنان


 

موارد اصلاحي کتاب آزمايشگاه متالورژي با کد 7/489

 

1_ ص 17 در توضيح شکل، قطعات ماله اي متلاشي شده به قطعات ماسه اي متلاشي شده اصلاح شود.

2_ ص 23 خط چهارم سمت چپ کتاب بعد از ذرات ماسه اي، دو کلمه کاملاً کروي اضافه شود.

3_ ص 26 در قسمت نحوه اجراي آزمايش به صورت ذيل اصلاح گردد.

ابتدا CC 475 آب مقطر و CC25 محلول سود سوزآور در داخل بشر يک ليتري ريخته .........

4_ ص 65 شکل 29_2، h مقدار فرورفتگي مرحله 1 تا سطح قطعه مي باشد. (عمق فرورفتگي در شکل را مشخص نمائيد، منظور h کوچک مي باشد.)

5_ ص 68 شکل 32_2، اعداد پايين جدول بدرستي در سر جاي مناسب خود قرار نگرفته اند با توضيح مناسب در کلاس مي توان مقايسه و تبديل عدد سختي از برنيل به راکول و برعکس را انجام داد.

6_ ص 85 خط 15 سمت راست از 3/2_25% درصد متفاوت است به 2_025/0 درصد متفاوت است اصلاح شود.

7_ ص 87 خط 8 سمت راست کلمه مزيتي  به فريتي و خط 1 سمت چپ علامت  به  اصلاح شود.

8_ ص 88 موارد ذيل اصلاح گردد:

1_ 8_ خط 4 کلمه وجود به وجوه

2_8_ خط 24 شکل 20_3 به شکل 25_3

3_ 8_ خط 10 سمت چپ کلمه مارتنفريت به مارتنزيت

4_8_ خط 13 سمت چپ کلمه گرانيت به گرافيت

5_8_ خط 20 سمت راست 20/0 درصد به 02/0 درصد

9_ ص 89 خط 10 سمت راست کلمه گرانيت به گرافيت

10_ ص 99 موارد ذيل اصلاح گردد:

1_10_ خط 13 سمت راست کلمه کربن دار به کربن در

2_10_ خط 3 سمت چپ کلمه آهک به آهن

3_10_ خط 11 سمت چپ کلمه دوبوريت به لدبوريت

11_ ص 91 شکل 27_3 کلمه لديوريتي به لدبوريتي

12_ ص 93 خط 7 کلمه گرانيت هاي به گرافيت هاي

1_12_ ص 93 خط 12 سمت چپ ºc 838 به ºc 738 اصلاح شود

13_ ص 96 خط 8 کلمه ماليتل به ماليبل

 

14_ ص 100 چهار خط آخر کتاب به صورت ذيل اصلاح شود:

1_ خط A1، فصل مشترک .....................

2_ خط A3، فصل مشترک .....................

3_ خط  Acmکه فصل مشترک ................

(موارد فوق کاملا درهم نوشته شده و تفکيک هريک از آنها براي دانش آموزان مشکل است.)

15_ ص 111 خط 1 کلمه سريع به سرد اصلاح گردد

16_ ص 113 خط 13 کلمه پرسيت به پرليت اصلاح گردد

17_ ص 121 اصلاحات ذيل صورت گيرد:

1_17_ خط چهارم کلمه تخت به سخت تبديل شود

2_17_ آخرين خط سمت راست کلمه يوتکتريشهر به يوتکتوئيدي

3_17_ خط هفتم سمت چپ کلمه مارتنز به مارتنزيتي

18_ ص 114_ خط 10 سمت چپ خط A به خط A3

19_ ص 116_ خط 19 سمت چپ Acm به A1

20_ در ص 124 توضيح داده شود که کربوره کردن فولادهای ساده کربنی تا 2/0 درصد کربن صورت
می گيرد.

 


نعمت الله طاهری