متالورژي سمنان


سئوالات درس محاسبات فني تخصصي

سئوالات درس محاسبات فني تخصصي

31-  دليل رساناتر بودن فلزات نسبت به جامدات و مايعات غير فلزي ، وجود  ……….. است .                                             

الف -    الكترون آزاد           ب -     پرتون         ج -     اتم                   د -     مولكول                    

32-   شيب حرارتي ديواره يك كوره  20  درجه سانتيگراد بر سانتيمتر  مي باشد هرگاه سطح گرم آن 1000 درجه سانتيگراد باشد در عمق 5 سانتيمتري از اين سطح دما چه مقدار خواهد بود ؟                                             

الف -    110                     ب -       1100             ج -       90                د -     900                  

33-   دما (   (T  در رابطه انتقال حرارت به طريق تشعشع داراي توان  ……… و بر حسب ……. مي باشد ؟

الف -    يك -  سانتي گراد          ب -    دو كلوين      ج -    سه سانتي گراد      د -    چهار كلوين                     

 

34-  شيب حرارتي يك ديواره كوره معادل  2 درجه سانتيگراد بر سانتيمتر و ضريب هدايت آن  9/0  وات بر متر درجه سانتيگراد  مي باشد . شدت جريان مخصوص بر حسب وات بر متر مربع كدام است ؟                             

الف -       8/1                  ب -       180             ج -       2/2                د -      222                 

35-      رابطه هدايت حرارتي را بنويسيد؟                    

36  - ميزان انتقال حرارت يك ديواره استوانه اي به ارتفاع 1 متر و اختلاف دماي سطح داخلي و خارجي 1000 درجه سانتيگراد در مدت 10 ثانيه با ضريب هدايت حرارتي معادل  9/0 وات بر متر درجه سانتيگراد  بر حسب ژول كدام است ؟( 3 =  پي )                                            

الف -      900                   ب -        9000            ج -         2700              د -       27000                

37   - رابطه عامل شكل را بنويسيد ؟                                             

38 طول اوليه يك جسم در دماي 20 درجه سانتيگراد برابر 100 سانتيمتر مربع و در ماي 120 درجه سانتيگراد برابر 15/100 سانتيمتر مربع مي باشد مقدار ضريب انبساط خطي جسم را حساب كنيد؟            

39-    حجم و سطح كل يك استوانه به قطر 10 و ارتفاع 5 به ترتيب  ……… مي باشد . ( 3 =          )                                           

الف -   375 و 300             ب -      500 و 50       ج -       375 و 50        د -   500 و 300                    

40-قطر يك ميله در صفر درجه سانتي گراد 100 ميليمتر است اختلاف قطر آن را در دامنه ي دمايي بين 30 -  درجه سانتيگراد و40+ درجه سانتيگراد بر حسب ميلي متر را حساب كنيد؟ ( 10 × 2   به توان منفي شش=   الفا)               

41- حجم يك مكعب در صفر درجه سانتي گراد 1000 سانتي متر مكعب است حجم آن در دماي 200 درجه سانتيگراد بر حسب سانتي متر مكعب  را حساب كنيد؟  ( 10 × 12 به توان منفي شش=   الفا )           

42-  چنانچه  قطعه اي باوزن 84 كيلوگرم نيرو و وزن مخصوص 8 گرم نيرو بر سانتي متر مكعب  حدود 3 درصد انقباض حجمي داشته باشد حجم مدل قطعه برحسب دسي متر مكعب كدام است ؟                                             

الف -      6/9                   ب -       5/10             ج -     8/10                  د -     5/11                  

43-   براي سوختن كامل يك سوخت 20 متر مكعب هوا در شرايط متعارفي لازم است هرگاه در شرايط عملي دما 27 درجه سانتيگراد  و فشار 680 ميليمتر جيوه  باشد حجم هوا لازم چند متر مكعب خواهدبود ؟                                             

الف -       2/2                  ب -     4/22               ج -       24                د -     5/24                   

44-     گاز متصاعد شده از عبور گاز CO2 از روي كك گداخته 65% گاز CO وبقيه CO2 است رآكتيو يته كك چند درصد است ؟                                           

الف -        21                 ب -       30             ج -        35               د -     48                  

45-   براي ذوب يك آلياز Kcal 25000 حرارت لازم است  هرگاه قدرت حرارتي سوخت cal/g 9000 وراندمان حرارتي كوره 20 درصد باشد وزن سوخت بر حسب kg كدام است ؟                                             

الف -      7/2                   ب -      8/13              ج -       14                د -       15                

46-     مدول سطحي استوانه به شعاع r و ارتفاع h را محاسبه كنيد؟                       

47-  حداقل نقطه اشتعال نفت هاي مورد مصرف در كوره هاي ذوب فلزات بايد ……….. باشد .                                              

الف -       100                  ب -       125             ج -       150                د -         175              

48-        كدام يك از عناصر زير در واكنش سوخت شركت ندارد ؟                                             

الف -      كربن                     ب -      ئيدروژن        ج -    اكسيژن                    د -    نيتروژن                     

49-   اگر تركيب حجمي هوا 20% اكسيژن و بقيه نيتروژن باشد ، براي احتراق كامل 8/1 كيلو گرم كربن خالص چند متر مكعب هوا در شرايط متعارفي لازم است ؟                   12 =  c                                             

الف -      36/3                   ب -       8/16             ج -      2/11                 د -      4/22                 

50-    كدام گزينه تعريف راندمان ريختگي است .                                            

الف -    نسبت وزن قطعات بدون تراش به وزن قطعات قابل فروش

ب -      نسبت قطعات قابل فروش به وزن كل آلياژ شارژ شده

ج -       نسبت وزن قطعات بدون تراش به وزن قطعات سالم

د -        نسبت وزن قطعات سالم به وزن كل آلياژ شارژ شده                 


نعمت الله طاهری