متالورژي سمنان


نمونه سئوالات مربوط به رشته ريخته گری شاخه کار دانش

 

1-      عملیات کیفی مذاب را توضيح دهيد؟ (1 نمره )

2-      قالبهاي دو پارچه ماهيچه دار و بدون ماهيچه را توضيح دهيد؟   (5/1 نمره)

3-      3- قالبگیری مدل با قطعه آزاد را توضیح دهید؟  (1 نمره)

4-      ماهیچه چیست و انواع آنرا نام ببرید ؟ (5/1 نمره)

5-      ریخته گری در قالبهای پوسته ای را توضیح دهید ؟  (5/1 نمره)

6-      مدلهاي شابلني را توضيح داده و انواع آن را بنويسيد ؟  (5/1 نمره)

7-      طرز كار كوره زميني را بنويسيد ؟  (5/1 نمره)

8-      وظايف يك سيستم راهگاهي مناسب را بنويسيد ؟ (5/1 نمره)

9-      انواع فولادها را چگونه تقسيم بندي مي كنند ؟ (5/1 نمره)

10- ماسه را تعریف و انواع آنرا نام ببرید ؟ (5/1 نمره)

11- قالبگيري به روش CO2   را بنويسيد ؟  (5/1 نمره)

12- آخال چيست و انواع آخالها را نام ببريد ؟  (5/1 نمره)

13- جوانه زايي در مذاب را شرح دهيد؟  (5/1 نمره)

14- سياليت چيست و چگونه سياليت مذاب را اندازه مي گيرند ؟  (5/1 نمره)         

توجه: از 22 سئوال زير، فقط به 20سئوال به دلخواه پاسخ دهيد،بارم هر سئوال 5نمره و مجموع بارم تمام سئوالات 100نمره است .

1-قالب را تعريف كنيد و انواع آن را نام ببريد؟

 2-كوره هاي ذوب فلزات و آلياژها را چگونه تقسيم بندي مي كنند ؟

 3-طرز كار كوره زميني را شرح دهيد ؟                                                                                                                 

4-سطح جدايش مدلها را توضيح دهيد و انواع آن را نام ببريد؟

5-خصوصيات و موارد استفاده  آلومينيم و آلياژهاي آن را بنويسيد؟

6-كاز زدايي و سرباره گيري آلياژهاي آلومينيم را شرح دهيد ؟

7-ماهيچه چيست و روشهاي ساخت ماهيچه را بنويسيد ؟

8- قالبگيري مدل با قطعه آزاد را شرح دهيد ؟

9- چپلت ( پل ) چيست و موارد استفاده آن را بنويسيد ؟

10- مهمترين مزاياي توليد به روش ريخته گري را بنويسيد ؟

11-افزودنيهاي مورد استفاده در مخلوط ماسه قالبگيري را نام ببريد و نقش هريك را در خواص قالب ذكر كنيد ؟

12-مزاياي ماهيچه سازي به روش 2COرا بنويسيد؟

13-جعبه ماهيچه چيست و از چه قسمتهايي تشكيل مي گردد ؟

14-قسمتهاي مختلف كوره دوار را نام ببريد؟

15-اضافه ها و تغييرهاي مجاز در مدلسازي را شرح دهيد ؟

16-عواملي كه در انتخاب نوع ماسه ريخته گري مؤثرند را بنويسد؟

17-بوته چيست و انواع بوته هارا نام ببريد ؟

18-مفهوم برش ساده را در رسم فني با يك مثال توضيح دهيد  ؟

19- گونيا ها چه كاربردي در صنعت دارند و چند نمونه از گونيا را نام ببريد ؟

20- روش صحيح سوهانكاي را توضيح دهيد ؟

21-طرز خواندن يك اندازه را در كوليس 1/. را شرح دهيد ؟

22-نكاتي كه بايد در هنگام اره كاري دستي بايد رعايت شود ،را بنويسيد؟    

موفق باشيد.طاهـــري

                                     

--------------------------------------------------------

 1 - تفاوتهاي جرثقيلهاي سقفي با جرثقيلهاي زميني در چيست؟

 2 - انواع مدلهاي مورد مصرف در ريخته گري را  نام ببريد؟

3 - رنگ كاري قالبها به چه منظوري صورت مي گيرد؟

4- خصوصيات يك تغذيه مناسب را بنويسيد؟

5 - رطوبت ماسه چگونه اندازه گيري ميشود؟

6- مدلهاي شابلوني را توضيح دهيد و انواع آن را نام ببريد؟

7- چدنها را توضيح دهيد وانواع چدنها را نام ببريد؟

8- مقاومت به ضربه فلزات چگونه اندازه گيري مي شود؟

9- فولادها چه آلياژي هستند وانواع آن چگونه تقسيم بندي مي شوند؟

10- برنج ها چه آلياژي هستند وانواع مختلف آن را نام ببريد؟

11- مراحل توليد و ساخت ماهيچه به روش 2CO را بنويسيد؟

12- ريخته گري در قالبهاي پوسته اي را توضيح دهيد؟

13- كوره دوار راتوضيح دهيد؟

14- طرز كار كوره زميني را بنويسيد؟

15- بوته چيست؟ ظرفيت آن بر چه اساسي سنجيده مي شود ؟ وانواع آن را نام ببريد؟

16- پاتيل چيست و انواع آن را نام ببريد؟

17- قالبهاي دائمي را توضيح دهيد وانواع روشهاي ريخته گري در قالبهاي دائمي را نام ببريد؟

18- چند نوع آجر نسوز را نام ببريد؟

19- با ذكر مثال سيستم راهگاهي فشاري و غيرفشاري را توضيح دهيد؟

20- انجماد جهت دار را توضيح دهيد وبنويسيد چگونه ميتوان انجماد جهت دار ايجاد كرد؟

 

موفق باشيد.

طاهـــــــــــــــري

                                                                              

                                         


نعمت الله طاهری