متالورژي سمنان


پيشتازان

از "بيل گيتس" بنيانگزار مايكروسافت ، بزرگترين شركت نرم افزاري جهان چنين نقل كرده اند كه : " ابزار دوران صنعتي به كمك ماهيچه ها آمدند و ابزار دوران فراصنعتي به مغزها ياري رساندند. آن دسته از سازمان ها كه ابزار دوران فراصنعتي يا ديجيتال را به خوبي بكار گرفته اند ، از سرمايه هوشي شان بيشترين بهره را مي گيرند و همچنان پيشتازان و رهبران بازار در آينده اند."


نعمت الله طاهری