متالورژي سمنان


 

 

 علم مواد

تعداد واحد : 3

نوع واحد : نظری

پیشنیاز : شیمی عمومی

سر فصل درس :

 

مقدمه ای بر علم مواد : توضیح خواص مکانیکی ، حرارتی ، مغناطیسی و ..... مواد مختلف و ارتباط بین ساختمان و خواص این گونه مواد .

مروری بر اتصالات شیمیای : اتمهای منفرد – نیروهای پیوند قوی – ملکولها – نیروهای پیوندی نوع دوم – فواصل بین اتمی – اعداد کوردینانس انواع مواد .

آرایش اتمی در جامدات : تبلور – سیستمهای بلوری – بلور ها ی مکعبی – بلور های شش وجهی – خاصیت چند شکلی بودن – شبکه چند اتمی – جهات بلوری – صفحات بلوری – ساختمان مواد غیر بلوری -.

 بی نظمی در جامدات : نا خالصی ها در جامدات – محلول جامد در فلز – محلول جامد در ساختمان مرکب جابه جایی در بلورها – عیوب چیده شدن – مرز دانه ها – عیوب در مواد غیر بلوری – جابه جایی اتمی .

انتقال بار الکتریکی در جامدات : حاملهای بار – هدایت فلزی – عایقها – نیمه هادی ها – وسائل نیمه هادی .

ساختمان و خواص فلزات تک فاز : آلیاژهای تک فاز – ساختمان میکروسکوپی فلزلت چند بلوری – تغییر شکل کشسان – تغییر شکل پلاستیک تک کریستالهای فلزی – تغییر شکل فلزات چند کریستالی – بازیابی و تبلور مجدد- خستگی – خزش و شکست .

ساختمان و خواص مواد چند فازی : روابط کیفی فازها – دیاگرام فازها – ترکیب شیمیایی فازها –مقادیر فازها – فازها ی سیستم آهن و کربن – واکنشهای فازهای جامد – ساختمان میکروسکپی چند فازی – عملیات حرارتی – پرسس رسوبی – سختی پذیری – کاربرد و انتخاب فلزات و آلیاژها با توجه به ساختمان و خواص آنها .

مواد سرامیکی و خواص آنها : فاز ها ی سرامیکی – کریستالهای سرامیکی – ترکیبات چند جزیی – سیلیماتها  شیشه ها – مواد نسوز – سیمان – چینی – و غیره . عکس العمل الکترومغناطیسی سرامیکها – عکس العمل مکانیکی سرامیکها – خواص دیگر مواد سرامیکی .

شناخت و خواص مواد غیر فلزی غیر معدنی : پلیمرها :  روش تهیه پلیمرها – لاستیک طبیعی – ولکانیزه کردن – حالتهای شیشه ای و متبلور پلیمرها – خواص مکانیکی پلیمرها – آشنایی با جند پلیمر صنعتی – چوب و کاغذ – شناخت چند نوع چوب صنعتی – خواص مکانیکی چوب – کاغذ و روش تهیه و خواص آن .

خورندگی در مواد : خورندگی در فلزات – اصول الکتروشیمیایی خورندگی – واکنشهای آندی و کاتدی – جفتهای گالوانیکی – سرعت خورندگی و طرق اندازه گیری آن کنترل خورندگی – ممانعت کننده ها  حفاطت کاتدی و آندی  - روکش دادن – محیطهای خورنده و طبقه بندی آنها – اکسیداسیون و مکانیزم آن – خورندگی در مواد سرامیکی و پلاستیکی .


نعمت الله طاهری