متالورژي سمنان


سئولات ریخته گری درجه ۱ شاخه کار دانش

بسمه تعالی 

سئولات ریخته گری درجه ۱ شاخه کار دانش

۱-جرثقيل چه دستگاهي است و انواع آن را نام ببريد؟

2- چگونگي تنظيم سرعت وجهت چرخش جرثقيلهاي برقي را توضيح دهيد؟

3-تفاوتهاي جرثقيلهاي سقفي با جرثقيلهاي زميني در چيست؟

4-طرز كار جرثقيل دستي زنجيري را توضيح دهيد؟

5-قالبهاي دوپارچه ماهيچه دار و بدون ماهيچه را توضيح دهيد؟

6-كوبه چيست وانواع آن را نام ببريد؟

7-كوبه بادي پهن و دم باريك را شرح دهيد؟

8-انواع راهگاهها كه در قالبگيريهاي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد را نام ببريد؟

9-تغذيه چيست ومحل تغذيه را چگونه انتخاب مي كنند؟

10-انواع مدلها را نام ببريد؟

11-رنگ كاري قالبها به چه منظوري صورت مي گيرد؟

12-از چه موادي براي رنگ كاري قالبها استفاده مي كنند؟

13-از چه وسايلي براي رنگ كاري قالبها استفاده مي كنند؟

14-انواع مختلف تغذيه را نام ببريد؟

15-خصوصيات تغذيه مناسب را بنويسيد؟

16-درجه چيست واصول تطابق دو درجه را شرح دهيد؟

17-آزمايش دانه بندي ماسه (تعين مش متوسط وAFS ماسه)را شرح دهيد؟

18-آزمايش مقاومت سقوط ماسه مرطوب چيست وبه چه منظوري صورت ميگيرد؟

19-مقاومت حرارتي ماسه چگونه اندازه گيري مي شود؟

20-درصد خاك (چسب) ماسه را چگونه تعين مي كنند؟

21-مقاومت كشش خمش وبرش ماهيچه چگونه اندازه گيري مي شود؟

22-رطوبت ماسه چگونه اندازه گيري ميشود؟

23-آزمايش درصد نفوذ گاز در ماسه را توضيح دهيد؟

24-دستگاه مقاومت سنج ماسه بر چه اساسي ساخته شده است؟

25-دستگاه الك الكتريكي آزمايشگاهي را توضيح دهيد؟

26-استحكام ماسه در حالت تر وخشك را شرح دهيد؟

27-اصول كار دستگاه آزمايش كشش ماسه را توضيح دهيد؟

28-دستگاه نمونه ساز ماسه را توضيح دهيد؟

29-مدلهاي شابلوني را توضيح دهيد و انواع آن را نام ببريد؟

30-اصول كار قالبگيري با مدلهاي شابلوني را بنويسيد؟ 

31-مدلهاي اسكلتي چه ويژگي هايي دارند وموارد استفاده آنها راشرح دهيد؟

32-چرا در قالبگيري مدلهاي بزرگ از بستر كك استفاده ميكنند؟

33-بستر كك در قالبگيري مدلهاي بزرگ چگونه ايجاد ميشود و وظيفه آن چيست؟

34-اصول قالبگيري بدون مدل را شرح دهيد؟

35-تفاوتهاي خط كش مدلسازي  با خط كشهاي معمولي را بنويسيد؟-

36-قالبگيري با فرمان (شابلون دوراني)را توضيح دهيد؟

37-چدن را توضيح دهيد وانواع چدنها را نام ببريد؟

38-خصوصيات و موارد استفاده چدنهاي خاكستري را بنويسيد؟

39-ساختار ميكروسكپي انواع مختلف چدنهاي خاكستري را با شكل ساده نشان دهيد؟

      (ساختار فريتي فريتي وپرليتي پرليتي و)

40-خصوصيات وموارد استفاده چدنهاي سفيد را بنويسيد؟

41-خصوصيات و موارد استفاده چدنهاي ماليبل (تمپرگوس چكش خوار )را بنويسيد؟

42-خصوصيات و موارد استفاده چدنهاي نشكن ( داكتيل )را بنويسيد؟

43-خصوصيات و موارد استفاده چدن با گرافيت فشرده را بنويسيد؟

44-مهمترين كوره هايي كه براي ذوب چدنها كاربرد دارند را نام ببريد؟

45-آزمايش گوه ( در ذوب چدنها)راشرح دهيد؟

46-مذاب چدن از نظر جنس ( تركيب شيميايي)-سياليت ودرجه حرارت چگونه كنترل ميشود؟

47-چگونه متوان تشخيص داد كه ذوب چدن براي بار ريزي مناسب است؟

48-عناصر جوانه زا و اكسيژن زدا را براي چدنها نام ببريد؟

49-چدن داكتيل چگونه توليد ميشود و ساختار ميكروسكپي آن را رسم كنيد؟

50-انواع چدنهاي داكتيل را نام ببريد؟

51-انواع حرارت سنجها را نام ببريد؟

52-اساس كار ترموكوپلها را شرح دهيد؟

53-اساس كار پيرومترهاي نوري را شرح دهيد؟

54-تفاوتهاي رنگ مذاب  در مراحل مختلف ذوب وفوق ذوب را توضيح دهيد؟

55-ميكروسكوپ چه دستگاهي است و انواع آن را نام ببريد؟

56-اساس كار ميكروسكپهاي نوري را بنويسيد؟

57-سختي را توضيح دهيد وچند نمونه سختي سنج را نام ببريد؟

58-اساس كار سختي سنج برينل را بنويسيد؟

59-اساس كار سختي سنج راكول را بنويسيد وتفاوت  Rc و Rb را بنويسيد؟

60-اساس كار سختي سنج ويكرز را بنويسيد؟

61-مقاومت كششي فلزات چگونه اندازه گيري مشود؟

62-مقاومت به ضربه فلزات چگونه اندازه گيري مي شود؟

63-چگونه مي توان سختي ومقاومت فلزات را افزايش و يا در صورت لزوم كاهش داد؟

64-فولادها چه آلياژي هستند وانواع آن چگونه تقسيم بندي مي شوند؟

65-فولادها از نظر ساختار ميكروسكوپي به چند نوع تقسيم مي شوند؟نام ببريد؟

66-پوليش واچ كردن نمونها را توضيح دهيد؟

67-محلول اچ چه وظيفه اي دارد و چند محلول اچ را نام ببريد؟

68-محلولهاي نيتال و پيكرال چه كاربردي در متالوگرافي دارند؟

69-انواع چوبهاي مصرفي در مدلسازي را نام ببريد؟

70-انواع چسبهايي كه در مدلسازي كاربرد دارند را نام ببريد؟

71-حلقه هاي ساليانه واشعه مركزي را توضيح دهيد؟

72-خط كش تيره دار چيست وچه كاربردي دارد؟

73-چوب جانبي(جوان)و چوب مركزي(پير)را تعريف كنيد وبنويسيد كدام نوع آن براي مدلسازي مناسب است؟

74-خواص فيزيكي چوب را نام ببريد؟

75-خواص مكانيكي چوب را نام ببريد؟

76-خواص و كاربرد چوبهاي زير را بنويسيد؟

1/76-چوب توسكا     2/76-چوب گردو    3/76-چوب افرا      4/76-چوب گيلاس وحشي سياه

5/76-چوب زيزفون    6/76-چوب نم دار

77-دلايل پيچيده شدن(تاب برداشتن) جوب را بنويسيد؟

78-الياف مختلف چوب را نام ببريد؟

79-براي ساختن مدلهاي بزرگ چه چوبهايي مناسب هستند ؟ نام ببريد.

80-براي ساختن مدلهاي كوچك چه چوبهايي مناسب هستند ؟ نام ببريد .

81-وسايل كمكي كه در مدلسازي كاربرد دارند را نام ببريد؟

82-انواع وسايل اندازه گيري و كنترل كه در مدلسازي كاربرد دارند را نام ببريد؟

83-شش مورد از نكاتي كه در نقشه مدلسازي بايد مورد توجه قرار گيرد را بنويسيد؟

84- انواع مختلف اره ها ورنده ها و مغارها  تقسيم بندي كنيد؟

85-برنج ها چه آلياژي هستند وانواع مختلف آن را نام ببريد؟

86-برنزها چه آلياژي هستند و انواع مختلف آن را نام ببريد؟

87-برنزهاي قلع(مفرغ ها) را توضيح دهيد؟

88-خصوصيات و موارد استفاده آلومينيم برنز ها را بنويسيد؟

89-از چه كوره هايي براي ذوب وآلياژسازي برنج ها وبرنز ها استفاده مكنند؟ نام ببريد؟

90-آلياژ را تعريف كنيد و بنويسيد آلياژ ها به چه منظوري ساخته ميشوند؟

91-مواد كمك ذوب را تعريف كنيد ودلايل استفاده اينگونه مواد در آلياژسازي را بنويسيد؟

92-خصوصيات وموارد استفاده مس را بنويسيد؟

93-ورشو چه آلياژي است و موارد استفاده آن كجاست؟

94-ويژگيهاي قالبگيري با روش 2CO را بنويسيد؟

95-مراحل توليد و ساخت قالب به روش 2CO را بنويسيد؟

96-مزاياي ريخته گري در قالبهاي 2COرا بنويسيد؟

97-معايب ريخته گري در قالب هاي 2COرا بنويسيد؟

98-واكنش سيليكات سديم و دي اكسيد كربن را در روش 2CO توضيح دهيد؟

99-ويژگيهاي ماسه در روش 2CO را توضيح دهيد؟

100-روش آماده سازي ماسه در فرايند 2CO را توضيح دهيد؟

101-براي بهبود بخشيدن به خواص مخلوط ماسه و سيليكات سديم از چه افزودنيهايي استفاده ميكنند؟

102-ريخته گري در قالبهاي پوسته اي را توضيح دهيد؟

103-مزاياي قالبگيري به روش پوسته اي را توضيح دهي؟

113-موارد ذيل درمورد ساخت يك كوره بوته اي با ظرفيت 80كيلوگرم را بنويسيد.(همراه با توضيح مختصر)

1/113-ضخامت- ارتفاع و قطر بدنه فلزي    2/113-قطر وضخامت صفحه فلزي كف كوره

3/113-قطر و ضخامت دريچه زير كوره        4/113-ضخامت جداره نسوز( ضخامت آجرنسوز ولايه ماسه اي)

5/113-ابعاد درب كوره       6/113- طول و عرض وارتفاع پس كوره (محفظه اي كه كوره در آن مستقر ميشود)

7/113-مشخصات ونتيلاتور بطور كامل    8/113-مشخصات فارسونگا بطور كامل

9/113-ابعاد منبع سوخت فاصله آن تا كوره-طريقه لوله كشي ورعايت نكات ايمني آن

10/113-جنس وشكل زير بوته اي و ابعاد آن

114-كوره هاي شعله اي( تشعشعي ) را شرح دهيدو انواع آن را نام ببريد؟

115-كوره دوار راتوضيح دهيد؟

116-ساختمان وتجهيزات كوره دوار را نام ببريد؟

117-موارد ذيل در مورد ساخت يك كوره دوار با ظرفيت 250KG  (250كيلوگرم) را بنويسيد؟

1/117-ضخامت-قطر و ارتفاع بدنه اصلي-بدنه مخروطي وملحقات  آن

2/117-مشخصات ريلها و فاصله آنها      3/117-ضخامت جداره نسوز

4/117-مشخصات الكتروموتور         5/117-ابعاد ركوبراتور (گرم كننده هوا)

6/117-مشخصات ونتيلاتور       7/117-مشخصات فارسونگا

8/117-وضعيت فندانسيون و چگونگي قرار گرفتن شاسي بر روي آن

9/117-مشخصات گيربكس       10/117-ابعاد دودكش متحرك و جداره نسوز آن

11/117-ابعاد منبع سوخت      12/117-وسايل و تجهيزات جانبي مورد نياز

118-طرز كار كوره دوار را بنويسيد؟

119-بوته چيست؟ ظرفيت آن بر چه اساسي سنجيده مي شود ؟ وانواع آن را نام ببريد؟

120-طرز استفاده از بوته را بنويسيد؟

121-پاتيل چيست و انواع آن را نام ببريد؟

122-قالبهاي دائمي را توضيح دهيد وانواع روشهاي ريخته گري در قالبهاي دائمي را نام ببريد؟

123-ريخته گري در قالبهاي ريژه ( ثقلي) را تعريف كنيد؟

124-مزاياي ريخته گري در قالبهاي ريژه را بنويسيد

125-معايب ومحدوديتهاي ريخته گري در قالبهاي ريژه را بنويسيد؟

126-فلزات وآلياژهاي مناسب براي ريخته گري در قالب ريژه را نام ببريد؟

127-انواع روشهاي ريخته گري ريژه (ثقلي) را نام ببريد؟

128-چهار عامل اساسي كه در انتخاب جنس قالبهاي ريژه مؤثرند را بنويسد؟

129-مهمترين عواملي كه در عمر قالب مؤثرند را نام ببريد؟

130-ريخته گري تحت فشار(دايكاست ) را توضيح دهيد؟

131-ريخته گري تحت فشار بر اساس نيروي فشار اعمال شده به چند روش تقسيم ميشوند نام ببريد؟

132-مزاياي ريخته گري تحت فشار را نام ببريد؟

133-محدوديتها ومعايب ريخته گري تحت فشار را بنويسيد؟

134-انواع ماشينهاي ريخته گري تحت فشار را نام ببريد؟

135-ريجته گري گريز از مركز (سانتريفوژ )را توضيح دهيد؟

136-روشهاي مختلف ريخته گري گريز از مركز را نام ببريد؟

137-ريخته گري به روش گريز از مركز افقي را توضيح دهيد؟

138-ريخته گري گريز از مركز عمودي را توضيح دهيد؟

139-انواع روشهاي ريخته گري گريز از مركز عمودي را نام ببريد؟

140-ريخته گري گريز از مركز واقعي را توضيح دهيد؟

141-ريحته گري نيمه گريز از مركز را توضيخ دهيد؟

142-ريخته گري چرخشي گريز از مركز را توضيح دهيد؟

143-مواد نسوز ومواد ديرگداز را تعريف كنيد؟

144-مواد نسوز را چگونه تقسيم بندي مي كنند؟

145-چند ماده از مواد نسوز اسيدي-بازي وخنثي را نام ببريد؟

146-چند نوع آجر نسوز را نام ببريد؟

147-قالبگيري در ماسه به روش اسيدي را توضيح دهيد؟

148-وظايف يك سيستم راهگاهي صحيح را بنويسيد؟

149-با ذكر مثال سيستم راهگاهي فشاري و غيرفشاري را توضيح دهيد؟

150-انواع روشهاي راهگاه گذاري را نام ببريد؟

151-روشهاي مختلف آخالگيري در سيستم راهگاهي را نام ببريد؟

152-مراحل انقباض فلزات را توضيح دهيد؟

153- انجماد پوسته اي و انجماد خميري را شرح دهيد؟

154-انجماد جهت دار را توضيح دهيد وبنويسيد چگونه ميتوان انجماد جهت دار ايجاد كرد؟

155- فاصله مذاب رساني-برد تغذيه و برد قالب را تعريف كنيد؟

156-يكي از روشهاي تعين اندازه تغذيه را نوشته و توضيح دهيد؟

157-انواع تغذيه ها را نام ببريد و در مورد هر يك بطور مختصر توضيح دهيد؟

158-روشهاي افزايش راندمان تغذيه را بنويسيد؟

159-تفاوتهاي مبرد و چپلت را بنويسيد؟

160-عمليات كيفي مذاب را تعريف كنيد؟

161-منابع توليد گاز در مذاب را نام ببريد؟

162- روشهاي مختلف گاززدايي در مذاب را نام ببريد و در مورد هر يك بطور مختصر توضيح دهيد؟

163-آخال را تعريف كنيد و انواع آنرا با ذكر مثال نام ببريد؟

164- روشهاي مختلف آخالزدايي در مذاب را نام ببريد و در مورد هريك بطور مختصر توضيح دهيد؟

165-جوانه زايي را تعريف كنيد و روشهاي جوانه زايي را نام ببريد؟

166-نكاتي كه بايد در مورد عمليات جوانه زايي رعايت شود را بنويسيد؟

167-مزايا ومعايب جوانه زاها را بنويسيد؟

168-چند نمونه از مواد جوانه زا را نام ببريد؟

169-انواع كوره هاي الكتريكي را نام ببريد؟

170-كوره هاي مختلف القايي را نام ببريد و بطور مختصر توضيح دهيد؟

171-كوره هاي مختلف قوس الكتريك را نام ببريد و بطور مختصر شرح دهيد؟

172-كوره كوپل را شرح دهيد؟

173-كوره زيمنس مارتين را بطور خلاصه توضيح دهيد؟


نعمت الله طاهری