متالورژي سمنان


 

بسمه تعالی

 دانشجوی گرامی در این مورد کتاب يا منبع خاصی که همه دانشگاه ها از ان استفاده کنند تعريف نشده است اينجانب کتابهای خوردگی آقای ساعتچی ويا جلد دوم متالورژی عمومی انتشارات تهران ويا کتاب اصول علم مواد ( تويسرکانی)فصل اخر را پيشنهاد ميکنم

 موفق باشيد


نعمت الله طاهری