متالورژي سمنان


 

آلیاژ فلزی

به محلول‌های جامدی که حداقل یکی از اجزای آنها فلز بوده و خواص فلزی داشته باشند، آلیاژ فلزی گفته می‌شود.

 آلیاژ سرامیکی

به محلول‌های جامدی که حداقل یکی از اجزای آنها سرامیکی بوده و خواص سرامیکی داشته باشند، آلیاژ سرامیکی گفته می‌شود.

مواد جامد

ساختار مواد را به طور کلی می‌توان به شکل زیر طبقه‌بندی کرد:

 ساختار بلورین

  • ساختار مواد خالص: این مواد از یک نوع اتم تشکیل شده‌اند. این ساختارها به ۱۴ نوع سلول واحد (شبکه‌های) براوه معروفند.
   • مکعبی ساده (sc)
   • مکعبی با وجوه مرکزپر (fcc)
   • مکعبی مرکزپر (bcc)
   • تتراگونال ساده
   • تتراگونال مرکزپر
   • اورتورومبیک ساده
   • اورتورومبیک مرکزپر
   • اورتورومبیک دو وجه مقابل پر
   • اورتورومبیک وجوه مرکزپر
   • رومبوهدرال
   • هگزاگونال (hcp)
   • مونوکلینیک ساده
   • مونوکلینیک با دو وجه مقابل پر
   • تری‌کلینیک


 مواد مایع

 مواد گازی شکل

انواع عیوب بلوری

ناکاملی یا عیوب بلوری به عدم قرارگیری اتم‌های یک جامد در محل مخصوص خودش گفته می‌شود. عیوب بلوری را می‌توان به شکل زیر طبقه بندی کرد:


نعمت الله طاهری