متالورژي سمنان


 

  بسمه تعالي

آموزشكده

امتحان :علم مواد       نيمسال:دوم       سال تحصيلي82- 81         وقت امتحان:  75 دقيقه         تاريخ:                      نام و نام خانوادگي:                                                       شماره دانشجوئي:                         نام استاد:

1- نمودار تعادلي(فشار ،دما) يك فلز خالص فرضي را ترسيم كنيد كه خاصيت آلوتروپي داشته باشد و فازهاي موجود در نمودار را   مشخص كنيد؟

2- منحني سرد كردن سه نوع فولاد (فولاد اتكتوئيد ، هيپو اتكتوئيد و هيپر اتكتوئيد)را رسم نموده و فازهاي مختلف موجود در هر مرحله را  مشخص كنيد؟ (از نمودار آهن كربن در پاسخ به اين سئوال استفاده كنيد).

 3- با ترسيم اشكال ساده موارد ذيل را در شبكه كريستالي مكعب نشان دهيد؟

                           (2 1 1)    الف )صفحه با مشخصات ميلر

             [1 1 0]    ب) جهت با مشخصات ميلر   

4- ضريب فشردگي شبكه كريستالي F.C.C را محاسبه كنيد؟

5- انواع سمانتيت كه در نمودار آهن و سمانتيت (سيستم ناپايدار ) وجود دارند را نام برده و بنويسيد هر يك از چه فاز يا تحولي بوجود  مي آيند؟

6- SiO2    ،  CaO   ،  MgO   و Al2O3   چه نوع پيوندي دارند ؟ در مورد آن بطور مختصر شرح دهيد ؟

7- ثابت كنيد جرم مخصوص مس  9/8 است .  ( شبكه كريستالي   F.C.C   و  شعاع اتمي بر حسب انگسترن بطور تقريب A  2785/1  ،  جرم تمي  64   و عدد آوگادرو    مي باشد.)

8- چرا در ورقهاي گالوانيزه ابتدا فلز پوششي خورده ميشود و فلز اصلي سالم باقي مي ماند توضيح دهيد ؟

9- نمودار تعادلي يك سيستم دو تائي فرضي را رسم كنيد كه در حالت مذاب كاملا در يكديگر حل مي شوند اما در حالت جامد انحلال محدود دارند ؟

10- هيستروزيس (پس ماند مغناطيسي) را در آهن نرم (Fe – Si )  و آهن سخت (Fe – Cr – Co )  مقايسه كنيد؟ (1نمره)

1 1- تحولات يوتكتيك ، يوتكتوئيد و پريتكتيك را با توجه به دياگرام آهن و سمانتيت توضيح دهيد ؟

12- محلول جامد جانشين و بين نشين را شرح دهيد ؟(1نمره)

13- Recrystallization   يا تبلورمجدد را توضيح دهيد ؟

14- نقايص بلوري نقطه اي  Vacencies  (خلاء – جاخالي ها ) و خطي Dislocation   را توضيح دهيد ؟


نعمت الله طاهری