متالورژي سمنان


نمونه سئوالات سال سوم رشته متالورژی

اصول متالورژیکی و تکنولوژیکی ریخته گری

11- کدام یک از موارد زیر جزء مزایای روش ریخته گری به شمار نمی آید؟

1) سهولت و سرعت تولید                                                                        2) تولید قطعات بزرگ                    

3) غیر یکنواختی در خواص مکانیکی                                                           4) طبیعت فلز

 

12- جنس قالبهای دائمی به کدام عامل مهم بستگی دارد؟

1) مقاومت به سایش                   2) استحکام                                  3) مقاومت در برابر ضربه               4) سهولت در شکل پذیری

 

13- قطر ذرات ماسه چه اندازه است؟

1) 2-05/0 میلیمتر                     2) 002/0 میلمتر                          3) 5/0 میلیمتر                             4) 02/0-5/0 میلیمتر

 

14- کدام یک از ترکیبات زیر دیر گدازی ماسه های مصنوعی را کاهش می دهد؟

1) اکسید آلومینیم                        2) اکسید آهن                                3) اکسید سیلیسیم                           4) اکسید پتاسیم

 

15- اکسی کلرید جزء کدام یک از انواع چسبها می باشد؟

1) سیمان پرتلند                         2) سیمان شیمیایی                         3) سیلیکات سدیم                          4) ملاس ها

 

16- در کدام روش قالبگیری ماشینی فشردگی ماسه فقط بوسیله نیروی وزن خود ماسه انجام می شود؟

1) ضربه ای ساده                                   2) فشاری ساده                            3) ضربه ای – فشاری                    4) فشاری

 

17- از رنگ قرمز به چه منظور در مدل سازی استفاده می شود؟

1) برای نشان دادن قطعات آزاد                                                       2) برای قسمتهای تراشکاری

3) برای قسمتهای اصلی                                                               4) برای تکیه گاه های ماهیچه

 

18- کدام یک از رزین های زیر در فرآیند قالب گیری پوسته ای بیشترین کاربرد را دارد؟

1) اوره فرم آلدئید                       2) فوران                                                3) ملاس                                     4) فنل فرم آلدئید

 

19- روش ریخته گری تحت فشار با محفظه سرد برای کدام نوع از آلیاژها کاربرد زیادی دارد؟

1) مس                                                2) روی                                      3) سرب                                     4) چدن

 

20- مواد پوششی روانکار مطلوب کدام است؟

1) سیلیکات سدیم                       2) سیلیکات سدیم باکائولن               3) گرافیت                                   4) بنتونیت

 

21- کدام یک از عناصر زیر در آهن خام کوره بلند مضر و نامطلوب است؟

1) کربن                                   2) سیلیسیم                                  3) فسفر و گوگرد                          4) منگنز

 

22- زایده های قطعات ریختگی از قبیل راهگاه و قطعات معیوب در یک واحد تولیدی به ................ موسوم می باشند.

1) شمش های اولیه                    2) شمش های ثانویه                      3) قراضه ها                                4) برگشتی ها

 

 

24-مولیبدن دارای کدام نوع شبکه کریستالی می باشد؟

1) F.C.C                               2) B.C.C                                  3) H.C.P                                  4) شش وجهی

 

25-در کدام نوع از انجماد، انجماد از جداره قالب شروع شده و پوسته جامد فلز به تدریج به طرف مرکز قطعه ادامه می یابد؟

1) همه جانیه                             2) جهت دار                                 3) پوسته ای                                 4) با دامنه انجماد کوتاه

 

26- مذاب رسانی صحیح وانجماد جهت دار از قطعه به تغذیه هنگامی امکان پذیر می شود که:

1) tr>tc>tn                           2) tn>tc>tr                              3) tr>tn>tc                              4) tc>tn>tr

 

27-      کدام گزینه تغذیه گرم را بیان می کند؟

1) راهبارهß تغذیه ß قطعه         2) تغذیه ß راهباره ß قطعه                       3) راهباره ß قطعه ß تغذیه                   4) قطعه ß راهباره ß تغذیه

 

29- مقدار حرارتی که درجه حرارت یک گرم آب را به مقدار یک درجه سانتی گراد بالا ببرد ................ می نامند.

1) گرمای ویژه                          2) گرمای نهان گداز                       3) کالری                                                4) B.T.U

 

30- کدام یک از موارد زیر جزء منابع تولید گاز در مذاب نمی باشد؟

1) هوای محیط                           2) مواد نسوز                               3) مواد قالب                                4) سیالیت مذاب


نعمت الله طاهری