متالورژي سمنان


نمونه سئوالات متالورژی

نمونه سئوالات متالورژی

استان سمنان          آزمون آموزشی

سوالات                                                      صفحه

51- به مقاومت مایع در مقابل حرکت که به نیروی اتصال میان اتمها بستگی دارد گفته می شود ؟

الف:تنش سطحی       ب:گرانروی       ج:سیالیت       د:خواص حرارتی

52- انواع آخالها بر دو گونه اند که عبارتند از :

الف: آخالهای مکانیکی و آخالهای ترکیبی     ب: آخالهای هموژن و  آخالهای هتروژن      ج: آخالهای خودی و آخالهای غیر خودی        د: آخالهای دیرگداز و آخالهای زودگداز

53- به حد اکثر فاصله ای که تغذیه می تواند عمل مذاب رسانی به قطعه را به خوبی انجام دهد می گویند؟

الف:برد تغذیه       ب:برد قالب       ج:فاصله مذاب رسانی       د:فاصله دو تغذیه با هم

54- از روشهای افزایش راندمان تغذیه نمی باشد؟

الف:استفاده از مواد عایق و گرمازا       ب: استفاده از مبرد       ج:تغییر در طراحی قطعات و مدل        د: تغییر در ترکیب شیمیایی

55- با استفاده ازاین نوع راهگاه می توان به طور موثری مواد ناخواسته موجود در مذاب را از آن جدا کرد ؟

 الف:راهگاه گردابی       ب: راهگاه پله ای       ج: راهگاه مرکب       د: راهگاه در سطح جدایش

56- تغذیه ای که بعد از راهگاه و قبل از قطعه قرار گرفته شده باشد می گویند .

الف: تغذیه آتمسفری       ب: تغذیه کور       ج: تغذیه گرم       د: تغذیه سرد

57- درجه حرارت داخلی و خارجی دیواره یک کوره به ترتیب 985 و25 درجه سانتیگراد است اگر ضخامت این دیواره 24 سانتیمتر باشد ، درجه حرارت در عمق 16 سانتیمتری از سطح گرم این دیواره چقدر است ؟

الف:435درجه سانتیگراد       ب:345 درجه سانتیگراد        ج:540 درجه سانتیگراد       د:450 درجه سانتیگراد

58- اگر جهت رسیدن به فوق ذوب 100 کیلو گرم آلومینیم، 25000 کیلو کالری گرما لازم، و قدرت حرارتی سوخت 9000 کیلو کالری بر کیلوگرم ، وراندمان کوره 20% باشد جرم سوخت مورد نیاز چقدر خواهد بود ؟

الف:54/16کیلوگرم        ب:4/14کیلوگرم       ج:55/55کیلوگرم       د:9/13کیلوگرم

59- مدلهای ذوب شونده جزء کدامیک از مدلهای زیر محسوب میشوند ؟

الف: مدلهای تولید        ب: مدلهای دایمی        ج: مدلهای کمکی        د: مدلهای توپر

60- کدامیک از موارد زیر از خواص مکانیکی چوب نمی باشد ؟

الف: قابلیت شکافتن      ب: قابلیت کاستن      ج: قابلیت انحنای      د: قابلیت ارتجاع

61- اگر وزن قطعات ریختگی بدون تراش 440 کیلو گرم نیرو و وزن سیستم راهگاهی و تغذیه آنها 120کیلو گرم نیرو باشد ، راندمان ریختگی چه اندازه خواهد بود ؟

الف:36/66 درصد       ب:66/36 درصد       ج:27/27 درصد       د:57/78 درصد

 62- از نکاتی است که در نقشه مدلسازی مورد توجه قرار نمی گیرد ؟

الف:محاسبه و تعیین درصد انقباض        ب: محاسبه و تعیین مقدار تراش مجاز       ج: محاسبه و تعیین مقدار وزن مدل      د: محاسبه و تعیین مقدار شیب مدل

63- مفهوم بهسازی در عملیات حرارتی کدام است ؟

الف:افزایش سختی فولاد باسرد کردن در هوا       ب: افزایش سختی فولاد توام با آنالیینگ       ج: افزایش سختی فولاد در محیط بسته بدون اکسیژن       د: سخت کردن فولادهمراه با برگشت در دمای پایین

64- مدول حجمی قطعه ای مکعب مستطیل شکل به ابعاد 10×10×5 سانتیمتر چقدر است ؟

الف: 25/1 سانتیمتر     ب: 5/1 سانتیمتر      ج: 75/1 سانتیمتر      د:1 سانتیمتر

65- مهمترین و پر مصرف ترین ماسه مصنوعی در ریخته گری کدام است ؟

الف:زیرکنی       ب:اولوینی       ج:سیلیسی       د:کرومیت

66- از مهمترین و پر مصرف ترین روش های گاز زدایی در مذاب است .

الف: کاهش فشار خارجی      ب:افزایش فشار داخلی مذاب       ج:ذوب در خلاء       د:نگهداری زمان بیشتر مذاب در کوره

67-آهن در 1155 درجه سانتیگراد دارای چه شبکه کریستالی است ؟

الف:B.C.C       ب:B.C.T       ج: H.C.P      د:F.C.C

 68- کدامیک از موارد زیر در مورد عدد ریزی ماسه ریخته گری بکار میرود.

الف:A.F.S        ب:P.S .I       ج:P.S.O       د:P.S.T

69- مشخصات فرو رونده در آزمایش سختی سنجی ویکرز کدام است ؟

الف: الماس به شکل هرم و زاویه 120 درجه       ب:الماس به شکل هرم و زاویه 136 درجه       ج: الماس به شکل مخروط و زاویه 136 درجه              د: الماس به شکل مخروط و زاویه 120 درجه      

70- آلیاژ زاماک از چه عناصری تشکیل شده است ؟

الف:روی نیکل آهن مس       ب: مس قلع سرب نیکل      ج:روی آلومینیم منیزیم مس       د:مس آهن قلع سرب

71- اگر قطر بزرگ و کوچک بوته گرافیتی 600 و 400 میلیمتر و ارتفاع آن 1100 میلیمتر باشد حجم این بوته چند متر مکعب است .

الف:76/0       ب: 67/0      ج:25/0       د:52/0

72- به قسمتی از سیستم که از لحاظ فیزیکی و شیمیایی همگن باشد و به وسیله سطحی به نام سطح مشترک از قسمتهای دیگر جدا شود میگویند.

الف:هسته       ب:فاز       ج: مرز دانه      د:کمینه

73- از اجزاء معدنی اصلی تشکیل دهنده خاکها نمی باشد.

الف: کائولینیت       ب:مونت موریلونیت       ج:ایلیت       د:کریستوبالیت

74- در این روش ریخته گری برای ساخت قالبهااز مدلهای مومی یا پلاستیکی که بتوان آنها را ذوب و یا سوزاند ، استفاده می کنند.

الف:قالبگیری به روش پوسته ای       ب: قالبگیری به روش گرم      ج:روش ریخته گری دقیق       د: قالبگیری در قالبهای ماسه ای خشک

75- از مشخصه مواد پوششی قالبهای ریژه نمی باشد.

الف:خنثی بودن وعدم تولید گاز       ب:افزایش عمر قالب       ج:عدم چسبندگی به سطح قالب       د:جلوگیری تماس مستقیم مذاب و قالب

76- این آلیاژ به   دورآلومین  مشهور است ؟

الف) Al Cu Mg           ب) Al Si         ج) Al Mg           د) Al Si Mg   

77- درجه حرارت مذاب و طراحی ناصحیح سیستم راهگاهی ازمهمترین عوامل موثر در بروز این نوع عیب محسوب میشود.

الف:سوسه و مک       ب:تخلخل و مک گازی       ج:ساچمه ای شدن و ترک سرد       د:اتصال سرد و نیامد

78- کدامیک از ترکیبات زیر مربوط به ترکیبات الکترونی یا هم روتری (hume Rothery ) هستند.

الف:WC – Fe3C – TiC – ZrC        ب:Cu31Sn8 – CuZn – Cu9Al4        ج:Cu3Sn – Mg2Si – CuAl2 -        د:TiCr2 – MgNi2 – MgZn2 – MgCu2

79- برای کم کردن و از بین بردن کامل سختی ، و همچنین برطرف کردن تنشهای داخلی  و نرم کردن فلزات و آلیاژها  از این نوع عملیات حرارتی استفاده می شود ؟

الف) آنالینگ        ب) تمپرینگ       ج) نرمالینگ        د) هاردینینگ

80- مهمترین و معمولترین روش سخت کردن سطحی فولادهاست که همواره توام با آبدادن است و با سه روش جامد ، مایع ، و گاز صورت می گیرد ؟

الف) تمپرکردن         ب) سیانوره کردن        ج)کربوریزه کردن         د)نرماله کردن نیتروره

81- در این نوع عملیات حرارتی  بیشتر از گاز آمونیاک (NH3)   به عنوان عامل مهم استفاده میشود و درجه حرارت این نوع عملیات در فولادها  بین 550 تا 650 درجه سانتیگراد است ؟

 الف) نیتروره کردن         ب) سیانوره کردن        ج)کربوریزه کردن         د)نرماله کردن

81- از روشهای احیاء (بازیابی) ماسه می باشد.

الف:تکباری با سرعت کم و زیاد       ب:مخلوط کردن بصورت مداوم و نیمه مداوم       ج:روش تر ، خشک و حرارتی       د:روش کنترل کمی و کیفی

82- دیاگرام آهن و کربن ( ویا آهن و سمانتیت ) دارای چه تحولاتی است.

الف:یوتکتیک ، آلوتروپی و مونوتکتیک       ب:پریتکتیک ، یوتکتوئید و یوتکتیک        ج:سینتکتیک ،اتکتوئید و پریوتکتیک       د:اتکتیک ، آلوتوپی وپریتکتوئید

83- عمر مدلهای ساخته شده با کدامیک از مواد زیر بیشتر است.

الف:آلیاژ سیلومین        ب:اپوکسی پرشده باآهن       ج:چدن خاکستری       د:برنزدریایی

84- عدد ریزی ماسه مورد استفاده در فرایند سیلیکات سدیم در حدود چند است .

الف:25-50  AFS       ب:50-85 AFS       ج:85-125 AFS       د:125-180 AFS

 85- چه موادی به عنوان شارژ ،  داخل کوره بلند میریزند و چه موادی را از آن میگیرند ؟

الف- مواد شارژ ( سنگ آهن ، زغال سنگ ، فروسیلیس ) ، مواد خروجی ( فولاد ، چدن ، گاز )

ب- مواد شارژ ( سنگ آهن ، کک ، هوا ، آهک ) ، مواد خروجی ( سرباره ، آهن خام ، گاز )

ج- مواد شارژ ( سنگ آهن ، کک ، گاز ، آهک ) ، مواد خروجی ( سرباره ، آهن  ، گاز )

د- مواد شارژ ( چدن خام ، کک ، هوا ، آهک ) ، مواد خروجی ( سرباره ، چدن ، گاز )

86- کدامیک از روشهای زیر روش تهیه و تولید فولاد نیست ؟

الف- روش توماس ، بسمر            ب- روش زیمنس ، مارتین        ج- روش واتر ژاکت

د- روش قوس الکتریک              

87- - وجود گوگرد در فولاد چه اثری دارد ؟

الف :  خورد شدن براده ها در هنگام براده برداری فولاد را زیاد می کند

 ب- قابلیت سختی پذیری فولاد را زیاد می کند.  

ج- قابلیت چکش کاری فولاد را زیاد می کند.  

 د-  قابلیت ضربه پذیری فولاد را زیاد می کند.

88-  در چه صورتی یک فولاد را فولاد پر آلیاژ می گویند؟

الف- وقتیکه فولاد بعد از عملیات سخت کاری ، سختی آن به  60 Rc  برسد.

ب- وقتیکه حداکثر دارای 1.9 % کربن و 3% کرم یا عناصر آلیاژی دیگر باشد.

ج- وقتیکه حداقل دارای 4% عناصر آلیاژی باشد.

د- وقتیکه بیشتر از 5% عناصر آلیاژی باشد.

1-     89- مهمترین سنگ معدن محتوی آلومینیم است.

الف : آزوریت          ب : کالکوپریت         ج : بوکسیت          د : ماگنتیت

2-  90- فلوئور مضاعف سدیم و آلومینیم ، که در محلولهای الکترولیت جهت الکترولیز آلومین بکار برده میشود چه نام دارد.

الف : سود سوزآور         ب : کریولیت         ج : پیریت         د : هماتیت

3- 91- محصول کوره شعله ای است که حاوی تقریبا 45درصد مس وبقیه مواد ناخالصی مانند آهن ، گوگرد ، طلا و... میباشد.

الف : مات مس         ب : مس خام         ج : مس جوشدار          د : مس بلیستر

4-     92-این آلیاژ تحت نام تجاری ورشو یا نقره آلمانی مشهور است.

الف : مس ، منیزیم و روی           ب :روی ، مس و قلع          ج : مس ، آلومینیم و روی          د : مس ، نیکل و روی

5-      93-از آلیاژهای مهم فلز روی است.

الف :  مونل         ب : هاستلوید         ج : زاماک         د : پرمالوی

6-     93- درصد آهن کدامیک از سنگ معدن آهن ذیل بیشتر است.

الف :(قرمز) هماتیت         ب :(قهوه ای) لیمونیت          ج : (مغناطیسی ) ماگنتیت          د : (کربنات آهن ) سیدریت

94- مولیبدن دارای شعاع اتمی 0.1363nm  وشبکه کریستالی F.C.C  می باشد دانسیته این فلز چقدر است . جرم اتمی مولیبدن 95.94g/mol  است .

الف:28/10       ب:82/10       ج:57/10       د:75/10

95- در یک استحاله آلوتروپی ایده آل کریستال F.C.C  به ساختار B.C.C  تغییر کرده است در این تحول ثابت شبکه چند برابر شده است .

الف:677/0       ب:152/1       ج:816/0       د:524/1

96- در کدام تحول آلوترپی تعداد سلولهای واحد کریستالی دو برابر می شود.

الف:تبدیل شبکه کریستالی F.C.C  به شبکه کریستای H.C.P         

ب: تبدیل شبکه کریستالی B.C.C  به شبکه کریستای H.C.P       

ج: تبدیل شبکه کریستالی F.C.C  به شبکه کریستای S.C        

د: تبدیل شبکه کریستالی F.C.C  به شبکه کریستای B.C.C  

97- از فشرده ترین جهت در شبکه کریستالی F.C.C  نیست.

الف:[ 1 1 1 ]       ب: [1 0 0 ]       ج: [ 0 1 0 ]       د:  [ 0 0 1 ]

98- درجه آزادی در یک نمودار فازی تک جزعی ، ( فشار ، دما ) در نقطه سه گانه چند است.

الف:صفر       ب: یک      ج:دو       د:سه

99- سمانتیت ثانویه در نمودار آهن و سمانتیت از چه فازی جدا می شود .

الف: مذاب       ب:اوستنیت        ج: فریت      د:تحول اوتکتوئیدی

100- درصد حجمی کاربید موجود در چدن سفید با 3% کربن ، در درجه حرارت 721 درجه سانتیگراد چقدر است . ( جرم مخصوص سمانتیت 1/5 و فریت 6/7 گرم بر سانتیمتر مکعب در نظر گرفته شود .)

الف:31/31       ب:8/54       ج: 4/67      د:69/71


نعمت الله طاهری