متالورژي سمنان

نمونه سئوالات علم مواد

بسمه تعالی نمونه سوالات علم مواد 1- دانسیته صفحه (0 1 0) در سلول واحد SC و FCC محاسبه کنید. 2- انواع مواد را به چند گروه تقسیم می کنند ؟ نام ببرید. 3- ابر الکترونی یا گاز الکترونی را توضیح دهید. 4- سرامیک چیست و انواع آن کدامند؟ 5- خصوصیات فلزات را بنویسید. 6- در مورد مواد مصنوعی مختصرا توضیح دهید. 7- کامپوزیت چیست و انواع آن رانام ببرید. 8- بیومواد (مواد زیستی) ، مواد اپتیک ، مواد مغناطیس و مواد هوشمند را به طور مختصر توضیح دهید. 9- انواع شبکه های کریستالی را نام ببرید. 10- سه سطح طبقه بندی آریش اتمی مواد را نام ببرید؟ 11- فاکتور تراکم اتمی (APF) را برای ساختار های SC ، BCC و FCC محاسبه کنید. 12- عدد همسایگی coordination numberچیست ؟ توضیح دهید. 13- عدد همسایگی شبکه های HCP، SC ، BCC و FCC را محاسبه کنید. 14- پلی مورفیسم و آلوتروپی را شرح دهید. 15- مقدار تغییر حجم تئوری ناشی از استحاله پلی مورفیک یک فلز با ساختار FCC به ساختار BCC را محاسبه کنید. (شعاع اتمی تغییر نمی کند). 16- جهت های [0 0 1] و [1 1 1] و [1 1 0] را در شبکه کریستالی مکعبی نشان دهید. 17- صفحه های (0 0 1) و (1 1 1) و (2 3 1) را در شبکه های مکعبی نشان دهید. 18- فشرده ترین جهات و صفحات در شبکه های SC , FCC , BCC , CPH کدامند. 19- انواع عیوب کریستالی را نام ببرید و بنویسید هریک به چند دسته تقسیم می شوند ؟ 20- انواع عیوب نقطه ای را همراه با مثال نام ببرید ؟ 21- انواع عیوب خطی همراه با مثال نام ببرید ؟ 22- قانون فازی گیبس را شرح دهید ؟ 23- نمودار فازی تعادلی فشار دما برای آلومینیم خالص رسم کنید ؟ 24- نمودار فازی تعادلی فشار دما برای آهن خالص رسم کنید؟ 25- نمودار فازی تعادلی فشار دما برای فلزخالصی رسم کنید که خاصیت آلوتروپی داشته باشد ؟ 26- نقطه سه گانه را شرح دهید ؟ 27- چند فلز را نام ببرید که خاصیت آلوتروپی داشته باشند ، یک نمونه را توضیح دهید ؟ 28- نمودار تعادل فازی دو جزئی ساده ای را رسم کنید که اجزاء تشکیل دهنده آ لیاژ در حالت مایع کاملا در یکدیگر محلول هستند و در حالت جامد نیزدر یکدیگر قابل حل باشند ؟ ( سیستم ایزو مورف ) 29- نمودار تعادل فازی دو جزئی ساده ای را رسم کنید که اجزاء تشکیل دهنده آ لیاژ در حالت مایع کاملا در یکدیگر محلول هستند ولی در حالت جامد در یکدیگر قابل حل نباشند ؟ ( واکنش یوتکتیک ) 30- نمودار تعادل فازی دو جزئی ساده ای را رسم کنید که اجزاء تشکیل دهنده آ لیاژ در حالت مایع کاملا در یکدیگر محلول هستند ولی در حالت جامد به صورت محدود در یکدیگر قابل حل باشند ؟ 31- نمودار تعادل فازی دو جزئی ساده ای را رسم کنید که اجزاء تشکیل دهنده آن در حالت مایع و هم در حالت جامد در یکدیگر قابل حل نباشند ؟ 32- نمودار تعادل فازی دو جزئی ساده ای را رسم کنید که اجزاء تشکیل دهنده آ لیاژ در حالت مایع کاملا در یکدیگر محلول هستند و در حالت جامد با هم ترکیب شیمیایی ایجاد کنند ؟ 33- یوتکتیک ؛ یوتکتوئید ؛ و پریتکتیک را توضیح دهید ؟ 34- قانون اهرم را شرح دهید ؟ 35- فریت چیست ؟ توضیح دهید ؟ 36- پرلیت چیست و از چه فازهایی تشکیل می شود ؟ 37- درصد فازهای موجود در پرلیت ( دمای محیط ) محاسبه کنید ؟ 38- درجه آزادی را در نقطه سه گانه محاسبه کنید ؟ 39- نمودار تعادل فازی دو جزئی ساده ای را رسم کنید که اجزاء تشکیل دهنده آ لیاژ در حالت مایع کاملا در یکدیگر محلول هستند و در حالت جامد نیزدر یکدیگر قابل حل باشند علاوه بر آن دارای کمینه نیز باشند ؟ 40- نمودار تعادل فازی دو جزئی ساده ای را رسم کنید که اجزاء تشکیل دهنده آ لیاژ در حالت مایع کاملا در یکدیگر محلول هستند و در حالت جامد نیزدر یکدیگر قابل حل باشند علاوه بر آن دارای بیشینه نیز باشند ؟ 41- تفاوتهای آهن ؛ آلفا ؛ بتا ؛ گاما و دلتا را بنویسید ؟ 42- منحنی سرد کردن آهن خالص را رسم کنید ؟ 43- منحنی سرد کردن چدن یوتکتیک , هیپر یوتکتیک و هیپو یوتکتیک را رسم کنید ؟ 44- منحنی سرد کردن فولاد یوتکتوئید , هیپر و هیپو یوتکتوئید را رسم کنید ؟ 45- انواع عیوب صفحه ای ( دو بعدی ) را نام برده و به طور مختصر توضیح دهید ؟ 46- مواد نانو دارای چه ویژه گی هستند ؟ 47- ویسکر ها چه موادی هستند و چگونه تولید می شوند ؟ 48- انواع پیوندهای اولیه و ثانویه را نام ببرید؟ 49- پیوند ثانویه را شرح دهید ؟ 50- پیوند یونی را شرح دهید ؟ 51- پیوند کوالانسی را شرح دهید ؟ 52- پیوند فلزی را شرح دهید ؟ 53- بردار برگرز را توضیح دهید؟ 54- باچه شرایطی دو عنصر کاملا در درصد های از صفر تا صد باهم محلول خواهند شد ؟ (قوانین هیوم – روتاری ) 55- محلولهای جامد جانشین و بین نشین را شرح دهید ؟ 56- قانون فازها را شرح دهید؟ 57- درجه آزادی را در نقطه ای روی خط جامد مایع محاسبه کنید؟ 58- قانون گیبس را نوشته و عوامل موثر در آن را نام ببرید؟ 59- چرا از منحنی های تعادل (نمودارهای فازی) استفاده می شود؟ 60- ریکریستالیزاسیون را شرح دهید. 61- بازیابی یا ترمیم را شرح دهید. 62 – تبلور مجدد اولیه و ثانویه را شرح دهید. 63- شرایطی که در تبلور مجدد اولیه باید در نظر داشت را بنویسید. 64- خواص مکانیکی (سختی،مقاومت کششی ، تنش داخلی و انعطاف پذیری) در جریان بازیابی ، تبلور مجدد اولیه و ثانویه را شرح دید. 65- جرم مخصوص آهن را محاسبه کنید ؟ شبکه کریستالی BCC شعاع اتمی برحسب آنگسترم 24/1 جرم اتمی 85/55 66- جرم مخصوص نیکل را محاسبه کنید ؟ شبکه کریستالی FCC شعاع اتمی برحسب نانومتر 5/12 جرم اتمی 71/58 67- انواع ترکیبهای آلیاژی را با مثال نام ببرید ؟ 68- ترکیبهای آلیاژی بین فلزی ( ظرفیتی ) را شرح دهید ؟ 69- ترکیبهای آلیاژی بین نشینی را شرح دهید ؟ 70- ترکیبهای آلیاژی الکترونی را شرح دهید ؟ 71- ترکیبهای آلیاژی لوی Laves را شرح دهید ؟ 72- دلایل استفاده از نمودار های تعادلی را در متالورژی پیدا کنید؟ 73- شیوه بدست آوردن نمودار تعادلی را بدست آورید؟ 74- نمودارتعادلی آلیاژهایی را رسم کنید که در حالت مایع کاملا حلال هستند و در حالت جامد تحول پریتکتیک دارند؟ 75- تعداد اتمهای تشکیل دهنده سلولهای واحد SC . BCC . FCC . HCP را محاسبه کنید ؟ 76- خستگی را تعریف کنید و آزمایش مربوط به آن را توضیح دهیذ؟ 77- خزش چیست وآزمایش مربوط به خزش را بنویسید؟ 78- کریستال را تعریف کنید و چند نمونه از سیستمهای کریستالی را نام ببرید؟ 79- خوردگی چیست و انواع خوردگی را نام ببرید؟ 80- خوردگی شیمیایی و الکترو شیمیایی را نام ببرید؟ 81- خوردگی سایشی را توضیح دهید؟ 82- خوردگی بیوشیمیایی را توضیح دهید؟ 83- حفاظت کاتدی و آندی را توضیح دهید؟ 84- عواملی که موجب پدیده خوردگی می شوند به چند دسته تقسیم می شوند همراه با مثال شرح دهید؟ 85- خوردگی در فلزات گوناگون از نظر شکل به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید؟ 86- اگر پتانسیل فلز مس ،قلع و روی cu= -0/18 و zn= -1/06 و sn = -./44 باشد به سوالات زیر پاسخ دهید؟ الف- اگر مس و روی در آب دریا درکنار هم قرار بگیرند اختلاف پتانسیل پیل تشکیل شده چقدر است و بنویسید کدام یک خورده می شوند؟ ب- اگر قلع و روی در آب دریا درکنار هم قرار بگیرند اختلاف پتانسیل پیل تشکیل شده چقدر است و بنویسید کدام یک خورده می شوند؟ ج – سرعت خوردگی الف بیشتر است یا ب 87- مهمترین روشهایی که برای حفاظت فلزات در مقابل خوردگی به کار گرفته می شود را نام ببرید؟ 88- تفاوت ورق گالوانیزه با حلبی در چیست؟ 89- خوردگی خشک را توضیح دهید؟ 90- محلول های جامد منظم و غیر منظم را توضیح دهید؟ 91- ثابت کریستالی در شبکه های FCC و BCC را محاسبه کنید؟ 92- مقدار تغییر حجم تئوری ناشی از استحاله پلی مورفیک یک فلز با ساختار FCC به ساختار BCC را محاسبه کنید( شعاع اتمی تغییر نمی کند) 93- عیوب شاتکی ( شوتکی ) و فرنکل را شرح دهید؟ 94- جوانه زنی همگن و نا همگن را شرح دهید ؟ 95- نمودار فازی تعادلی فشار دما را برای یک فلز فرضی بکشید که خاصیت آلوتوپی نداشته باشد ؟ 96- نمودار فازی تعادلی فشار دما را برای یک فلز فرضی بکشید که خاصیت آلوتوپی داشته باشد ؟ 97- لدبوریت چیست توضیح دهید ؟ 98- سمنتیت چیست و انواع سمنتیت موجود در دیاگرام آهن و سمنتیت را نام برده و بنویسید از چه فازی جدا خواهد شد ؟ 99- گرافیت چیست و انواع گرافیت موجود در دیاگرام آهن و کربن را نام برده و بنویسید از چه فازی جدا خواهد شد ؟ 100- انواع فولادها را از نظر ترکیب شیمیایی به چند نوع تقسیم می شوند شرح دهید ؟ 101- انواع چدنها را از نظر شکل کربن موجود در آن به چند نوع تقسیم می شوند شرح دهید ؟ 102- نیمه هادی ها چه موادی هستند ، انواع نیمه هادی ها را نام برده و خواص و کاربرد آنها را بنویسید ؟ 103- عوامل محیطی که موجب خوردگی در فلزات می شوند را نام ببرید ؟ 104- عوامل متالورژیکی که موجب خوردگی در فلزات می شوند را نام ببرید ؟ 105- عوامل مربوط به شرایط کاربردی که موجب خوردگی در فلزات می شوند را نام ببرید ؟ 106- عوامل مربوط به زمان که موجب خوردگی در فلزات می شوند را نام ببرید ؟ 107- آلیاژ را تعریف کرده و دلایل آلیاژ سازی را بنویسید ؟ 108- پریتکتوئید ، منوتکتیک ، سنکتیک را شرح دهید ؟ 109- مراحل مختلف فرایند بازپخت را بنویسید ؟ 110- موانع حرکت نابجایی ها را بنویسید ؟ 111- اگر صفحه ای محور X ها را در 2 و محور y ها را در 3 و محور zها را در 4 قطع کرده باشد مختصات میلر آن صفحه چیست ؟ 112- انواع عیوب فضایی ( سه بعدی ) را نام برده و به طور مختصر توضیح دهید ؟ 113– سرامیکها یا مواد سرامیکی را شرح داده و انواع آن را نام ببرید ؟ 114- پیوند فلزی را شرح داده و چگونگی تشکیل گاز الکترونی در این پیوند را بنویسید ؟ 115- تعداد اتم های تشکیل دهنده سلول ابتدایی و عدد همسایگی ( کئوردیناسیون ) سه نوع شبکه کریستالی (بدلخواه ) بنویسید ؟ 116- ساختار اتمی جامدات به چند گروه تقسیم می شود یک مورد آن را توضیح دهید ؟ 117- منحنی سرد کردن آهن خالص را رسم نموده و فازهای مختلف موجود در هر مرحله را مشخص کنید؟ 118- ضریب فشردگی شبکه کریستالی مکعب با سطوح مرکزدار را محاسبه کنید؟ 119- با ترسیم اشکال ساده موارد ذیل را در شبکه کریستالی مکعب نشان دهید؟ الف) جهت با مشخصات میلر [ 1 1 0 ] ب )صفحه با مشخصات میلر ( 1 1 0) 120- نمودار تعادلی یک سیستم دو تائی را رسم کنید که در حالت مذاب کاملا در یکدیگر حل می شوند ولی در حالت جامد هیچگونه حلالیتی ندارند و مخلوط مکانیکی ایجاد می کنند ؟ 121- اگر مس و روی در آب دریا کنار هم قرار گیرند کدامیک آند پیل را تشکیل داده و خورده می شود ، وهمچنین اختلاف پتانسیل بوجود آمده چند ولت است ؟ Cu=-0.18 Zn=-1.06 122- انواع نقایص بلوری را نام ببرید و بنویسید نواقص شوتکی و فرانکل جزء کدامیک از نواقص یاد شده می باشند ؟ 124- عواملی که در افزایش یا کاهش خوردگی مؤثرند را نام ببرید ؟ 125- چدنهای یوتکتیک ، هیپو یوتکتیک و هیپر یوتکتیک را بطور خلاصه توضیح دهید ؟ 126- ویسکرها چه موادی هستند و چگونه می توان آنها را تولید کرد ؟ 127- مختصات میلر صفحه ای را تعیین کنید که محورهای مختلف را به صورت ذیل قطع میکند؟ Z= 2 Y=1 X=2 128- ضریب فشردگی صفحه ( 0 0 1 ) شبکه کریستالی مکعب با سطوح مرکزدار را محاسبه کنید؟ 129- با ترسیم اشکال ساده موارد ذیل را در شبکه کریستالی مکعب نشان دهید؟ الف) جهت با مشخصات میلر [ 101] ب )صفحه با مشخصات میلر ( 210) 130- نمودار تعادلی یک سیستم دو تائی را رسم کنید که در حالت جامد و مذاب کاملا در یکدیگر حل می شوند ؟ 131- انواع سمانتیت که در نمودار آهن و سمانتیت (سیستم ناپایدار ) وجود دارند را نام برده و بنویسید هر یک از چه فاز یا تحولی بوجود می آیند؟ 132-نواقص یا عیوب نقطه ای را تعریف کرده و انواع عیوب نقطه ای را نام ببرید ؟ 133- عواملی که در افزایش یا کاهش خوردگی مؤثرند را نام ببرید ؟ 134- جوانه زنی و رشد را در مراحل انجماد یک فلز بطور خلاصه توضیح دهید ؟ 135- انواع خواص فیزیکی مواد را نام برده و یکی را بطور مختصر توضیح دهید ؟ 136- مختصات میلر صفحه ای را تعیین کنید که محورهای مختلف را به صورت ذیل قطع میکند؟ Z=2 Y=3 X=1

+