متالورژي سمنان


نمونه سئوالات ریخته گری کار دانش

http://metallurgysemnan.persianblog.ir/page/5


نعمت الله طاهری

نمونه سئوالات علم مواد

http://metallurgysemnan.persianblog.ir/page/1


نعمت الله طاهری

نمونه سئوالات سال سوم رشته متالورژی

اصول متالورژیکی و تکنولوژیکی ریخته گری

11- کدام یک از موارد زیر جزء مزایای روش ریخته گری به شمار نمی آید؟

1) سهولت و سرعت تولید                                                                        2) تولید قطعات بزرگ                    

3) غیر یکنواختی در خواص مکانیکی                                                           4) طبیعت فلز

 

12- جنس قالبهای دائمی به کدام عامل مهم بستگی دارد؟

1) مقاومت به سایش                   2) استحکام                                  3) مقاومت در برابر ضربه               4) سهولت در شکل پذیری

 

13- قطر ذرات ماسه چه اندازه است؟

1) 2-05/0 میلیمتر                     2) 002/0 میلمتر                          3) 5/0 میلیمتر                             4) 02/0-5/0 میلیمتر

 

14- کدام یک از ترکیبات زیر دیر گدازی ماسه های مصنوعی را کاهش می دهد؟

1) اکسید آلومینیم                        2) اکسید آهن                                3) اکسید سیلیسیم                           4) اکسید پتاسیم

 

15- اکسی کلرید جزء کدام یک از انواع چسبها می باشد؟

1) سیمان پرتلند                         2) سیمان شیمیایی                         3) سیلیکات سدیم                          4) ملاس ها

 

16- در کدام روش قالبگیری ماشینی فشردگی ماسه فقط بوسیله نیروی وزن خود ماسه انجام می شود؟

1) ضربه ای ساده                                   2) فشاری ساده                            3) ضربه ای – فشاری                    4) فشاری

 

17- از رنگ قرمز به چه منظور در مدل سازی استفاده می شود؟

1) برای نشان دادن قطعات آزاد                                                       2) برای قسمتهای تراشکاری

3) برای قسمتهای اصلی                                                               4) برای تکیه گاه های ماهیچه

 

18- کدام یک از رزین های زیر در فرآیند قالب گیری پوسته ای بیشترین کاربرد را دارد؟

1) اوره فرم آلدئید                       2) فوران                                                3) ملاس                                     4) فنل فرم آلدئید

 

19- روش ریخته گری تحت فشار با محفظه سرد برای کدام نوع از آلیاژها کاربرد زیادی دارد؟

1) مس                                                2) روی                                      3) سرب                                     4) چدن

 

20- مواد پوششی روانکار مطلوب کدام است؟

1) سیلیکات سدیم                       2) سیلیکات سدیم باکائولن               3) گرافیت                                   4) بنتونیت

 

21- کدام یک از عناصر زیر در آهن خام کوره بلند مضر و نامطلوب است؟

1) کربن                                   2) سیلیسیم                                  3) فسفر و گوگرد                          4) منگنز

 

22- زایده های قطعات ریختگی از قبیل راهگاه و قطعات معیوب در یک واحد تولیدی به ................ موسوم می باشند.

1) شمش های اولیه                    2) شمش های ثانویه                      3) قراضه ها                                4) برگشتی ها

 

 

24-مولیبدن دارای کدام نوع شبکه کریستالی می باشد؟

1) F.C.C                               2) B.C.C                                  3) H.C.P                                  4) شش وجهی

 

25-در کدام نوع از انجماد، انجماد از جداره قالب شروع شده و پوسته جامد فلز به تدریج به طرف مرکز قطعه ادامه می یابد؟

1) همه جانیه                             2) جهت دار                                 3) پوسته ای                                 4) با دامنه انجماد کوتاه

 

26- مذاب رسانی صحیح وانجماد جهت دار از قطعه به تغذیه هنگامی امکان پذیر می شود که:

1) tr>tc>tn                           2) tn>tc>tr                              3) tr>tn>tc                              4) tc>tn>tr

 

27-      کدام گزینه تغذیه گرم را بیان می کند؟

1) راهبارهß تغذیه ß قطعه         2) تغذیه ß راهباره ß قطعه                       3) راهباره ß قطعه ß تغذیه                   4) قطعه ß راهباره ß تغذیه

 

29- مقدار حرارتی که درجه حرارت یک گرم آب را به مقدار یک درجه سانتی گراد بالا ببرد ................ می نامند.

1) گرمای ویژه                          2) گرمای نهان گداز                       3) کالری                                                4) B.T.U

 

30- کدام یک از موارد زیر جزء منابع تولید گاز در مذاب نمی باشد؟

1) هوای محیط                           2) مواد نسوز                               3) مواد قالب                                4) سیالیت مذاب


نعمت الله طاهری

نمونه سئوالات متالورژی

نمونه سئوالات متالورژی

استان سمنان          آزمون آموزشی

سوالات                                                      صفحه

51- به مقاومت مایع در مقابل حرکت که به نیروی اتصال میان اتمها بستگی دارد گفته می شود ؟

الف:تنش سطحی       ب:گرانروی       ج:سیالیت       د:خواص حرارتی

52- انواع آخالها بر دو گونه اند که عبارتند از :

الف: آخالهای مکانیکی و آخالهای ترکیبی     ب: آخالهای هموژن و  آخالهای هتروژن      ج: آخالهای خودی و آخالهای غیر خودی        د: آخالهای دیرگداز و آخالهای زودگداز

53- به حد اکثر فاصله ای که تغذیه می تواند عمل مذاب رسانی به قطعه را به خوبی انجام دهد می گویند؟

الف:برد تغذیه       ب:برد قالب       ج:فاصله مذاب رسانی       د:فاصله دو تغذیه با هم

54- از روشهای افزایش راندمان تغذیه نمی باشد؟

الف:استفاده از مواد عایق و گرمازا       ب: استفاده از مبرد       ج:تغییر در طراحی قطعات و مدل        د: تغییر در ترکیب شیمیایی

55- با استفاده ازاین نوع راهگاه می توان به طور موثری مواد ناخواسته موجود در مذاب را از آن جدا کرد ؟

 الف:راهگاه گردابی       ب: راهگاه پله ای       ج: راهگاه مرکب       د: راهگاه در سطح جدایش

56- تغذیه ای که بعد از راهگاه و قبل از قطعه قرار گرفته شده باشد می گویند .

الف: تغذیه آتمسفری       ب: تغذیه کور       ج: تغذیه گرم       د: تغذیه سرد

57- درجه حرارت داخلی و خارجی دیواره یک کوره به ترتیب 985 و25 درجه سانتیگراد است اگر ضخامت این دیواره 24 سانتیمتر باشد ، درجه حرارت در عمق 16 سانتیمتری از سطح گرم این دیواره چقدر است ؟

الف:435درجه سانتیگراد       ب:345 درجه سانتیگراد        ج:540 درجه سانتیگراد       د:450 درجه سانتیگراد

58- اگر جهت رسیدن به فوق ذوب 100 کیلو گرم آلومینیم، 25000 کیلو کالری گرما لازم، و قدرت حرارتی سوخت 9000 کیلو کالری بر کیلوگرم ، وراندمان کوره 20% باشد جرم سوخت مورد نیاز چقدر خواهد بود ؟

الف:54/16کیلوگرم        ب:4/14کیلوگرم       ج:55/55کیلوگرم       د:9/13کیلوگرم

59- مدلهای ذوب شونده جزء کدامیک از مدلهای زیر محسوب میشوند ؟

الف: مدلهای تولید        ب: مدلهای دایمی        ج: مدلهای کمکی        د: مدلهای توپر

60- کدامیک از موارد زیر از خواص مکانیکی چوب نمی باشد ؟

الف: قابلیت شکافتن      ب: قابلیت کاستن      ج: قابلیت انحنای      د: قابلیت ارتجاع

61- اگر وزن قطعات ریختگی بدون تراش 440 کیلو گرم نیرو و وزن سیستم راهگاهی و تغذیه آنها 120کیلو گرم نیرو باشد ، راندمان ریختگی چه اندازه خواهد بود ؟

الف:36/66 درصد       ب:66/36 درصد       ج:27/27 درصد       د:57/78 درصد

 62- از نکاتی است که در نقشه مدلسازی مورد توجه قرار نمی گیرد ؟

الف:محاسبه و تعیین درصد انقباض        ب: محاسبه و تعیین مقدار تراش مجاز       ج: محاسبه و تعیین مقدار وزن مدل      د: محاسبه و تعیین مقدار شیب مدل

63- مفهوم بهسازی در عملیات حرارتی کدام است ؟

الف:افزایش سختی فولاد باسرد کردن در هوا       ب: افزایش سختی فولاد توام با آنالیینگ       ج: افزایش سختی فولاد در محیط بسته بدون اکسیژن       د: سخت کردن فولادهمراه با برگشت در دمای پایین

64- مدول حجمی قطعه ای مکعب مستطیل شکل به ابعاد 10×10×5 سانتیمتر چقدر است ؟

الف: 25/1 سانتیمتر     ب: 5/1 سانتیمتر      ج: 75/1 سانتیمتر      د:1 سانتیمتر

65- مهمترین و پر مصرف ترین ماسه مصنوعی در ریخته گری کدام است ؟

الف:زیرکنی       ب:اولوینی       ج:سیلیسی       د:کرومیت

66- از مهمترین و پر مصرف ترین روش های گاز زدایی در مذاب است .

الف: کاهش فشار خارجی      ب:افزایش فشار داخلی مذاب       ج:ذوب در خلاء       د:نگهداری زمان بیشتر مذاب در کوره

67-آهن در 1155 درجه سانتیگراد دارای چه شبکه کریستالی است ؟

الف:B.C.C       ب:B.C.T       ج: H.C.P      د:F.C.C

 68- کدامیک از موارد زیر در مورد عدد ریزی ماسه ریخته گری بکار میرود.

الف:A.F.S        ب:P.S .I       ج:P.S.O       د:P.S.T

69- مشخصات فرو رونده در آزمایش سختی سنجی ویکرز کدام است ؟

الف: الماس به شکل هرم و زاویه 120 درجه       ب:الماس به شکل هرم و زاویه 136 درجه       ج: الماس به شکل مخروط و زاویه 136 درجه              د: الماس به شکل مخروط و زاویه 120 درجه      

70- آلیاژ زاماک از چه عناصری تشکیل شده است ؟

الف:روی نیکل آهن مس       ب: مس قلع سرب نیکل      ج:روی آلومینیم منیزیم مس       د:مس آهن قلع سرب

71- اگر قطر بزرگ و کوچک بوته گرافیتی 600 و 400 میلیمتر و ارتفاع آن 1100 میلیمتر باشد حجم این بوته چند متر مکعب است .

الف:76/0       ب: 67/0      ج:25/0       د:52/0

72- به قسمتی از سیستم که از لحاظ فیزیکی و شیمیایی همگن باشد و به وسیله سطحی به نام سطح مشترک از قسمتهای دیگر جدا شود میگویند.

الف:هسته       ب:فاز       ج: مرز دانه      د:کمینه

73- از اجزاء معدنی اصلی تشکیل دهنده خاکها نمی باشد.

الف: کائولینیت       ب:مونت موریلونیت       ج:ایلیت       د:کریستوبالیت

74- در این روش ریخته گری برای ساخت قالبهااز مدلهای مومی یا پلاستیکی که بتوان آنها را ذوب و یا سوزاند ، استفاده می کنند.

الف:قالبگیری به روش پوسته ای       ب: قالبگیری به روش گرم      ج:روش ریخته گری دقیق       د: قالبگیری در قالبهای ماسه ای خشک

75- از مشخصه مواد پوششی قالبهای ریژه نمی باشد.

الف:خنثی بودن وعدم تولید گاز       ب:افزایش عمر قالب       ج:عدم چسبندگی به سطح قالب       د:جلوگیری تماس مستقیم مذاب و قالب

76- این آلیاژ به   دورآلومین  مشهور است ؟

الف) Al Cu Mg           ب) Al Si         ج) Al Mg           د) Al Si Mg   

77- درجه حرارت مذاب و طراحی ناصحیح سیستم راهگاهی ازمهمترین عوامل موثر در بروز این نوع عیب محسوب میشود.

الف:سوسه و مک       ب:تخلخل و مک گازی       ج:ساچمه ای شدن و ترک سرد       د:اتصال سرد و نیامد

78- کدامیک از ترکیبات زیر مربوط به ترکیبات الکترونی یا هم روتری (hume Rothery ) هستند.

الف:WC – Fe3C – TiC – ZrC        ب:Cu31Sn8 – CuZn – Cu9Al4        ج:Cu3Sn – Mg2Si – CuAl2 -        د:TiCr2 – MgNi2 – MgZn2 – MgCu2

79- برای کم کردن و از بین بردن کامل سختی ، و همچنین برطرف کردن تنشهای داخلی  و نرم کردن فلزات و آلیاژها  از این نوع عملیات حرارتی استفاده می شود ؟

الف) آنالینگ        ب) تمپرینگ       ج) نرمالینگ        د) هاردینینگ

80- مهمترین و معمولترین روش سخت کردن سطحی فولادهاست که همواره توام با آبدادن است و با سه روش جامد ، مایع ، و گاز صورت می گیرد ؟

الف) تمپرکردن         ب) سیانوره کردن        ج)کربوریزه کردن         د)نرماله کردن نیتروره

81- در این نوع عملیات حرارتی  بیشتر از گاز آمونیاک (NH3)   به عنوان عامل مهم استفاده میشود و درجه حرارت این نوع عملیات در فولادها  بین 550 تا 650 درجه سانتیگراد است ؟

 الف) نیتروره کردن         ب) سیانوره کردن        ج)کربوریزه کردن         د)نرماله کردن

81- از روشهای احیاء (بازیابی) ماسه می باشد.

الف:تکباری با سرعت کم و زیاد       ب:مخلوط کردن بصورت مداوم و نیمه مداوم       ج:روش تر ، خشک و حرارتی       د:روش کنترل کمی و کیفی

82- دیاگرام آهن و کربن ( ویا آهن و سمانتیت ) دارای چه تحولاتی است.

الف:یوتکتیک ، آلوتروپی و مونوتکتیک       ب:پریتکتیک ، یوتکتوئید و یوتکتیک        ج:سینتکتیک ،اتکتوئید و پریوتکتیک       د:اتکتیک ، آلوتوپی وپریتکتوئید

83- عمر مدلهای ساخته شده با کدامیک از مواد زیر بیشتر است.

الف:آلیاژ سیلومین        ب:اپوکسی پرشده باآهن       ج:چدن خاکستری       د:برنزدریایی

84- عدد ریزی ماسه مورد استفاده در فرایند سیلیکات سدیم در حدود چند است .

الف:25-50  AFS       ب:50-85 AFS       ج:85-125 AFS       د:125-180 AFS

 85- چه موادی به عنوان شارژ ،  داخل کوره بلند میریزند و چه موادی را از آن میگیرند ؟

الف- مواد شارژ ( سنگ آهن ، زغال سنگ ، فروسیلیس ) ، مواد خروجی ( فولاد ، چدن ، گاز )

ب- مواد شارژ ( سنگ آهن ، کک ، هوا ، آهک ) ، مواد خروجی ( سرباره ، آهن خام ، گاز )

ج- مواد شارژ ( سنگ آهن ، کک ، گاز ، آهک ) ، مواد خروجی ( سرباره ، آهن  ، گاز )

د- مواد شارژ ( چدن خام ، کک ، هوا ، آهک ) ، مواد خروجی ( سرباره ، چدن ، گاز )

86- کدامیک از روشهای زیر روش تهیه و تولید فولاد نیست ؟

الف- روش توماس ، بسمر            ب- روش زیمنس ، مارتین        ج- روش واتر ژاکت

د- روش قوس الکتریک              

87- - وجود گوگرد در فولاد چه اثری دارد ؟

الف :  خورد شدن براده ها در هنگام براده برداری فولاد را زیاد می کند

 ب- قابلیت سختی پذیری فولاد را زیاد می کند.  

ج- قابلیت چکش کاری فولاد را زیاد می کند.  

 د-  قابلیت ضربه پذیری فولاد را زیاد می کند.

88-  در چه صورتی یک فولاد را فولاد پر آلیاژ می گویند؟

الف- وقتیکه فولاد بعد از عملیات سخت کاری ، سختی آن به  60 Rc  برسد.

ب- وقتیکه حداکثر دارای 1.9 % کربن و 3% کرم یا عناصر آلیاژی دیگر باشد.

ج- وقتیکه حداقل دارای 4% عناصر آلیاژی باشد.

د- وقتیکه بیشتر از 5% عناصر آلیاژی باشد.

1-     89- مهمترین سنگ معدن محتوی آلومینیم است.

الف : آزوریت          ب : کالکوپریت         ج : بوکسیت          د : ماگنتیت

2-  90- فلوئور مضاعف سدیم و آلومینیم ، که در محلولهای الکترولیت جهت الکترولیز آلومین بکار برده میشود چه نام دارد.

الف : سود سوزآور         ب : کریولیت         ج : پیریت         د : هماتیت

3- 91- محصول کوره شعله ای است که حاوی تقریبا 45درصد مس وبقیه مواد ناخالصی مانند آهن ، گوگرد ، طلا و... میباشد.

الف : مات مس         ب : مس خام         ج : مس جوشدار          د : مس بلیستر

4-     92-این آلیاژ تحت نام تجاری ورشو یا نقره آلمانی مشهور است.

الف : مس ، منیزیم و روی           ب :روی ، مس و قلع          ج : مس ، آلومینیم و روی          د : مس ، نیکل و روی

5-      93-از آلیاژهای مهم فلز روی است.

الف :  مونل         ب : هاستلوید         ج : زاماک         د : پرمالوی

6-     93- درصد آهن کدامیک از سنگ معدن آهن ذیل بیشتر است.

الف :(قرمز) هماتیت         ب :(قهوه ای) لیمونیت          ج : (مغناطیسی ) ماگنتیت          د : (کربنات آهن ) سیدریت

94- مولیبدن دارای شعاع اتمی 0.1363nm  وشبکه کریستالی F.C.C  می باشد دانسیته این فلز چقدر است . جرم اتمی مولیبدن 95.94g/mol  است .

الف:28/10       ب:82/10       ج:57/10       د:75/10

95- در یک استحاله آلوتروپی ایده آل کریستال F.C.C  به ساختار B.C.C  تغییر کرده است در این تحول ثابت شبکه چند برابر شده است .

الف:677/0       ب:152/1       ج:816/0       د:524/1

96- در کدام تحول آلوترپی تعداد سلولهای واحد کریستالی دو برابر می شود.

الف:تبدیل شبکه کریستالی F.C.C  به شبکه کریستای H.C.P         

ب: تبدیل شبکه کریستالی B.C.C  به شبکه کریستای H.C.P       

ج: تبدیل شبکه کریستالی F.C.C  به شبکه کریستای S.C        

د: تبدیل شبکه کریستالی F.C.C  به شبکه کریستای B.C.C  

97- از فشرده ترین جهت در شبکه کریستالی F.C.C  نیست.

الف:[ 1 1 1 ]       ب: [1 0 0 ]       ج: [ 0 1 0 ]       د:  [ 0 0 1 ]

98- درجه آزادی در یک نمودار فازی تک جزعی ، ( فشار ، دما ) در نقطه سه گانه چند است.

الف:صفر       ب: یک      ج:دو       د:سه

99- سمانتیت ثانویه در نمودار آهن و سمانتیت از چه فازی جدا می شود .

الف: مذاب       ب:اوستنیت        ج: فریت      د:تحول اوتکتوئیدی

100- درصد حجمی کاربید موجود در چدن سفید با 3% کربن ، در درجه حرارت 721 درجه سانتیگراد چقدر است . ( جرم مخصوص سمانتیت 1/5 و فریت 6/7 گرم بر سانتیمتر مکعب در نظر گرفته شود .)

الف:31/31       ب:8/54       ج: 4/67      د:69/71


نعمت الله طاهری