متالورژي سمنان


امتحان :محاسبات فنی تخصصی نیمسال:اول

 سئوالات  امتحان :محاسبات فنی تخصصی  نیمسال:اول سال تحصیلی ٨٨-٨٩

1- مطلوب است محاسبه مقدارحرارت انتقال یافته بر حسب کالری از یک میله الومینیمی به طول  15 سانتیمتر و به سطح مقطع16 سانتیمتر مربع در مدت 4 دقیقه .در صورتی که درجه حرارت یک سر میله 125 درجه سانتیکراد و سر دیکر ان 25 درجه سانتیکراد باشد.ضریب هدایت حرارتی میله ثابت در نظر گرفته شود  ؟  (سطح جانبی میله عایق پوش شده است ).

 

2- طول یک مفتول سیمی در دمای 25 درجه سانتیگراد برابر یک متر است طول ان در دمای 118 درجه سانتیکراد جه مقدار خواهد بود؟ ضریب انبساط خطی مس بطور متوسط  در ذیل آمده  است.           

 

3-  برای احتراق کامل 30 کیلو گرم از یک نوع کک(بدون رطوبت)با ترکیب 85%کربن و 3%هیدروژن و

4%اکسیژن و 8%خاکستراولا چند متر مکعب هوا در شرایط متعارفی لازم است؟

ثانیآ نسبت حجمی هوا احتراقی به سوخت مصرفی را تعیین کنید(سوخت با 10% بیشتر از هوای لازم

محترق میشود).درصد حجمی هوا عبارت است از21%اکسیژن و79%نیتروژن.

 

4-  وزن یک قطعه فولادی ریختگی به وزن مخصوص4/7 برابراست با 24 کیلو گرم نیرو .

اگر قالب گیری ساده و بدون ماهیچه گذاری انجام گیرد واز انقباض قطعه صرفنظر شود مطلوب است تعیین :

الف-حجم قطعه بر حسب دسی متر مکعب .

ب- وزن مدل چوبی ان بر حسب کیلو گرم نیرو ،  باوزن مخصوص61/0.

ج- وزن مدل فلزی  ان بر حسب کیلو گرم نیرو باوزن مخصوص 3/8.

د-وزن قطعه ریخته شده از جنس نوعی الیاژ الو مینیم - منیزم باوزن مخصوص 83/1

(از تمام انقباض ها صرفنظر می شود، وزن مخصوص برحسب گرم بر سانتیمترمکعب می باشد. ).

 

5 -   دریک کارگاه ریخته گری مقادیر توزین شده عبارتند از :

وزن شارژ: 420 کیلو گرم نیرو - وزن قطعات سالم : 340 کیلو گرم نیرو - وزن قطعات  بدون تراش :  280 کیلو گرم نیرو - وزن قطعات قابل فروش: 250 کیلو گرم نیرو مطلوب است :

الف- راندمان ریختگی

ب- راندمان کل ( مفید )

ج- وزن قطعات برگشتی در اخرین مراحل کنترل در صورتی که ضایعات تراش 5/2 درصد وزن شارژ باشد

 

6- چه مقدار ساچمه های نیکلی (95%) و فروکرم ( 60% کرم) باید به 750 کیلو گرم چدن مذاب اضافه گردد تا مقدار نیکل چدن به 8/0 % و مقدار کرم 25/0 % برسد . ( هیچگونه سوختی برای نیکل و کرم در نظر گرفته نشود.)

 

موفق باشید.

طاهری

 


نعمت الله طاهری