متالورژي سمنان


سئوالات امتحان اصول ریخته گری و کارگاه

بسمه تعالی

مرکزآموزش عالی علمی – کاربردی پالنده صاف سمنان

امتحان اصول ریخته گری و کارگاه                 تابستان 88            وقت امتحان :70  دقیقه

نام ونام خانوادگی :                    شماره دانشجویی :                        نام استاد :

------------------------------------------------


1- اضافات مجاز که در ساخت مدل باید مد نظر قرار بگیرند را شرح دهید ؟

2- افزودنی های مختلف که درماسه قالب گیری کاربرد دارند را نام ببرید ؟

3- قالب گیری به روش  CO2 را شرح دهید؟

4- مزایای تولید به روش ریخته گری نسبت به سایر روشهای تولید دیگر را  بنویسید ؟

5- چرا در ساخت مدلها بیشتر از چوب استفاده می شود ، بطور مختصر توضیح دهید ؟

6- ابعاد تغذیه لازم را برای قطعه ای مکعب شکل به ضلع 10 سانتیمتراز جنس نوعی فولاد ، محاسبه کنید؟     K=2.1Cm/min         Tr=1.44Tc         H=D

7-  به یک مورد از سئوالات زیر(قسمت الف و یا ب ) پاسخ دهید ؟

الف ) کوچکترین سطح مقطع تنگه سیستم راهگاهی را برای قطعه فوق (مکعب به ضلع 10سانتیمتر) را محاسبه کنید ؟

 (وزن مخصوص فولاد 8/7 گرم برسانتیمتر مکعب و ضریب ریختگی 5/0 ، زمان بارریزی 20ثانیه ، ارتفاع مؤثر راهگاه 18 سانتیمترو شتاب ثقل 981ساتیمتربرمجذورثانیه در نظر گرفته شود.)

ب) انواع مختلف سیستم راهگاهی را نام برده و هر یک را شرح دهید ؟

8- ماهیچه چیست و انواع آن ، چگونه تقسیم بندی می شود ؟

9- طرز کار کوره قوس الکتریکی را شرح دهید ؟ 

١٠- ریخته گری به روش دایکاست را توضیح دهید ؟

 

جمع بارم سئوالات 10نمره می باشد

 

 موفق باشید. طاهری


نعمت الله طاهری

ماه مبارک رمضان

ماه مهمانی خداوند مبارک

 


نعمت الله طاهری