متالورژي سمنان


نمونه سئوالات سال سوم رشته متالورژی

اصول متالورژیکی و تکنولوژیکی ریخته گری

11- کدام یک از موارد زیر جزء مزایای روش ریخته گری به شمار نمی آید؟

1) سهولت و سرعت تولید                                                                        2) تولید قطعات بزرگ                    

3) غیر یکنواختی در خواص مکانیکی                                                            4) طبیعت فلز

 

12- جنس قالبهای دائمی به کدام عامل مهم بستگی دارد؟

1) مقاومت به سایش                   2) استحکام                                  3) مقاومت در برابر ضربه               4) سهولت در شکل پذیری

 

13- قطر ذرات ماسه چه اندازه است؟

1) 2-05/0 میلیمتر                     2) 002/0 میلمتر                          3) 5/0 میلیمتر                             4) 02/0-5/0 میلیمتر

 

14- کدام یک از ترکیبات زیر دیر گدازی ماسه های مصنوعی را کاهش می دهد؟

1) اکسید آلومینیم                        2) اکسید آهن                                3) اکسید سیلیسیم                           4) اکسید پتاسیم

 

15- اکسی کلرید جزء کدام یک از انواع چسبها می باشد؟

1) سیمان پرتلند                         2) سیمان شیمیایی                         3) سیلیکات سدیم                           4) ملاس ها

 

16- در کدام روش قالبگیری ماشینی فشردگی ماسه فقط بوسیله نیروی وزن خود ماسه انجام می شود؟

1) ضربه ای ساده                                   2) فشاری ساده                            3) ضربه ای – فشاری                    4) فشاری

 

17- از رنگ قرمز به چه منظور در مدل سازی استفاده می شود؟

1) برای نشان دادن قطعات آزاد                                                       2) برای قسمتهای تراشکاری

3) برای قسمتهای اصلی                                                               4) برای تکیه گاه های ماهیچه

 

18- کدام یک از رزین های زیر در فرآیند قالب گیری پوسته ای بیشترین کاربرد را دارد؟

1) اوره فرم آلدئید                       2) فوران                                                3) ملاس                                     4) فنل فرم آلدئید

 

19- روش ریخته گری تحت فشار با محفظه سرد برای کدام نوع از آلیاژها کاربرد زیادی دارد؟

1) مس                                                2) روی                                      3) سرب                                     4) چدن

 

20- مواد پوششی روانکار مطلوب کدام است؟

1) سیلیکات سدیم                        2) سیلیکات سدیم باکائولن                3) گرافیت                                   4) بنتونیت

 

21- کدام یک از عناصر زیر در آهن خام کوره بلند مضر و نامطلوب است؟

1) کربن                                   2) سیلیسیم                                  3) فسفر و گوگرد                          4) منگنز

 

22- زایده های قطعات ریختگی از قبیل راهگاه و قطعات معیوب در یک واحد تولیدی به ................ موسوم می باشند.

1) شمش های اولیه                    2) شمش های ثانویه                      3) قراضه ها                                4) برگشتی ها

 

23- کدام مورد رابطه تقریبی ساده مقدار تخلخل را بیان می کند؟

1)            2)               3)                       4)

 

24-مولیبدن دارای کدام نوع شبکه کریستالی می باشد؟

1) F.C.C                               2) B.C.C                                  3) H.C.P                                  4) شش وجهی

 

25-در کدام نوع از انجماد، انجماد از جداره قالب شروع شده و پوسته جامد فلز به تدریج به طرف مرکز قطعه ادامه می یابد؟

1) همه جانیه                             2) جهت دار                                 3) پوسته ای                                 4) با دامنه انجماد کوتاه

 

26- مذاب رسانی صحیح وانجماد جهت دار از قطعه به تغذیه هنگامی امکان پذیر می شود که:

1) tr>tc>tn                           2) tn>tc>tr                              3) tr>tn>tc                              4) tc>tn>tr

 

27-      کدام گزینه تغذیه گرم را بیان می کند؟

1) راهبارهß تغذیه ß قطعه         2) تغذیه ß راهباره ß قطعه                       3) راهباره ß قطعه ß تغذیه                   4) قطعه ß راهباره ß تغذیه

 

28- کدام گزینه رابطه تنش سطحی را بیان می کند؟

1)                              2)                                 3)                                 4)

 

29- مقدار حرارتی که درجه حرارت یک گرم آب را به مقدار یک درجه سانتی گراد بالا ببرد ................ می نامند.

1) گرمای ویژه                          2) گرمای نهان گداز                       3) کالری                                                4) B.T.U

 

30- کدام یک از موارد زیر جزء منابع تولید گاز در مذاب نمی باشد؟

1) هوای محیط                           2) مواد نسوز                               3) مواد قالب                                4) سیالیت مذاب

 

محاسبات فنی عمومی وتخصصی

31- محیط دایره ای که قطر آن 2 متر است چند سانتی متر می باشد؟

1) 28/6                                  2) 8/62                                     3) 628                                      4) 06280/0

32- زاویه مرکزی (α) و زاویه بین دو ضلع (β) یک شش ضلعی منتظم را به دست آورید؟

1) °30= α   و °150= β                        2) °60= α   و °120= β                3) °90= α   و °110= β                          4) °45= α   و °135= β  

 

33- 3 رادیان معادل چند درجه می باشد؟

1) 9/117                                2) 7/119                                   3) 1/179                                   4) 9/171

 

34- مساحت شکل مقابل را به دست آورید؟

1) 4800                                 2) 2400                                                                 100

3) 3600                                 4) 1200

                                                                                                                   80

35- هر g/cm3 معادل چند kg/dm3 می باشد؟

1) 1                                       2) 100                                      3) 1000                                                4) 1000000

 

36- نسبت انتقال در دستگاه انتقال حرکت با مشخصات mm84=1d و min/1190=n1 و min340=2n را بدست آورید؟

1) 5:1/2                                 2)5:1/3                                     3) 5:1/4                                    4) 28:1/0

 

37- نقطة ذوب مس oc1083  است آن را بر حسب درجه حرارت کلوین بدست آورید؟

1) 810                                   2) 1981                                                3) 1263                                                4) 1356

 

38- واحد توان در سیستم SI کدام است؟

1) ژول                                                2) نیوتن                                     3) وات                                       4) وات ثانیه

 

39- جرم مکعبی به ابعاد cm30×20×10 و جرم مخصوص gr/cm37/2 چند کیلوگرم می باشد؟

1) 16200                               2) 200/16                                 3) 162                                      4) 62/1

 

40- از یک میله فولادی به طول 1 متر قطعاتی به ابعاد cm 30 و cm40و cm5/4 بریده خواهد شد. درصد دور ریز آن را حساب کنید؟

1) 2/34%                              2)5/24%                                  3)5/43%                                  4)5/13%

 

42- اگر شیب حرارتی دیواره ای 40 باشد ودر جه حرارت سطح داخلی دیواره oc985، درجه حرارت را در عمق 16 سانتی متری از سطح گرم دیواره چه مقدار است؟

1) oc435                               2) oc 345                                 3) oc 543                                 4) oc 645

 

43- ضریب انبساط خطی یک نوع آلیاژ برنج، به طور متوسط از درجه حرارت محیط (oc25= iθ) تا نقطه ذوب (oc906=mθ) برابر است با  ، درصد اضافه مجاز انقباض در طراحی مدل چه میزان است؟

1) 76/2%                              2) 67/3%                                 3) 76/1%                                 4) 76/3%

 

45- هر  معادل چند  است؟

1) 18/4                                  2) 24/0                                     3) 81/9                                     4) 326/2

 

46- مطلوبست درصد راکتیویته نوع کک، که در آن 85% گاز منو اکسید کربن و بقیه گاز دی اکسید کربن خارج شده اند؟

1) 9/83%                              2) 8/63%                                 3) 9/85%                                 4) 9/73%

 

48- وزن یک مدل فلزی از آلیاژ آلومینیم با چگالی 3/2 برابر 2/9 کیلوگرم است. و اگرقطعه ریخته شده از برنج با چگالی 3/8 باشد وزن قطعه چند کیلوگرم است؟

1) 43                                     2) 34                                        3) 23                                        4) 54

 

49- اگر ترکیب حجمی هوا 20% اکسیژن و بقیه نیتروژن باشد، برای احتراق کامل 4/2 کیلوگرم کربن خالص چند متر مکعب هوا در شرایط متعارفی لازم است؟

1) 4/22                                  2) 4/28                                     3) 2/16                                     4) 2/11

 

 

شناخت فلزات

51- برای پی جویی کانسار کرومیت آنها را در سنگهای ................. ردیابی می کنند؟

1) آذرین                                  2) طبقات رسوبی                          3) رسوبات یخچالی                                   4) طبقات رسی

 

52- کوره های با جداره اسیدی از چه ماده ای ساخته می شوند؟

1) آجرهای منیزیتی                    2) خاک نسوز                               3) آجرهای سیلیسی                       4) آجرهای کرومیتی

 

53- استاتور توربینها از کدام نوع چدن ساخته می شوند؟

1) داکتیل                                  2) چکش خوار                              3) خاکستری                                4) آلیاژی

 

54- کدام عنصر باعث تشکیل چدن های نشکن می شود؟

1) سیلیسیم                               2) منگنز                                     3) منیزیم                                    4) کرم

 

55- جهت افزایش استحکام در درجه حرارتهای بالا از کدام عنصر در چدن استفاده می شود؟

1) کرم                                     2) نیکل                                       3) مس                                       4) مولیبدن

 

56- فسفر در چدن ها باعث افزایش ..................... می شود.

1) سختی                                 2) استحکام                                  3) سیالیت                                   4) نقطه ذوب

 

57- لوله واتصالات تحت فشار از چه نوع چدنی ساخته می شوند؟

1) مالی بل                               2) خاکستری                                3) گرافیت کروی                           4) چکش خوار

 

58- کدام نوع فولاد در برابر عوامل خورنده و سایشی مقاوم می باشد؟

1) منگنزی                               2) کرم دار                                   3) نیکل و کرم                               4) سیلیسیم دار

 

59- کانی معروف مس ........................ است.

1) بوکسیت                               2) هماتیت                                   3) کوپریت                                   4) سیدریت

 

60- تولید فلزات با نقطه ذوب بسیار بالا توسط کدام روش انجام می گیرد؟

1) اکستروژن                            2) ریخته گری                              3) متالورژی پودر                         4) جوشکاری

 

رسم عمومی و مدل و قالب

61- در نقشه مدلسازی کدام مورد ابتدا مد نظر باید قرار گیرد؟

1) شیب                                   2) خط جدایش                              3) تکیه گاه                                   4) اضافه انقباض

 

 

62- در نقشه ساختمانی مدل کدام مورد مشخص می شود؟

1) تکیه گاه، اضافه تراش، خط جدایش                                              2) شیب، تکیه گاه، اضافه انقباض

3) خط جدایش، پین انقباض، اضافه تراش                                         4) شیب، بین انطباق مدل ، تکیه گاه

 

63- خط جدایش در نقشه مدلسازی و ساختمانی مدل چگونه است؟

1) خط نقطه ضخیم- خط نقطه نازک                                                  2) خط نقطه نازک- خط نقطه ضخیم

3) خط نقطه ضخیم- خط نقطه ضخیم                                                 4) خط نقطه ضخیم- خط پر و ضخیم

 

64- کدام مورد به ترتیب مقیاسات کاهنده وافزاینده را نشان می دهد؟

1) 5:1  و 2:2                          2) 1:2   و    3:2                         3) 1:8   و 1:9                            4) موارد 2و3

 

65- قطعه ای که نمی توان روی آن براده برداری کرد در مدل ان از چه نوع شیبی استفاده می گردد؟

1) شیب نقصانی                         2) شیب نقصانی و میانی                 3) شیب میانی                              4) شیب اضافی

 

66- درنقشة مدلسازی کدام مورد صحیح است؟

1) ارتفاع و شیب تکیه گاه فوقانی بیشتر از تکیه گاه پایینی است

2) میزان اضافه تراش سطوح بالائی بیشتر از سطوح پایینی است

3) اضافه انقباض ابعاد داخلی با ابعاد خارجی تفاوت دارد

4) ارتفاع و شیب تکیه گاه پایینی بیشتر از تکیه گاه فوقانی است

 

67- ماهیچه چکمه ای چه موقعی مورد استفاده قرار می گیرد؟

1) ماهیچه ای که تکیه گاه مناسب و مقاوم ندارد                                               2) ماهیچه ای که اصولاً هیچ تکیه گاهی ندارد

3) وقتی که سوراخ از سطح جدایش دور باشد                                                 4) موارد 1 و3

 

68-  کدامیک از موارد زیر درباره مدلهای شابلونی صدق نمی کند ؟

1) مدل شابلونی برای تولید قطعات با دقت بالا استفاده دارد        

2) مدل شابلونی برای تولید قطعات طویل استفاده دارد

3)مدل شابلونی برای تولید قطعات با تعداد کم استفاده دارد

4) مدل شابلونی برای تولید قطعات با مقاطع یکنواخت و طویل استفاده دارد

 

69- راهنمای ماهیچه چه استفاده ای دارد؟

1) جلوگیری از جابجایی ماهیچه                                                     2) ساخت ماهیچه با ابعاد دقیق

3) جاگذاری صحیح ماهیچه                                                                        4) موارد 1 و3

 

شیمی 2

76- مفهوم عدد اتمی یک عنصر کدام است؟

1) تعداد پروتونهای اتم هر عنصر را عدد اتمی می گویند                            2) تعداد نوترونهای اتم هر عنصر را عدد اتمی می گویند

3) مجموع  تعداد پروتونها ونوترونهای هر اتم را عدد اتمی می گویند    4) مجموع تعداد الکترونها و نوترونهای هر اتم را عدد اتمی می گویند

 

77- منظور از لایه ظرفیت کدام است؟

1) به اولین لایه الکترونی هر اتم  لایه ظرفیت گویند                  2) به آخرین لایه الکترونی هر اتم لایه ظرفیت گویند

3) به مجموع لایه های الکترونی لایه ظرفیت گویند                   4) به سطوح انرژی لایه ظرفیت گویند

78- آرایش الکترونی برای عنصر پتاسیم K19 کدام است؟

1) 1d3     6p3      2s3      6p2     2s2      2s1                          2)   1d4     6p3      2s3      6p2     2s2      2s1

3) 1s4     6p3      2s3      6p2     2s2      2s1                           4) 1d3] Ar18[

 

79- مفهوم ملکول قطبی کدام است؟

1) مولکولی که قطبیت پیوندهای آن اثر یکدیگر را از بین نمی برند

2) مولکولی که قطبیت پیوندهای آن اثر یکدیگر را از بین می برند

3) مولکول دو اتمی مثل HF که تنها یک پیوند قطبی دارند

4) موارد 1و3

 

80- عوامل مؤثر بر تعادل یعنی عواملی که در جابجا کردن تعداد تعادلها موثر عبارتند:

1) دما، غلظت، فشار                                                                   2) دما، کاتالیزور، سطح تماس

3) دما، نوع مواد، فشار                                                               4) فشار، غلظت، کاتالیزور

 

81- کدام عبارت زیر صحیح می باشد؟

1) تمام فلزات در هوا خورده میشوند                                                            2) تمام شبه فلزات در هوا خورده میشوند

3) فلزاتی مثل کروم و آلومینیم در هوا خورده نمی شوند                                    4) فلزاتی مثل آهن و فولاد در هوا خورده نمی شوند

 

 

82- ظرفیت گوگرد در 4SO2H چگونه محاسبه میگردد؟

1) 6=2-(2×4)                         2) 6=2-(4×2)                            3) 3=2-(2+4)                            4) موارد 1 و2

 

84-  PH محلول 01/0 مولار اسید هیدروکلریک HCL کدام است ودامنه تغییرات PH برای این ماده چقدر است؟

1) بین صفر تا هفت، 2=PH                                                         2) بین صفر تا هفت، 2-10=PH     

3) بین هفت تا چهارده، 01/0=PH                                                 4) بین صفر تا چهارده، 2=PH

 

85-  نرمالیته محلول 147 گرم در لیتر اسید سولفوریک 4SO2H کدام است؟

1) 3 نرمال                               2) 2 نرمال                                  3) 1/3 نرمال                               4) 1/2 نرمال

 

86- کدام خاصیت در مورد الماس درست است؟

1) نرم ترین ماده موجود در طبیعت است       

2) سخت ترین ماده موجود در طبیعت است و همه چیز را خط می اندازد

3) در بلور الماس هر اتم کربن با 4 اتم کربن دیگر پیوند کووالانسی یگانه دارد

4) موارد 2و3

 

87- کدام خاصیت در مورد گرافیت صحیح است؟

1) در بلور گرافیت هر اتم کربن با 3 اتم کربن دیگر پیوند کووالانسی یگانه دارد

2) نرم ترین جامد های معدنی است

3) بلور گرافیت ساختار لایه ای دارد

4) همه موارد

 

88- کدام گزینه صحیح می باشد؟

1) طلا فلزی زرد خوشرنگ و بسیار نرم و سنگین و فساد ناپذیر می باشد

2) طلا فلزی نجیب و فساد پذیر می باشد

3) طلا در طبیعت بصورت ترکیب یافت می شود

4) هیچ ماده ای نمی تواند طلا را در خود حل نماید

 

89-علم و تکنیک جدا کردن فلزات از کانة آنها را ...................... گویند.

1) الکترولیز                              2) متالورژی                                3) خوردگی فلزات                         4) تغلیظ کانه

 

 90- مشخصات چدن کدام است؟

1) آنچه که بصورت مذاب از کوره بلند ذوب آهن خارج می شود

2) ماده ای است که بین 4 تا5 درصد کربن دارد

3) از آهن خالص زود گدازتر است

4) همه موارد صحیح می باشد

کارگاه ریخته گری 1 و2

91- یکی از مهم ترین عیوب ماسه های طبیعی کدام است؟

1) قیمت آن                               2) میزان چسب آن                         3) نا خالصی در آن                                    4) نقطه دیر گدازی آن

 

92- نام دیگر چسب سیلیکات سدیم کدام است؟

1) 2CO                                 2) سیلیس                                   3) آب شیشه                                4) رزین

 

93- کدام جمله در مورد بوته گرافیتی صحیح است؟

1) بوته هدایت حرارتی کمی دارد                                                     2) بوته خاصیت چسبندگی به مذاب دارد

3) بوته در فشار یک اتمسفر هرگز ذوب نمی شود                                 4) بوته به هیچ عنوان تصعید نمی شود

 

94- مدل ها از لحاظ شکل ظاهری چگونه تقسیم بندی می شوند؟

1) مدل طبیعی- ماهیچه دار                                                                        2) طبیعی- دو تکه

3) طبیعی- مدل فلزی                                                                   4) مدل چوبی- فلزی

 

95- گازی که میل ترکیبی زیادی نسبت به AL دارد کدام است؟

1) نیتروژن                               2) هیدروژن                                 3) هلیم                                 4) هیدروژن و نیتروژن

 

96- چسب مورد استفاده در روش قالبگیری ماسه تر کدام است؟

1) سپاریت                               2) سیلیکات سدیم                           3) فنل فرمالدئید                            4) بنتونیت

 

97- اجزای یک سیستم راهگاهی به ترتیب عبارتند از:

1) حوضچه بالائی- کانال بار ریز- کانال اصلی- حوضچه پایینی- کانال فرعی

2) حوضچه بالائی- کانال اصلی- کانال بار ریز- حوضچه پایینی- کانال فرعی

3) حوضچه بالائی- کانال بار ریز- کانال اصلی- کانال فرعی

4) حوضچه بالائی- کانال بار ریز- حوضچه پایینی- کانال اصلی- کانال فرعی

 

98- در کورة زمینی بوته ای تماس مذاب با سوخت از چه نوعی می باشد؟

1) تماس غیر مستقیم                   2) تماس مستقیم                            3) تماس سطحی                           4) تماس مختلط

 

99- پس قالب برای قالب گیری کدامیک از مدل های زیر استفاده می شود؟

1) مدل با سطح جدایش غیر یکنواخت                                                2) مدل با ماهیچه سر خود

3) مدل با قطعه آزاد                                                                     4) مدل های بزرگ و پیچیده

 

100-     برای ریخته گری کدامیک از آلیاژ های زیر از ماسه های درشت تری استفاده می شود؟

1) آلومینیم                               2) مس                                       3) چدن                                       4) سیلومین

 

101-     در روش ماهیچه سازی سرد از کدام چسب استفاده می شود؟

1) چسب فوران واسید فسفریک                                                       2) چسب فنل فرمالدئید

3) چسب بنتونیت                                                                        4) چسب ماسه شِل

 

102- برای  خارج کردن ماهیچه هایی که سطح صاف و مسطح ندارند از داخل جعبه ماهیچه از .................. کمک گرفته می شود؟

1) دو نیم جعبه ماهیچه                 2) بستر ماهیچه                            3) صفحه زیر درجه                                   4) صفحه ماهیچه

 

تکنولوژی مدلسازی

103-  مدلهای ماهیچه دار تو پر وسبدی جزء کدام مدلها هستند؟

1)مدلهای دو تکه                        2) مدلهای تولید                                        3) مدلهای دائمی                           4) مدلهای کمکی

 

104- نام دیگر چوب مرکزی کدام مورد است؟

1) چوب داخلی              2) چوب پیر                                             3) چوب جوان                              4) چوب مغز درخت

106- کدام مورد انداختن چوب را توضیح می دهد؟

1) چوب در جهت عرضی به سمت چپ خم شود                       2) چوب در جهت عرضی به سمت راست خم شود

3) چوب در جهت طولی خم شود                             4) موارد 1و2

 

107- اندازه گیرهای ثابت کدام مورد می باشد؟

1) خط کش                               2) میکرومتر                                3) نقاله                                      4) فرمان

 

108-  زاویه برش در اره های ظریف بر چند درجه است؟

1) °90=α                               2) °90>α                                  3) °90<α                                  4) °75=α

 

109- چنانچه دهانه رنده بزرگ باشد طول پوشال ................... وضخامت آن ................... می شود؟

1) بلند- زیاد                             2) کوتاه – کم                               3) کوتاه- زیاد                              4) بلند- کم

 

110-  از کدام سوهان جهت چوبسای کاری سطوح قوس دار تخت استفاده می کنند؟

1) تخت                                   2) گرد                                        3) نیم گرد                                   4) فرم

 

                                                                                                            موفق باشید


نعمت الله طاهری

نمونه سئوالات ریخته گری( شاخه کاردانش)

1- نوعی ریخته گری می باشد که مواد مذاب تحت فشار بداخل قالب تزریق می شود . این سیستم بر خلاف سیستم ریژه که مذاب تحت نیروی وزن خود بداخل قالب می رود امکانات تولید قطعات محکم وبدون مک را داراست.
الف : ریخته گری دایکاست       ب: ریخته گری سانتریفوژ     ج: ریخته گری ثقلی     د: ریخته گری دقیق

از مزایای ریخته گری تحت فشارنمی باشد.-2

الف : تولید انبوه و با صرفه          ب: تولید با صرفه قطعات سنگین      ج: تولید قطعات پیچیده         د: قطعات تولید شده در این سیستم از پرداخت خوبی بر خوردار است.

 3- ازمعایب ریخته گری تحت فشار نمی باشد .

الف : نیاز به هزینه بالا         ب: در زمان کوتاه تولید زیادی را امکان نمی دهد.        ج: وزن قطعات در این سیستم محدویت دارد         د: از فلزاتی که نقطه ذوب آنها در حدود آلیاژ مس  و کمتر می باشد می توان استفاده نمود.

4- از علل گستردگی کاربرد ریخته گری نیست .

الف : به روش ریخته گری می توان قطعاتی را تولید کرد که هندسه بسیار پیچیده ای دارند و یا دارای حفره های درونی می باشند.

ب: برای تولید قطعات بسیار کوچک و همچنین قطعات بسیار بزرگ از چندصد گرم تا چندین هزار کیلو گرم می توان از این روش استفاده کرد.

ج:  این روش از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است . و هدر رفت کمی دارد. فلزات اضافی در هر بار ریخته گری دوبار ذوب شده و استفاده می شوند.

د:  فلز ریخته گری شده ایزو تروپیک نیست یعنی در تمام جهات دارای خواص فیزیکی و مکانیکی یکسانی  نمی باشد .

5- کانال هایی عمودی و افقی توخالی هستند که محفظه قالب را به سطح آن متصل می کنند. و از این طریق مداب را به محفظه قالب می رسانند .

الف :کانال بارریز          ب: سیستم راهگاهی         ج:کانال اصلی          د:راهگاه

6- : در این نوع سیلندر تزریق خارج از مذاب بوده و مواد مذاب توسط دست به داخل سیلندر تزریق منتقل می شود. 
الف : ماشینهای دایکاست با محفظه تزریق گرم         ب: ماشینهای دایکاست با محفظه تحت خلاء        ج: ماشینهای دایکاست با محفظه تزریق سرد         د: ماشینهای دایکاست با محفظه تزریق تحت فشار

7- سوراخهای باریکی هستند که حفره قالب را به فضای بیرون متصل می کنند و به گاز ها و هوای داخل قالب اجازه می دهند که از قالب خارج شوند.

الف :  تغذیه        ب:قانجاق        ج: منافذ هوا           د: راهگاه ها

8- به روشی اطلاق می شود که ‏در آن قالب با استفاده از پوشاندن مدلهای از بین رونده ‏توسط دوغاب سرامیکی ایجاد می شود. مدل(که معمولاً ‏از موم یا پلاستیک است) توسط سوزاندن یا ذوب کردن ‏از محفظة قالب خارج می شود.‏

الف : ریخته گری در خلاء         ب: ریخته گری دقیق       ج: ریخته گری مومی         د: ریخته گری ذوبی

9- بسیاری از قطعات ریخته گری دارای سوراخ های داخلی هستند(فضا های خالی).یا برخی حفره های موجود در ساختار آنها از هیچ کجای قالب قابل دسترسی نیستند. این سطوح درونی به وسیله ............ایجاد می گردند.

الف :  ماهیچه ها       ب:مبردها        ج:قطعات توخالی          د:هسته های توپر

10- از مزایای روش ریخته گری دقیق ‏نیست .

الف‏- تولید انبوه قطعات با اشکال پیچیده که ‏توسط روشهای دیگر ریخته گری نمی ‏توان تولید نمود توسط این فرآیندامکان ‏پذیر می شود.‏

ب‏- خط جدایش قطعات حذف می شود و ‏نتیجتاً موجب حذف عیوبی  می شود که ‏در اثر وجود خط جدایش به وجود می ‏آید.‏‏‏

ج‏- این روش برای تولید کلیه فلزات و ‏آلیاژهای ریختگی به کار نمی رود. ‏‏

د‏- ‏توسط این فرآیند امکان تولید قطعاتی با ‏حداقل نیاز به عملیات ماشینکاری و تمام ‏کاری وجود دارد. بنابر این محدودیت ‏استفاده از آلیاژهایی با قابلیت ماشینکاری ‏بد از بین می رود.‏

‏11-  این چدن های جزو مهمترین چدن های مهندسی هستند و بالاترین کاربرد دارند نام این چدن ها از خصوصیات رنگ خاکستری سطح مقطع شکست آن و شکل گرافیت مشتق می‌شود.

الف : چدن های مالیبل          ب: چدن های باگرافیت فشرده       ج: چدن های خاکستری         د: چدن های داکتیل

12- یکی از مهم ترین عیوب ماسه های طبیعی کدام است؟

1) قیمت آن          2) میزان چسب آن            3) نا خالصی در آن           4) نقطه دیر گدازی آن

13- سرعت خروج گاز از ماسه بر حسب سانتیمتر مکعب بر دقیقه را توسط این دستگاه به دست می آورند ، به این ترتیب توسط دستگاه حجم هوایی که در مدت معینی (یک دقیقه)از نمونه ای به اندازه یک سانتیمتر مکعب عبور می کند ( در تحت فشار10کیلوگرم بر سانتیمتر مربع)را اندازه می گیرندآنگاه توسط فرمول و یاخود دستگاه بطور اتومات عدد قابلیت نفوذ و خروج گاز از ماسه را مشخص می کند.

الف :دستگاه اونیورسال          ب: دستگاه رطوبت سنج        ج: دستگاه مقاومت سنج خروج گاز ماسه          د: آزمایش درصد نفوذ گاز در ماسه

 14-این دستگاه تشکیل شده از یک قسمت نیم کره فولادی، که به فنر و از آنجا به عقربه متصل است و با فشردن آرام آن به ماسه ، فنر جمع می شود و عقربه مقاومت ماسه را در برابر  آن آزمایش نشان می دهد ، این آزمایش رابطه مسنتقیم با فشردگی ماسه دارد.

الف : دستگاه مقاومت سنج ماسه         ب: دستگاه تعیین فشردگی ماسه        ج: دستگاه اونیورسال          د: دستگاه تعیین استحکام ماسه
15- برای تعیین اندازه و پخش ذرات ماسه از این دستگاه استفاده می شود ، این دستگاه دارای غربال ها با شماره های مختلف است که ریز به درشت روی هم قرار می گیرند آنگاه مقداری ماسه را روی غربال اولی که درشت تر است میریزند و دستگاه را به مدت 15 دقیقه روشن می کنند و سپس مقدار ماسه باقیمانده در هر الک را وزن کرده و نمودار پخش ذرات ماسه رسم میشود و همچنین بوسیله اعداد بدست آمده عدد ریزی ماسه محاسبه میشود.

الف : دستگاه تعیین ریزی ماسه         ب:دستگاه تعیین دانه بندی ماسه        ج: دستگاه تعیین اندازه ماسه         د: دستگاه تعیین فشردگی ماسه
16- ماسه قالبگیری باید پس از مخلوط شدن با چسب و آب شکل پذیر شده و بعد از قالب گیری استحکام خوبی داشته باشد تا هنگام جابجایی و بارریزی،شکل اولیه خود را حفظ کند که به آن ..... گفته می شود.

الف : استحکام ماسه          ب: استحکام خشک ماسه       ج: استحکام تر ماسه         د: استحکام تر و خشک ماسه

17-  این دستگاه نمونه های استوانه ای به قطر2  اینچ و ارتفاع  2 اینچ میسازد برای ساختن نمونه مقدار معینی ماسه را در سیلندر مخصوص می ریزند و سپس در محل خود در دستگاه نمونه ساز گذاشته و به وسیله آن ضربه هایی به ماسه زده می شود تا نمونه ساخته شود و سپس نمونه در دستگاه دیگر تحت آزمایش گوناگون قرار میگیرد.

الف : کوبه استاندارد         ب: دستگاه شات بلاست        ج: دستگاه ماهیچه ساز         د: دستگاه تعیین مقاومت مکانیکی ماسه

 

18-             دارای هدایت قابلیت هدایت حرارتی بالایی می باشد که بعد از نقره و مس بهترین هادی حرارتی شناخته می شود و دارای دانسیته ای در حدود7/2 سانتی متر مکعب است . که به همین دلیل جزو آلیاژ های سبک محسوب می شود .

الف :منیزیم          ب:منگنز        ج:  آلومینیم        د:تیتانیم

 

19- بیشتر آلیاژهای این فلز دارای مقاومت به خوردگی زیادی هستند که به علت ایجاد لایه پایدار اکسیدی متخلخل می باشد ، دارای نقطه ذوب پایین در حدود 650 درجه سانتیگراد است و قابلیت انجام عملیات حرارتی دارند اما عملیات حرارتی آن اج هاردینگ یا پیر سازی می باشد و دارای قابلیت انجام کار مکانیکی و تغییر فرم سرد و گرم می باشند ، این الیاژها را می توان در قالب های دائمی و یا فورج نیز استفاده کرد .
الف :آهن          ب: آلومینیم        ج:نیکل          د:قلع


20- از انواع چدن ها نیست .
الف : چدن خاکستری         ب: چدن سفید چدن مالیبل       ج: جدن داکتیل          د: چدن دیرگداز

21- از عواملی که بر خواص چدن تاثیر می گذارد ، نیست .
الف : شکل گرافیتها         ب: نحوه توزیع گرافیتها        ج: اندازه گرافیتها         د: وزن و رنگ گرافیتها

22-این نوع چدن دارای گرافیتهای لایه ای ( کرمی شکل ) است و سختی و استحکام بالایی دارد و دارای قابلیت ماشین کاری خوب است و همچنین خاصیت الاستیک و جذب ارتعاش بالایی دارد.معمولا استحکام و سختی این نوع آلیاژها بستگی به ترکیب شیمیایی آنها دارد. معمولا چدن های هیپو دارای استحکام و سختی پایین تری هستند و از مقاومت به ضربه بالاتری برخوردارهستند اما چدن های هیپردارای گرافیتهای درشت و غیر یکنواخت و دارای سختی بیشتری هستند.

الف : چدن خاکستری:         ب: چدن مالیبل         ج: چدن فشرده          د: چدن کروی

23- این فاز وقتی به وجود می آید که سرعت سرد کردن آهسته باشد و درصد si بالا باشد و عموما در چدن های هیپر به دلیل آنکه کربن گرافیت زا بوده به وجود می آید ، در میکروسکپ به رنگ سفید دیده می شود.

الف : فاز پرلیت         ب:فاز سمنتیت        ج: فاز فریت           د:فاز اوستنیت


24- این فاز هنگامی به وجود می آید که سرعت سرد کردن بالا باشد و درصد si کم باشد و عموما در چدن های هیپو به وجود می آید، این فاز دز میکروسکپ شبیه اثر انگشت است .

الف : فاز پرلیت         ب:فاز سمنتیت        ج: فاز فریت           د:فاز اوستنیت

25- این فاز وقتی به وجود می آید که سرعت سرد کردن بالا باشد به نحوی که کاربید آهن فرصت تجزیه شدن را پیدا نکند این فاز باعث کاهش خاصیت ماشین کاری شده و مقاومت به ضربه را نیز کاهش می دهد اما مقاوت به سایش و سختی را افزایش می دهد.

الف : فاز پرلیت         ب:فاز سمنتیت        ج: فاز فریت           د:فاز اوستنیت

26- این فاز در چدن ها هنگامی به وجود می آید که درصد فسفر زیاد باشد در واقع فاز این  یوتکتیک سه تایی آهن - فسفر - فسفید آهن می باشد ، این فاز دارای نقطه ذوب پایینی در حدود 940 تا 970 درجه سانتی گراد است و لذا جزء آخرین اجزایی است که در مذاب منجمد می شود ، به همین دلیل است که این فاز همیشه در مرز دانه ها تجمع می کند و باعث کاهش خواص مکانیکی می شود .

الف : پرلیت         ب:بینایت        ج: استدیت       د:مارتنزیت

27- این عنصر از اتمسفر محیط و رطوبت موجود در محفظه قالب وارد مذاب می شود . و باعث ایجاد مک و حفرات گازی در درون قطعه می گردد . و با افزایش درصد آلومینیم در مذاب چدن میزان انحلال این عنصر افزایش پیدا می کند

الف : هیدروژن         ب:ازت        ج: هلیم         د:گاز کربنیک

28- این عنصر پس از کربن یکی از قوی ترین عناصر گرافیت زا محسوب می شودکه بیشترین حد آن در مذاب چدن خاکستری حد اکثر 3 در صد می باشد .

الف : هیدروژن         ب: میلیسیم       ج: مس         د:کرم

29- این عنصر گرافیت زا بوده و تاثیر آن در مذاب چدن نصف تاثیر سیلیسیم می باشد، باعث افزایش استحکام ، سختی و خواص مکانیکی می شود و همچنین باعث افزایش وزن مخصوص چدن می شود که یک عامل پرلیت زا می باشد که باعث ایجاد پرلیت ریز درچدن خاکستری می شود، معمولا به همراه عنصر کرم استفاده می شود.

الف : نیکل          ب: مس       ج: تیتانیم         د:منگنز

 
30-  اضافه کردن مواد معینی به مذاب چدن که دارای اثر گرافیت زایی بوده و این مرحله قبل از تخلیه مذاب در محفظه قالب به مذاب اضافه می شود را .......... گویند که هر چه اختلاف زمان بین تخلیه مذاب بعد از آن کمتر باشد تاثیر آن بیشتر خواهد بود.

الف :عملیات حرارتی          ب:کریستاله کردن        ج:رشد دانه ها          د: تلقیح


31- در این روش از ماسه سیلیسی استفاده می شود و چسب مورد استفاده در ان سیلیکات سدیم است ، این روش دارای دقت ابعادی بالاتر و تراشکاری کمتر و عدم نیاز به درجه در مرحله ریخته گری می باشد .
الف : قالبگیری به روش  CO2        ب: قالبگیری به روش دقیق         ج: قالبگیری به روش ماسه ای خشک           د: قالبگیری به روش  تر

32- در این چدن کربن به شکل سمنتیت ( Fe3C ) وجود دارد که وجود سمنتیت باعث افزایش سختی و استحکام در چدن و کاهش مقاومت به ضربه و انعطاف پذیری چدن می شود.

 الف : چدن مالیبل        ب:چدن نشکن        ج: چدن سفید         د:چدن خاکستری

33- این چدن از انجام عملیات حرارتی بر روی چدن سفید به دست می آید ، نسبت به چدن سفید قابلیت ضربه پذیری و چکش خواری بهتری دارد و در عین حال دارای مقاومت به سایش بهتری است ، ترکیب این شیمیایی چدن مشابه ترکیب شیمیایی چدن سفید است.

الف : چدن خاکستری         ب:چدن مالیبل        ج: چدن نشکن         د:چدن فشرده

34- انواع فولادها را چگونه تقسیم بندی می کنند؟

الف : فولادهای کم کربن – کربن متوسط و پر کربن         ب: آهنگری و ریخته گری       ج: نوردی و ریخته گری         د: فولاد های ساده کربنی ، فولاد های پر آلیاژی و فولاد های کم آلیاژی

35- در این فولاد ها مقدار کربن کمتر از 2/0درصد می باشد لذا قابلیت شکل پذیری و فرم دهی بالا دارد که در صنعت بیشتر در مواردی به کار می رود که استحکام پایین همراه با قابلیت انعطاف بالا در نظر باشد.
الف : فولادهای ساده نیمه آلیاژی         ب: فولاد های کم کربن        ج: فولاد های پرکربن          د: فولاد ها با کربن متوسط

36- در این فولاد ها مقدار کربن بیشتر از 5/0 درصد می باشد که افزایش درصد باعث افزایش سختی و کاهش انعطاف پذیری می شود در مواردی استفاده می شود که نیاز به سختی و مقاومت به سایش بالا باشد.

الف : فولادهای نیمه آلیاژی         ب: فولاد های کم کربن        ج: فولاد های پرکربن          د: فولاد ها ی آلیاژی

37- از و ظایف یک سیستم راهگاهی محسوب نمی شود .

الف- انتقال مذاب از محفظه قالب به بوته با سهولت انجام پذیرد .

ب- حرکت مذاب در مجاری و راهگاها با حداقل حرکت اغتشاشی انجام گیرد .

ج- مذاب به گونه ای وارد قالب گردد که سردترین قسمت بار به دورترین قسمت محفظه قالب رفته و گرم ترین آن در راهگاه ها باقی بماند این حالت موجب می شود تا از ایجاد حفره های انقباضی مذاب در قطعه ریخته گری جلوگیری گردد .

د- راهگاه  باید آنقدر بزرگ در نظر گرفته شوند که مذاب بتواند اولاً محفظه قالب را کاملا پر کرده و ثانیا به تغذیه قطعات ریختگی کمک کند .

38- از معایبی که در اثر عدم دقت در طراحی سیستم های راهگاهی امکان وجود دارند نمی باشد. 

الف- وارد شدن ماسه شلاکه ( Slag ) و ناخالصی ها ( Impurities ) به همراه مذاب به محفظه قالب خصوصا تجمع در بالا قالب .

ب- صاف شدن سطح قطعه ریختگی

ج- جذب گاز در مذاب و ایجاد مک و حفره در قطعه ریختگی

د- ایجاد حفره های انقباضی در قطعه ریختگی

39- کدام جمله در مورد کوره های ریخته گری صحیح نیست ؟

الف : از  گرافیت ، بدلیل ، نقطه ذوب بالا و نیز  نسوز بودن و انتقال حرارت خوبی که دارد ، در ساخت  جداره کوره های بوته ای استفاده  می کنند .
ب: ساختمان کوره ها ی دوار شامل یک اسکلت فلزی که به شکل یک استوانه متصل به دو مخروط ناقص است و توسط فلنچ روی استوانه و مخروط ها به یکدیگر متصل می شود ، می باشد .        

ج: در کوره های زمینی بوته به شکل ثابت و یا متحرک استفاده می شود و معمولا جنس بوته در این کوره ها از گرافیت و یا کاربید سیلیسیم می باشد        

 د: از کوره های بوته ای ،  کوره های تشعشعی ،  کوره های کوپل ، و  کوره های برقی در تهیه ذوب استفاده می کنند .

40- جسمی است که از چوب ، فلز ، ویا مواد دیگر مانند موم ، پلی استرین و...ساخته می شود و با قرار دادن در داخل مواد قالب ، شکل و اندازه قطعه ریخته گری را ایجاد کند .

الف :ماهیچه          ب:قالب        ج: مدل         د:الگو

41- در این سیستم راهگاهی مجموع سطوح مقطع کانال فرعی از سطح مقطع کانال اصلی بیشتر ، و سطح مقطع کانال اصلی بیشتر ازسطح راهگاه بارریز است و درنتیجه مذاب به آرامی وارد محفظه قالب می گردد نسبت های 1:2:3 مثالی از این نوع سیستم است .

الف : فشاری          ب: غیر فشاری        ج: غیر فشاری ،  فشاری       د: فشاری ، غیر فشاری

42-  چسب مورد استفاده در روش قالبگیری ماسه تر کدام است؟

الف - سپاریت                  ب-  سیلیکات سدیم ج-  فنل فرمالدئید               د-  بنتونیت

43- - اجزای یک سیستم راهگاهی به ترتیب عبارتند از:

الف :  حوضچه بالائی- کانال بار ریز- کانال اصلی- حوضچه پایینی- کانال فرعی

ب- حوضچه بالائی- کانال اصلی- کانال بار ریز- حوضچه پایینی- کانال فرعی

ج- حوضچه بالائی- کانال بار ریز- کانال اصلی- کانال فرعی

د-  حوضچه بالائی- کانال بار ریز- حوضچه پایینی- کانال اصلی- کانال فرعی

۴۴- سوال: عوامل و پارامتر های موثر بر خواص چدن های خاکستری چه می باشد ؟
۴۵- سوال: ویژگی های چدن خاکستری را بنویسید.
۴۶- سوال : نحوه محاسبه کربن معادل را بیان کنید .
۴٧- سوال : انواع فاز های موجود در چدن را نام ببرید .
۴٨- سوال: فاز فریت و مشخصات آن را نام ببرید .
۴٩- سوال:فاز پرلیت و مشخصات آن را نام ببرید .
۵٠- سوال:کاربید آهن یا سمنتیت را تعریف کنید .
۵١- سوال: تعریف فاز استدیت را بنویسید.
۵٢- سوال: انواع گرافیت را بر اساس استاندارد ASTM بیان کنید ؟

موفق باشید .


نعمت الله طاهری