متالورژي سمنان


امتحان تئورئ کارگاه ریخته گری

بسمه تعالی

دانشگاه ............

امتحان تئورئ کارگاه ریخته گری            نیمسال : اول         رشته صنایع و مکانیک          سال تحصیلی :  ........نام ونام خانوادگی :                        شماره دانشجویی :                  نام استاد :             وقت امتحان : 40 دقیقه

------------------------------------------------

1- قالبگیری یک مدل با قطعه آزاد را شرح دهید؟

2- افزودنی های مختلف که درماسه قالب گیری کاربرد دارند را نام ببرید ؟

3- قالب گیری به روش  CO2 را شرح دهید؟

4- ماهیچه چیست و انواع آن ، چگونه تقسیم بندی می شود ؟

5- چرا در ساخت مدلها بیشتر از چوب استفاده می شود ، بطور مختصر توضیح دهید ؟

۶- آلیاژسازی به چه منظوری صورت میگیرد و روش ساخت آلیاژ زیر را در کارگاه های کوچک ریخته گری شرح دهید ؟

AlCu15Si3

٧- چند نمونه از عملیات کیفی مذاب را نام ببرید و یک مورد آنرا شرح دهید ؟

٨- منظور از تغذیه گذاری در ریخته گری چیست ، توضیح دهید؟

٩- خصوصیات سیستم راهگاهی را بنویسید و اجزای آنرا نام ببرید؟

 جمع بارم 5 نمره

 

 موفق باشید. طاهری

 


نعمت الله طاهری