متالورژي سمنان


نمونه سئوالات امتحان :تئوری ریخته گری 3

بسمه تعالی دانشگاه آزاد سمنان امتحان :تئوری ریخته گری نیمسال:اول سال تحصیلی87- 86 وقت امتحان: 50 دقیقه نام و نام خانوادگی: شماره دانشجوئی: نام استاد: ارائه برگه سئوال بهمراه پاسخنامه الزامی می باشد. -------------------------------------------------------------------------------- 1 – ریخته گری را تعریف کرده و مزایای تولید این روش با سایر روشهای تولید را بنویسید ؟ 2- خصوصیات مواد قالب را همراه با مثال شرح دهید ؟ 3- آلیاژسازی به چه منظوری صورت میگیرد و روش ساخت آلیاژ زیر را در کارگاه های کوچک ریخته گری شرح دهید ؟ AlCu15Si3 4- چند نمونه از عملیات کیفی مذاب را نام ببرید و یک مورد آنرا شرح دهید ؟ 5- منظور از تغذیه گذاری در ریخته گری چیست ، توضیح دهید؟ 6- خصوصیات سیستم راهگاهی را بنویسید و اجزای آنرا نام ببرید؟ 7- ماهیچه چیست و انواع آنرا نام ببرید؟ 8- به یک مورد از سئوالات زیر پاسخ دهید ؟ الف ) تفاوتهای مدل و قطعه تولید شده آنرا بنویسید ؟ ب ) تفاوتهای رسم مدل و رسم مکانیکی همان قطعه را بنویسید؟ موفق باشید- طاهری
نعمت الله طاهری

نمونه سئوالات امتحان :تئوری ریخته گری 2

بسمه تعالی رشته : ساخت و تولید امتحان :تئوری ریخته گری نیمسال:دوم سال تحصیلی87- 86 وقت امتحان: 50 دقیقه نام و نام خانوادگی: شماره دانشجوئی: نام استاد: ارائه برگه سئوال بهمراه پاسخنامه الزامی می باشد. جمع بارم سئوالات 10 نمره -------------------------------------------------------------------------------- 1 – تولید درریخته گری به چند روش صورت میگیرد به اختصار توضیح دهید؟ 2- روشهای مختلف ورود گازها به مذاب را نام برده ،همچنین روشهای گاز زدایی از مذاب را بنویسید ؟ 3- آلیاژسازی به چه منظوری صورت میگیرد و روش ساخت آلیاژ زیر را در کارگاه های کوچک ریخته گری شرح دهید ؟ AlMg3 4- طرز کارکوره های قوس الکتریکی را بنویسید ؟ 5- ابعاد تغذیه لازم را برای قطعه ای مکعب شکل به ضلع 10 سانتیمتراز جنس نوعی فولاد ، محاسبه کنید؟ K=2.1Cm/min Tr=1.44Tc H=D 6- به یک مورد از سئوالات زیر پاسخ دهید ؟ الف ) کوچکترین سطح مقطع تنگه سیستم راهگاهی را برای قطعه فوق (مکعب به ضلع 10سانتیمتر) را محاسبه کنید ؟ (وزن مخصوص فولاد 8/7 گرم برسانتیمتر مکعب و ضریب ریختگی 5/0 ، زمان بارریزی 20ثانیه ، ارتفاع مؤثر راهگاه 18 سانتیمترو شتاب ثقل 981ساتیمتربرمجذورثانیه در نظر گرفته شود.) ب) خصوصیات سیستم راهگاهی را بنویسید و اجزای آنرا نام ببرید؟ 7- چند نمونه از افزودنیهای مواد قالب را نام برده ، بطور مختصر توضیح دهید؟ 8- انقباض چیست ودر هنگام طراحی مدلها انقباض چگونه محاسبه می شود؟ 9- در هنگام طراحی مدلها به چه نکاتی باید توجه شود؟ 10- ماهیچه چیست و از چه قسمتهایی تشکیل می شود؟ موفق باشید- طاهری
نعمت الله طاهری

نمونه سئوالات امتحان :تئوری ریخته گری

بسمه تعالی رشته : صنایع وسیالات امتحان :تئوری ریخته گری نیمسال:دوم سال تحصیلی87- 86 وقت امتحان: 50 دقیقه نام و نام خانوادگی: شماره دانشجوئی: نام استاد: ارائه برگه سئوال بهمراه پاسخنامه الزامی می باشد. جمع بارم سئوالات 4 نمره -------------------------------------------------------------------------------- 1 – ریخته گری را تعریف کرده و مراحل ریخته گری (شرایط حاکم بر انجام آن ) را نام ببرید؟ 2- ماسه چیست وخصوصیات ماسه مورد استفاده در صنایع ریخته گری را بنویسید ؟ 3- آلیاژسازی به چه منظوری صورت میگیرد و روش ساخت آلیاژ زیر را در کارگاه های کوچک ریخته گری شرح دهید ؟ AlSi10 4- چند نمونه از کوره های مورد استفاده در صنایع ریخته گری را نام ببرید و یک مورد آنرا شرح دهید ؟ 5- منظور از خط جدایش در مدلهای ریخته گری چیست ، توضیح دهید؟ 6- خصوصیات سیستم راهگاهی را بنویسید و اجزای آنرا نام ببرید؟ 7- مک چیست و انواع آنرا نام ببرید؟ 8- به یک مورد از سئوالات زیر پاسخ دهید ؟ الف ) تفاوتهای مدل و قطعه تولید شده آنرا بنویسید ؟ ب ) ماهیچه چیست و از چه قسمتهایی تشکیل می شود؟ موفق باشید- طاهری
نعمت الله طاهری

سئوالات علم مواد 2

بسمه تعالی امتحان :علم مواد نیمسال:(دانشجویان معرفی شده) سال تحصیلی تاریخ: نام و نام خانوادگی: شماره دانشجوئی: نام استاد: وقت امتحان: 80 دقیقه ارائه برگه سئوال بهمراه پاسخنامه الزامی می باشد.بارم سئوالات مشخص نشده 5/1 نمره می باشد0 1- نقایص بلوری نقطه ای Vacencies (خلاء – جاخالی ها ) و خطی Dislocation را توضیح دهید ؟ 2- تفاوتهای عمده فولادهای هیپر یوتکتوئید و هیپو یوتکتوئید را بنویسید ؟ 3- با ترسیم اشکال ساده موارد ذیل را در شبکه کریستالی مکعب نشان دهید؟ ( 1 1 1) الف )صفحه با مشخصات میلر [1 1 1] ب) جهت با مشخصات میلر 4- ضریب فشردگی صفحه ( 1 0 0 ) شبکه کریستالی F.C.C را محاسبه کنید؟ 5- سمانتیت اولیه و سمانتیت ثانویه را توضیح دهید و بنویسید هر یک از چه فاز یا تحولی بوجود می آیند؟ 6- پیوند کوالانسی ( اشتراکی ) را بطور مختصر همراه با مثال شرح دهید ؟ 7- ثابت کنید جرم مخصوص مس 9/8 است . ( شبکه کریستالی F.C.C و شعاع اتمی بر حسب انگسترن بطور تقریب A 2785/1 ، جرم تمی 64 و عدد آوگادرو می باشد.) 8- چرا در ورقهای حلبی ابتدا فلز اصلی خورده میشود و فلز پوششی سالم باقی می ماند توضیح دهید ؟ 9- نمودار تعادلی یک سیستم دو تائی فرضی را رسم کنید که در حالت مذاب و در حالت جامد کاملا در یکدیگر حل می شوند ؟ 10- پرلیت چیست ، همراه با مثال توضیح دهید؟ (1نمره) 11- تحولات یوتکتیک ، یوتکتوئید و پریتکتیک را توضیح دهید ؟ 12- چه اتمهایی میتوانند بصورت بین نشین در ساختار کریستالی عناصر دیگر قرار گیرند ؟ چرا ؟(1نمره) 13- عدد همسایگی ( کوردیناسیون ) سه نوع شبکه کریستالی (بدلخواه ) بنویسید ؟ 14- نمودار تعادلی(فشار ،دما) آهن خالص را ترسیم کنید و خاصیت آلوتروپی را در آن نشان دهید ؟ موفق باشید.طاهـــــــــری
نعمت الله طاهری