متالورژي سمنان


سئولات ریخته گری درجه ۱ شاخه کار دانش

بسمه تعالی 

سئولات ریخته گری درجه ۱ شاخه کار دانش

۱-جرثقيل چه دستگاهي است و انواع آن را نام ببريد؟

2- چگونگي تنظيم سرعت وجهت چرخش جرثقيلهاي برقي را توضيح دهيد؟

3-تفاوتهاي جرثقيلهاي سقفي با جرثقيلهاي زميني در چيست؟

4-طرز كار جرثقيل دستي زنجيري را توضيح دهيد؟

5-قالبهاي دوپارچه ماهيچه دار و بدون ماهيچه را توضيح دهيد؟

6-كوبه چيست وانواع آن را نام ببريد؟

7-كوبه بادي پهن و دم باريك را شرح دهيد؟

8-انواع راهگاهها كه در قالبگيريهاي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد را نام ببريد؟

9-تغذيه چيست ومحل تغذيه را چگونه انتخاب مي كنند؟

10-انواع مدلها را نام ببريد؟

11-رنگ كاري قالبها به چه منظوري صورت مي گيرد؟

12-از چه موادي براي رنگ كاري قالبها استفاده مي كنند؟

13-از چه وسايلي براي رنگ كاري قالبها استفاده مي كنند؟

14-انواع مختلف تغذيه را نام ببريد؟

15-خصوصيات تغذيه مناسب را بنويسيد؟

16-درجه چيست واصول تطابق دو درجه را شرح دهيد؟

17-آزمايش دانه بندي ماسه (تعين مش متوسط وAFS ماسه)را شرح دهيد؟

18-آزمايش مقاومت سقوط ماسه مرطوب چيست وبه چه منظوري صورت ميگيرد؟

19-مقاومت حرارتي ماسه چگونه اندازه گيري مي شود؟

20-درصد خاك (چسب) ماسه را چگونه تعين مي كنند؟

21-مقاومت كشش خمش وبرش ماهيچه چگونه اندازه گيري مي شود؟

22-رطوبت ماسه چگونه اندازه گيري ميشود؟

23-آزمايش درصد نفوذ گاز در ماسه را توضيح دهيد؟

24-دستگاه مقاومت سنج ماسه بر چه اساسي ساخته شده است؟

25-دستگاه الك الكتريكي آزمايشگاهي را توضيح دهيد؟

26-استحكام ماسه در حالت تر وخشك را شرح دهيد؟

27-اصول كار دستگاه آزمايش كشش ماسه را توضيح دهيد؟

28-دستگاه نمونه ساز ماسه را توضيح دهيد؟

29-مدلهاي شابلوني را توضيح دهيد و انواع آن را نام ببريد؟

30-اصول كار قالبگيري با مدلهاي شابلوني را بنويسيد؟ 

31-مدلهاي اسكلتي چه ويژگي هايي دارند وموارد استفاده آنها راشرح دهيد؟

32-چرا در قالبگيري مدلهاي بزرگ از بستر كك استفاده ميكنند؟

33-بستر كك در قالبگيري مدلهاي بزرگ چگونه ايجاد ميشود و وظيفه آن چيست؟

34-اصول قالبگيري بدون مدل را شرح دهيد؟

35-تفاوتهاي خط كش مدلسازي  با خط كشهاي معمولي را بنويسيد؟-

36-قالبگيري با فرمان (شابلون دوراني)را توضيح دهيد؟

37-چدن را توضيح دهيد وانواع چدنها را نام ببريد؟

38-خصوصيات و موارد استفاده چدنهاي خاكستري را بنويسيد؟

39-ساختار ميكروسكپي انواع مختلف چدنهاي خاكستري را با شكل ساده نشان دهيد؟

      (ساختار فريتي فريتي وپرليتي پرليتي و)

40-خصوصيات وموارد استفاده چدنهاي سفيد را بنويسيد؟

41-خصوصيات و موارد استفاده چدنهاي ماليبل (تمپرگوس چكش خوار )را بنويسيد؟

42-خصوصيات و موارد استفاده چدنهاي نشكن ( داكتيل )را بنويسيد؟

43-خصوصيات و موارد استفاده چدن با گرافيت فشرده را بنويسيد؟

44-مهمترين كوره هايي كه براي ذوب چدنها كاربرد دارند را نام ببريد؟

45-آزمايش گوه ( در ذوب چدنها)راشرح دهيد؟

46-مذاب چدن از نظر جنس ( تركيب شيميايي)-سياليت ودرجه حرارت چگونه كنترل ميشود؟

47-چگونه متوان تشخيص داد كه ذوب چدن براي بار ريزي مناسب است؟

48-عناصر جوانه زا و اكسيژن زدا را براي چدنها نام ببريد؟

49-چدن داكتيل چگونه توليد ميشود و ساختار ميكروسكپي آن را رسم كنيد؟

50-انواع چدنهاي داكتيل را نام ببريد؟

51-انواع حرارت سنجها را نام ببريد؟

52-اساس كار ترموكوپلها را شرح دهيد؟

53-اساس كار پيرومترهاي نوري را شرح دهيد؟

54-تفاوتهاي رنگ مذاب  در مراحل مختلف ذوب وفوق ذوب را توضيح دهيد؟

55-ميكروسكوپ چه دستگاهي است و انواع آن را نام ببريد؟

56-اساس كار ميكروسكپهاي نوري را بنويسيد؟

57-سختي را توضيح دهيد وچند نمونه سختي سنج را نام ببريد؟

58-اساس كار سختي سنج برينل را بنويسيد؟

59-اساس كار سختي سنج راكول را بنويسيد وتفاوت  Rc و Rb را بنويسيد؟

60-اساس كار سختي سنج ويكرز را بنويسيد؟

61-مقاومت كششي فلزات چگونه اندازه گيري مشود؟

62-مقاومت به ضربه فلزات چگونه اندازه گيري مي شود؟

63-چگونه مي توان سختي ومقاومت فلزات را افزايش و يا در صورت لزوم كاهش داد؟

64-فولادها چه آلياژي هستند وانواع آن چگونه تقسيم بندي مي شوند؟

65-فولادها از نظر ساختار ميكروسكوپي به چند نوع تقسيم مي شوند؟نام ببريد؟

66-پوليش واچ كردن نمونها را توضيح دهيد؟

67-محلول اچ چه وظيفه اي دارد و چند محلول اچ را نام ببريد؟

68-محلولهاي نيتال و پيكرال چه كاربردي در متالوگرافي دارند؟

69-انواع چوبهاي مصرفي در مدلسازي را نام ببريد؟

70-انواع چسبهايي كه در مدلسازي كاربرد دارند را نام ببريد؟

71-حلقه هاي ساليانه واشعه مركزي را توضيح دهيد؟

72-خط كش تيره دار چيست وچه كاربردي دارد؟

73-چوب جانبي(جوان)و چوب مركزي(پير)را تعريف كنيد وبنويسيد كدام نوع آن براي مدلسازي مناسب است؟

74-خواص فيزيكي چوب را نام ببريد؟

75-خواص مكانيكي چوب را نام ببريد؟

76-خواص و كاربرد چوبهاي زير را بنويسيد؟

1/76-چوب توسكا     2/76-چوب گردو    3/76-چوب افرا      4/76-چوب گيلاس وحشي سياه

5/76-چوب زيزفون    6/76-چوب نم دار

77-دلايل پيچيده شدن(تاب برداشتن) جوب را بنويسيد؟

78-الياف مختلف چوب را نام ببريد؟

79-براي ساختن مدلهاي بزرگ چه چوبهايي مناسب هستند ؟ نام ببريد.

80-براي ساختن مدلهاي كوچك چه چوبهايي مناسب هستند ؟ نام ببريد .

81-وسايل كمكي كه در مدلسازي كاربرد دارند را نام ببريد؟

82-انواع وسايل اندازه گيري و كنترل كه در مدلسازي كاربرد دارند را نام ببريد؟

83-شش مورد از نكاتي كه در نقشه مدلسازي بايد مورد توجه قرار گيرد را بنويسيد؟

84- انواع مختلف اره ها ورنده ها و مغارها  تقسيم بندي كنيد؟

85-برنج ها چه آلياژي هستند وانواع مختلف آن را نام ببريد؟

86-برنزها چه آلياژي هستند و انواع مختلف آن را نام ببريد؟

87-برنزهاي قلع(مفرغ ها) را توضيح دهيد؟

88-خصوصيات و موارد استفاده آلومينيم برنز ها را بنويسيد؟

89-از چه كوره هايي براي ذوب وآلياژسازي برنج ها وبرنز ها استفاده مكنند؟ نام ببريد؟

90-آلياژ را تعريف كنيد و بنويسيد آلياژ ها به چه منظوري ساخته ميشوند؟

91-مواد كمك ذوب را تعريف كنيد ودلايل استفاده اينگونه مواد در آلياژسازي را بنويسيد؟

92-خصوصيات وموارد استفاده مس را بنويسيد؟

93-ورشو چه آلياژي است و موارد استفاده آن كجاست؟

94-ويژگيهاي قالبگيري با روش 2CO را بنويسيد؟

95-مراحل توليد و ساخت قالب به روش 2CO را بنويسيد؟

96-مزاياي ريخته گري در قالبهاي 2COرا بنويسيد؟

97-معايب ريخته گري در قالب هاي 2COرا بنويسيد؟

98-واكنش سيليكات سديم و دي اكسيد كربن را در روش 2CO توضيح دهيد؟

99-ويژگيهاي ماسه در روش 2CO را توضيح دهيد؟

100-روش آماده سازي ماسه در فرايند 2CO را توضيح دهيد؟

101-براي بهبود بخشيدن به خواص مخلوط ماسه و سيليكات سديم از چه افزودنيهايي استفاده ميكنند؟

102-ريخته گري در قالبهاي پوسته اي را توضيح دهيد؟

103-مزاياي قالبگيري به روش پوسته اي را توضيح دهي؟

113-موارد ذيل درمورد ساخت يك كوره بوته اي با ظرفيت 80كيلوگرم را بنويسيد.(همراه با توضيح مختصر)

1/113-ضخامت- ارتفاع و قطر بدنه فلزي    2/113-قطر وضخامت صفحه فلزي كف كوره

3/113-قطر و ضخامت دريچه زير كوره        4/113-ضخامت جداره نسوز( ضخامت آجرنسوز ولايه ماسه اي)

5/113-ابعاد درب كوره       6/113- طول و عرض وارتفاع پس كوره (محفظه اي كه كوره در آن مستقر ميشود)

7/113-مشخصات ونتيلاتور بطور كامل    8/113-مشخصات فارسونگا بطور كامل

9/113-ابعاد منبع سوخت فاصله آن تا كوره-طريقه لوله كشي ورعايت نكات ايمني آن

10/113-جنس وشكل زير بوته اي و ابعاد آن

114-كوره هاي شعله اي( تشعشعي ) را شرح دهيدو انواع آن را نام ببريد؟

115-كوره دوار راتوضيح دهيد؟

116-ساختمان وتجهيزات كوره دوار را نام ببريد؟

117-موارد ذيل در مورد ساخت يك كوره دوار با ظرفيت 250KG  (250كيلوگرم) را بنويسيد؟

1/117-ضخامت-قطر و ارتفاع بدنه اصلي-بدنه مخروطي وملحقات  آن

2/117-مشخصات ريلها و فاصله آنها      3/117-ضخامت جداره نسوز

4/117-مشخصات الكتروموتور         5/117-ابعاد ركوبراتور (گرم كننده هوا)

6/117-مشخصات ونتيلاتور       7/117-مشخصات فارسونگا

8/117-وضعيت فندانسيون و چگونگي قرار گرفتن شاسي بر روي آن

9/117-مشخصات گيربكس       10/117-ابعاد دودكش متحرك و جداره نسوز آن

11/117-ابعاد منبع سوخت      12/117-وسايل و تجهيزات جانبي مورد نياز

118-طرز كار كوره دوار را بنويسيد؟

119-بوته چيست؟ ظرفيت آن بر چه اساسي سنجيده مي شود ؟ وانواع آن را نام ببريد؟

120-طرز استفاده از بوته را بنويسيد؟

121-پاتيل چيست و انواع آن را نام ببريد؟

122-قالبهاي دائمي را توضيح دهيد وانواع روشهاي ريخته گري در قالبهاي دائمي را نام ببريد؟

123-ريخته گري در قالبهاي ريژه ( ثقلي) را تعريف كنيد؟

124-مزاياي ريخته گري در قالبهاي ريژه را بنويسيد

125-معايب ومحدوديتهاي ريخته گري در قالبهاي ريژه را بنويسيد؟

126-فلزات وآلياژهاي مناسب براي ريخته گري در قالب ريژه را نام ببريد؟

127-انواع روشهاي ريخته گري ريژه (ثقلي) را نام ببريد؟

128-چهار عامل اساسي كه در انتخاب جنس قالبهاي ريژه مؤثرند را بنويسد؟

129-مهمترين عواملي كه در عمر قالب مؤثرند را نام ببريد؟

130-ريخته گري تحت فشار(دايكاست ) را توضيح دهيد؟

131-ريخته گري تحت فشار بر اساس نيروي فشار اعمال شده به چند روش تقسيم ميشوند نام ببريد؟

132-مزاياي ريخته گري تحت فشار را نام ببريد؟

133-محدوديتها ومعايب ريخته گري تحت فشار را بنويسيد؟

134-انواع ماشينهاي ريخته گري تحت فشار را نام ببريد؟

135-ريجته گري گريز از مركز (سانتريفوژ )را توضيح دهيد؟

136-روشهاي مختلف ريخته گري گريز از مركز را نام ببريد؟

137-ريخته گري به روش گريز از مركز افقي را توضيح دهيد؟

138-ريخته گري گريز از مركز عمودي را توضيح دهيد؟

139-انواع روشهاي ريخته گري گريز از مركز عمودي را نام ببريد؟

140-ريخته گري گريز از مركز واقعي را توضيح دهيد؟

141-ريحته گري نيمه گريز از مركز را توضيخ دهيد؟

142-ريخته گري چرخشي گريز از مركز را توضيح دهيد؟

143-مواد نسوز ومواد ديرگداز را تعريف كنيد؟

144-مواد نسوز را چگونه تقسيم بندي مي كنند؟

145-چند ماده از مواد نسوز اسيدي-بازي وخنثي را نام ببريد؟

146-چند نوع آجر نسوز را نام ببريد؟

147-قالبگيري در ماسه به روش اسيدي را توضيح دهيد؟

148-وظايف يك سيستم راهگاهي صحيح را بنويسيد؟

149-با ذكر مثال سيستم راهگاهي فشاري و غيرفشاري را توضيح دهيد؟

150-انواع روشهاي راهگاه گذاري را نام ببريد؟

151-روشهاي مختلف آخالگيري در سيستم راهگاهي را نام ببريد؟

152-مراحل انقباض فلزات را توضيح دهيد؟

153- انجماد پوسته اي و انجماد خميري را شرح دهيد؟

154-انجماد جهت دار را توضيح دهيد وبنويسيد چگونه ميتوان انجماد جهت دار ايجاد كرد؟

155- فاصله مذاب رساني-برد تغذيه و برد قالب را تعريف كنيد؟

156-يكي از روشهاي تعين اندازه تغذيه را نوشته و توضيح دهيد؟

157-انواع تغذيه ها را نام ببريد و در مورد هر يك بطور مختصر توضيح دهيد؟

158-روشهاي افزايش راندمان تغذيه را بنويسيد؟

159-تفاوتهاي مبرد و چپلت را بنويسيد؟

160-عمليات كيفي مذاب را تعريف كنيد؟

161-منابع توليد گاز در مذاب را نام ببريد؟

162- روشهاي مختلف گاززدايي در مذاب را نام ببريد و در مورد هر يك بطور مختصر توضيح دهيد؟

163-آخال را تعريف كنيد و انواع آنرا با ذكر مثال نام ببريد؟

164- روشهاي مختلف آخالزدايي در مذاب را نام ببريد و در مورد هريك بطور مختصر توضيح دهيد؟

165-جوانه زايي را تعريف كنيد و روشهاي جوانه زايي را نام ببريد؟

166-نكاتي كه بايد در مورد عمليات جوانه زايي رعايت شود را بنويسيد؟

167-مزايا ومعايب جوانه زاها را بنويسيد؟

168-چند نمونه از مواد جوانه زا را نام ببريد؟

169-انواع كوره هاي الكتريكي را نام ببريد؟

170-كوره هاي مختلف القايي را نام ببريد و بطور مختصر توضيح دهيد؟

171-كوره هاي مختلف قوس الكتريك را نام ببريد و بطور مختصر شرح دهيد؟

172-كوره كوپل را شرح دهيد؟

173-كوره زيمنس مارتين را بطور خلاصه توضيح دهيد؟


نعمت الله طاهری 

بسمه تعالی

 دانشجوی گرامی در این مورد کتاب يا منبع خاصی که همه دانشگاه ها از ان استفاده کنند تعريف نشده است اينجانب کتابهای خوردگی آقای ساعتچی ويا جلد دوم متالورژی عمومی انتشارات تهران ويا کتاب اصول علم مواد ( تويسرکانی)فصل اخر را پيشنهاد ميکنم

 موفق باشيد


نعمت الله طاهری