متالورژي سمنان


معرفي كتاب اصول متا لو رژي

نو يسنده اعتصامي-جعفري-صا دق بگلو

بهمراه تست كا ردا ني به كارشنا سي وكا رشناسي ار شد

انتشا رات فروزش


نعمت الله طاهری

ضد ماده

دانشمندان می گويند موفق به توليد انبوه "ضدماده " آزمايشگاه شده اند. اين گام مهمی است که به مطالعه دقيق خواص ضدماده و حل يکی از بزرگ ترين معماهای جهان کمک خواهد کرد.
"ضدهيدروژن" 
در گذشته به تعداد کم و در نوبت های مختلف آزمايشگاهی توليد شده بود. اکنون دانشمندان می گويند با استفاده از دستگاه شتاب دهنده ذرات در مرکز "سرن" در شهر ژنو سوييس بيش از 50 هزار اتم ضدهيدروژن توليد کرده اند. سرن سازمان اروپايی برای مطالعات هسته ای است.
ضدماده تصوير آيينه ای ماده معمولی است و دانشمندان تصور می کنند به هنگام خلق جهان هر دو آنها به مقدار يکسان توليد شده اند. به اين ترتيب اين سوال پيش می آيد که چرا ماده معمولی بر جهان حاکم است.

علاوه بر اثر فوتوالکتریک و اثر کامپتون، فرایند جالبی تحت عنوان تولید زوج ماده - پاد ماده وجود دارد که از نظر اهمیت و مفاهیم بنیادی بی نظیر است. تولید و واپاشی زوج یک مثال بسیار بارز و عالی از تبدیل انرژی به ماده  و بالعکس است. در تعبیر رابطه معروف اینشتین (E = mc2) اصل هم ارزی جرم و انرژی بیان می‌‌شود. به عبارت دیگر ، دو کمیت جرم و انرژی به یکدیگر قابل تبدیل هستند. هرگاه تغییری در جرم حاصل شود، به وسیله تغییر دیگری در انرژی جبران می‌‌شود. برای بررسی امکان تبدیل انرژی به جرم می‌‌توان به پدیده تولید زوج اشاره کرد. به عبارت دیگر، پدیده تولید زوج می‌‌تواند به این پرسشها پاسخ دهد که آیا می‌‌توان از انرژی خالص ماده آفرید؟ یا اینکه آیا می‌‌توان انرژی سکون را به انرژی الکترومغناطیسی تبدیل کرد؟ البته لازم به ذکر است که در چنین تبدیلاتی باید قوانین بقای انرژی، اندازه حرکت و بار الکتریکی نقض نشود.

ماده و پاد ماده

در 1928 فيزيكدان انگليسى پل آدريان موريس ديراك وجود ضدماده را پيش بينى كرد. ديراك مدعى شد كه براى هر ذره مادى، ضدذره اى به همان جرم ولى با بار مخالف وجود دارد. از پيوند اين ضدذره ها، ضداتم پديد مى آيد و ضداتم ها مى توانند ضدماده هايى متناظر با اجسام دنياى مادى بسازند. يعنى مثلاً ضدستاره ها، ضدكهكشان ها و حتى ضدانسان ها. ماجرا به همين جا ختم نمى شود. اگر يك ذره مادى با ذره اى از ضدماده برخورد كند، هر دو ناپديد مى شوند و در مقابل يك پرتو پرانرژى گاما توليد مى شود. به زبان تراژيك تر، اگر يك انسان و ضدانسان با هم دست بدهند، انرژى حاصل از انفجار و ناپديد شدنشان چيزى معادل هزار انفجار هسته اى يك مگاتنى خواهد بود. هر كدام از اين بمب ها، براى نابودى كامل يك شهر كوچك كفايت مى كند.


نعمت الله طاهری

نمونه سئوالات مربوط به رشته ريخته گری شاخه کار دانش

 

1-      عملیات کیفی مذاب را توضيح دهيد؟ (1 نمره )

2-      قالبهاي دو پارچه ماهيچه دار و بدون ماهيچه را توضيح دهيد؟   (5/1 نمره)

3-      3- قالبگیری مدل با قطعه آزاد را توضیح دهید؟  (1 نمره)

4-      ماهیچه چیست و انواع آنرا نام ببرید ؟ (5/1 نمره)

5-      ریخته گری در قالبهای پوسته ای را توضیح دهید ؟  (5/1 نمره)

6-      مدلهاي شابلني را توضيح داده و انواع آن را بنويسيد ؟  (5/1 نمره)

7-      طرز كار كوره زميني را بنويسيد ؟  (5/1 نمره)

8-      وظايف يك سيستم راهگاهي مناسب را بنويسيد ؟ (5/1 نمره)

9-      انواع فولادها را چگونه تقسيم بندي مي كنند ؟ (5/1 نمره)

10- ماسه را تعریف و انواع آنرا نام ببرید ؟ (5/1 نمره)

11- قالبگيري به روش CO2   را بنويسيد ؟  (5/1 نمره)

12- آخال چيست و انواع آخالها را نام ببريد ؟  (5/1 نمره)

13- جوانه زايي در مذاب را شرح دهيد؟  (5/1 نمره)

14- سياليت چيست و چگونه سياليت مذاب را اندازه مي گيرند ؟  (5/1 نمره)         

توجه: از 22 سئوال زير، فقط به 20سئوال به دلخواه پاسخ دهيد،بارم هر سئوال 5نمره و مجموع بارم تمام سئوالات 100نمره است .

1-قالب را تعريف كنيد و انواع آن را نام ببريد؟

 2-كوره هاي ذوب فلزات و آلياژها را چگونه تقسيم بندي مي كنند ؟

 3-طرز كار كوره زميني را شرح دهيد ؟                                                                                                                 

4-سطح جدايش مدلها را توضيح دهيد و انواع آن را نام ببريد؟

5-خصوصيات و موارد استفاده  آلومينيم و آلياژهاي آن را بنويسيد؟

6-كاز زدايي و سرباره گيري آلياژهاي آلومينيم را شرح دهيد ؟

7-ماهيچه چيست و روشهاي ساخت ماهيچه را بنويسيد ؟

8- قالبگيري مدل با قطعه آزاد را شرح دهيد ؟

9- چپلت ( پل ) چيست و موارد استفاده آن را بنويسيد ؟

10- مهمترين مزاياي توليد به روش ريخته گري را بنويسيد ؟

11-افزودنيهاي مورد استفاده در مخلوط ماسه قالبگيري را نام ببريد و نقش هريك را در خواص قالب ذكر كنيد ؟

12-مزاياي ماهيچه سازي به روش 2COرا بنويسيد؟

13-جعبه ماهيچه چيست و از چه قسمتهايي تشكيل مي گردد ؟

14-قسمتهاي مختلف كوره دوار را نام ببريد؟

15-اضافه ها و تغييرهاي مجاز در مدلسازي را شرح دهيد ؟

16-عواملي كه در انتخاب نوع ماسه ريخته گري مؤثرند را بنويسد؟

17-بوته چيست و انواع بوته هارا نام ببريد ؟

18-مفهوم برش ساده را در رسم فني با يك مثال توضيح دهيد  ؟

19- گونيا ها چه كاربردي در صنعت دارند و چند نمونه از گونيا را نام ببريد ؟

20- روش صحيح سوهانكاي را توضيح دهيد ؟

21-طرز خواندن يك اندازه را در كوليس 1/. را شرح دهيد ؟

22-نكاتي كه بايد در هنگام اره كاري دستي بايد رعايت شود ،را بنويسيد؟    

موفق باشيد.طاهـــري

                                     

--------------------------------------------------------

 1 - تفاوتهاي جرثقيلهاي سقفي با جرثقيلهاي زميني در چيست؟

 2 - انواع مدلهاي مورد مصرف در ريخته گري را  نام ببريد؟

3 - رنگ كاري قالبها به چه منظوري صورت مي گيرد؟

4- خصوصيات يك تغذيه مناسب را بنويسيد؟

5 - رطوبت ماسه چگونه اندازه گيري ميشود؟

6- مدلهاي شابلوني را توضيح دهيد و انواع آن را نام ببريد؟

7- چدنها را توضيح دهيد وانواع چدنها را نام ببريد؟

8- مقاومت به ضربه فلزات چگونه اندازه گيري مي شود؟

9- فولادها چه آلياژي هستند وانواع آن چگونه تقسيم بندي مي شوند؟

10- برنج ها چه آلياژي هستند وانواع مختلف آن را نام ببريد؟

11- مراحل توليد و ساخت ماهيچه به روش 2CO را بنويسيد؟

12- ريخته گري در قالبهاي پوسته اي را توضيح دهيد؟

13- كوره دوار راتوضيح دهيد؟

14- طرز كار كوره زميني را بنويسيد؟

15- بوته چيست؟ ظرفيت آن بر چه اساسي سنجيده مي شود ؟ وانواع آن را نام ببريد؟

16- پاتيل چيست و انواع آن را نام ببريد؟

17- قالبهاي دائمي را توضيح دهيد وانواع روشهاي ريخته گري در قالبهاي دائمي را نام ببريد؟

18- چند نوع آجر نسوز را نام ببريد؟

19- با ذكر مثال سيستم راهگاهي فشاري و غيرفشاري را توضيح دهيد؟

20- انجماد جهت دار را توضيح دهيد وبنويسيد چگونه ميتوان انجماد جهت دار ايجاد كرد؟

 

موفق باشيد.

طاهـــــــــــــــري

                                                                              

                                         


نعمت الله طاهری