متالورژي سمنان


 

باسمه تعالي

موارد اصلاحي كتاب شناخت فلزات ، شاخه فني و حرفه اي ، رشته متالورژي  با كد 61/359

 

 

1_ صفحه 5 خط پنجم به جاي كلمه كروميت ، كرم نوشته شود (شايان ذكر است كروميت يكي از كانسارهاي كرم مي باشد ) در پاورقي همين صفحه مطلب زير اضافه شود .

1_1_ فلوئورين 2CaF نيز استفاده مي شود (مهمترين كاني فلوئور در پوسته زمين نيز مي باشد . در فرايند متالورژيكي به عنوان گوگرد زدا و كمك ذوب در ريخته گري به كار مي رود )

2_1_ باريت همان سولفات باريم با فرمول 4BaSo مي باشد (صفحه 19، خط هشتم نيز به باريت اشاره شده )  

3_1_ Asbestos(پنبه نسوز يا اسبست )

2_ در تدريس صفحه 6 كتاب به موارد ذيل توجه شود .

1_2_ شيست ، سنگ همراه با رسوب خاك رس و گل متراكم است

2_2_ ميکا ، کاني هاي سيليکاتي

3_2_ ميکا شيست سنگي است شامل کواترز و ميکا

3_ صفحه 29 _ خط چهاردهم داخل پرانتز به جاي کلمه خستگي (منجر به خستگي )نوشته شود .

4_ صفحه 30_  در بالاي صفحه در توضيح شکل 1 به جاي متناوب، نيروهاي متناوب نوشته شود .

5_ صفحه 37_ خط پنجم در ابتداي کلمه الاستيک به لاستيک اصلاح شود (لاستيک که داراي مدول الاستيسته کمي ...)

6_ صفحه 77_ به جاي 2% ، 02/0 درصد نوشته شود .

7_ صفحه 78_ در پاورقي سوم به جاي 5 کيلوگرم ...........، 50 کيلوگرم ....... نوشته شود .

8_ صفحه 81_ خط ششم زمينه ابينيتي ، به زمينه بينيتي اصلاح گردد .

55

32

Mn

S

9_ در پاورقي صفحه 90 مورد ذيل اضافه شود  

  

  که با تقسیم ۵۵ بر۳۲ عدد ۱.۷ بدست می آید.    

10_ صفحه 1_ خط رهم داخل پرانتز به صورت ذيل اصلاح شود (ساده کربني ، مخصوص کم عيار يا نيمه آلياژي ، مخصوص پر عيار يا پر آلياژ )

11_ صفحه 122_

1_11_ خط دهم داخل پرانتز اول (به جاي 5/0 ، به 5 درصد اصلاح شود )

2_11_ خط بيست و سوم فولادها با ساختار و نيمه اوستنيتي به ساختار اوستنيتي و نيمه اوستنيتي اصلاح شود .

12_ صفحه 128_ خط ششم 8/0 تا 1/0 درصد گوگرد به 08/0 تا 1/0 درصد گوگرد اصلاح شود . 


نعمت الله طاهری